الزامات قبل از آزمایش

الزامات قبل از آزمایش
 • ACTH,plasma
 • Alkaline Phosphatase,Serum
 • A1- Acid Glycoprotein
 • Amino Acidsm,Plasma
 • Ascorbic ,Serum or plasma
 • Calcitonhn,Serum or Plasma
 • Ceruloplasmin,Serum or Plasma
 • FBS  
 • Folic Acid,Serum
 • LDL  و HDL
 • Iron,Serum
 • Lactose Tilerance Test
 • (12ساعت ناشتایی) Leptin,Serum
 • Lipase,Serum
 •  ( ولی آب می تواند بنوشد ) PTH,Serum
 • Schilling Test
 • Transthyretin,Serum
 •  (10 تا 14 ساعت ) Triglycerides,Serum or Plasma
 • Vitamin A,Serum or Plasma
الزامات قبل از آزمایش
 • Acid Phosphatase,Serum
 • A1-Antiirypsin,Serum
 •  (قبل ا زجمع آوری ،ناشتایی ا زساعت 10 شب تا 6 صبح توصیه می شود) Amylase,Urine  
 • Androstenedione,Serum
 • ApoA-I ,Serum
 • Apolipoprotein B-100,Serum
 • Calcium, Serum
 • Cholesterol,Total, Serum or Plasma
 • Cobalamin,Serum
 • C-Peptide,Serum
 • Cryoglobulin,Qualitative, Serum
 • FTA-ABS, Serum
 • GGT, Serum
 • Homocystine,Plasma
 • IGF-1, Serumor Plasma
 • Insulin, Serum
 • 5-Nucleotidase, Serum
 • Osmolality,Calculated, Serum or Plasma
 • Phosphorus, Serum
 • PSA, Serum

آزمایشهایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم غذایی خاصی است :

 • Fat ,Semiquantitative,Stool: یک فرد بزرگسال باید تحت رژیم حاوی حدود 100 تا 150 گرم چربی 60g/mL  در روز برای حدودیک هفته قبل و در طی انجام آزمایش باشد و از مصرف غذاهای پر فیبر برای چند روز قبل ا ز انجام آزمایش پرهیز نماید .پیش از جمع آوری نمونه نیز بیمار نباید از شیاف یا مواد روغنی استفاده کرده باشد .از یک هفته قبل بیمار نباید بیسموت ، روغن کرچک یا  روغن معدنی مصرف کرده باشد .
 • Fecal Fat,Quantitative,72Hour Collection: رعایت رژیم حاوی چربی به میزان 150-100 گرم در روز از سه روز قبل و در طی 72 ساعت جمع آوری نمونه.
 • LDL,HDL: جهت حصول بهترین نتیجه ، بیمار باید به مدت سه هفته یک رژیم ثابت غذایی و وزن بدن ثابت داشته باشد و حداقل ده ساعت ناشتا باشد .
 • 5-HIAA,Urine: برای حداقل 72-48 ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه ، بیمار باید از مصرف انبه ، موز، گریپ فروت ،گردو ، کیوی ، هندوانه ، خربز ه، آجیل ، آناناس ، بارهنگ ، گوجه سبز، و گوجه فرنگی منع شود.
 • Hydroxyproline,Total ,Urine: بیمار باید از مصرف غذاهای حاوی ژلاتین ( کلاژن پخته) و گوشت و داروهای حاوی آسپرین 24 ساعت قبل و در طی جمع آوری ادرار منع شود .
 • Metanephrines,Urine or plasma: بیمار از مصرف تمامی غذاهای متیل گزانتین نظیر شکلات ، قهوه ، چای و نوشابه ها به مدت 24 ساعت منع شوند .
 • Newborn Screen For Phenylkwtonuria: نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر(پروتئین) به مدت 48 ساعت قبل از آزمایش داشته باشد
 • نمونه باید حتی المقدور زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود .
 • Phenylalanine,Blood:: نوزاد باید تغذیه مطلوب با شیر(پروتئین) به مدت 48 ساعت قبل از آزمایش داشته باشد نمونه باید حتی المقدور زمان ترخیص نوزاد از بیمارستان گرفته شود . برای نوزادن LBW نمونه گیری در روزهای چهارم تا دهم پس از تولد پیشنهاد می شود.
 • Triglycerides,Serum or Plasma: بیمار باید از سه هفته قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نکرده و حداقل از24 ساعت قبل نیز ورزش سنگین انجام نداده باشد.

آزمایشهایی که انجام آنها نیازمند رعایت رژیم دارویی است :

 • Aldosterone.Serum or Urine: قبل از انجام آزمایش باید هیپوکالمی اصلاح گردد و در صورت استفاده از داروهای ضد فشار خون و دیورتیک ، حداقل از دو هفته قبل (ترجیحا چهار تا شش هفته قبل) از انجام آزمایش با نظر پزشک قطع گردند.
 • Aluminium ,Serun or Urine: بیمار نبایداز 24 ساعت قبل از آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم مانند آمفوژل یا سوکرالفیت  استفاده نماید .ACE, Serum:کاپتوپریل و انالاپریل باعث کاهش مقادیر سرمی ACE می گردند .
 • ADH, Serum: بیمار باید از مصرف موادی مانند نیکوتین ، الکل ، کافئین و دیورتیک ها که با ترشح ADH تداخل می نمایند خودداری نماید.
 • Bleeding Time:بیمار باید از مصرف آسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از انجام آزمایش منع گردد.
 • Catecholamines,Fractionation,Plasma: مصرف داروهایی مانند متیل دوپا و پروپرانولول که شبیه اپی نفرین و نوراپی نفرین هستند باید یک هفته قبل ا زانجام آزمایش قطع گردند .
 • Cortisol, Serum or Urine:بیمار باید ا زمصرف اسپیرونولاکتون یا کیناکرین اجتناب کرده و بدون استرس باشد.
 • Ferritin, Serum:هنگامی که بیمار تحت درمان با آهن است ، تعیین فریتین سرم چندان قابل اعتماد نخواهد بود .
 • GTT,Plasma: بسیاری از داروها مثل استروئیدها ، دیورتیک ها ، داروهای ضد تشنج ، داروهای سایکواکتیو، داروهای ضدسل و ضد التهاب تداخل ایجاد می کنند.
 • 5-HIAA,Urine: برای حداقل 72-48 ساعت قبل از نمونه گیری و در طی جمع آوری نمونه،بیمار باید ازمصرف داروهای استامینوفن ،
 • سالیسیلات ها ، فناستین،شربت سرفه حاوی گلیکولات گلیسیرین ،ناپروکسن ،متوکاربامول ، ایمی پرامین ،ایزونیازید، مهار کننده های
 • منوآمین اکسیداز(MAOI) ، متنامین ، متیل دوپا، رزرپین و فنوتیازین منع شود .
 • Homovanillic Acid(HVA),Urine: بیمار باید حتی المقدور 48 ساعت پیش از جمع آوری نمونه آسپرین ، دی سولفیرام ، رزرپین و پیریدوکسین مصرف نکرده باشد .لودوپا هم باید تا دو هفته قبل مصرف نشده باشد .
 • Intrinsic Factor Blocking Antibody: بیمار از یک هفته قبل ازانجام آزمایش نباید ویتامین B12 تزریق کرده باشد .
 • Oxalate,Urine: از24 ساعت قبل از جمع آوری نمونه از مصرف ویتامین C اجتناب شود .
 • PH,Stool: روش های تشخیص با باریم و استفاده از مسهل تا یک هفته قبل نباید انجام شده باشند.
 • Platelet Aggregation:بیمار از هفت روز قبل ا زانجام آزمایش نباید آسپرین دریافت کرده باشد و باید از مصرف داروهای ضدالتهابی
 • غیر استروئیدی (NSAIDs) یا سایر عوامل مهار کننده پلاکت هم اجتناب کند.
 • Protein C: مصرف ضد انعقاد خوراکی توسط بیمار سوال شود چرا که سطوح پروتئین C با مصرف وارفارین کاهش می یابد و تا زمانی
 • که بیمار حداقل به مدت 10 روز مصرف وارفاین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود .
 • Protein S: سطوح پروتئین S با مصرف استروژن یا وارافارین و در طی حاملگی کاهش می یابد و تا زمانی که بیمار حداقل به مدت 10 روز
 • مصرف وارافارین را متوقف نکرده نباید آزمایش انجام شود .
 • PT وPTT: هرچند که هپارین PTT را طولانی می کند ولی به مقادیر کمتر می تواند PT را هم طولانی کند هیرودین و آرگاتروبان PT و PTT را طولانی
 • می کنند .بنابراین بهترین حالت این است که نمونه مربوط به آزمایش های انعقادی مستقیما از یک ورید  محیطی گرفته شود و از بازویی که
 • هپارین ،هیرودین یا آرگاتروبان تزریق می شود ،خون گیری صورت نگیرد .
 • Protoporphyrin,Free Erythrocyte(FEP) : بیمار باید در 24 ساعت گذشته الکل مصرف نکرده باشد و حالت مطلوب این است که در یک هفته گذشته هیچ دارویی مصرف نکرده باشد.
 • Schilling Test: بیمار از سه روز قبل ار انجام آزمایش نباید ویتامین های گروه B را دریافت کرده باشد
 • Vasoactive Intestinal Peptide(VIP),Plasma: بیمار باید ا ز24 ساعت قبل آنتی اسید مصرف نکرده باشد و تمامی درمان ها باید از 24تا48 ساعت قبل قطع شوند.

آزمایش هایی که انجام آنها نیاز به رعایت زمان بندی خاص دارد:

 • aPTT:در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 30 دقیقه تا یک ساعت قبل ا زدوز بعدی هپارین است.
 • ACTH,Plasma: جهت اندازه گیری های متوالی لازم است نمونه گیری در روزهای مختلف در یک ساعت ثابت انجام شود همچنین نمونه هایی
 • که برای اثبات وجود ریتم شبانه روزی طبیعی گرفته می شوند باید بین 6و10 صبح و بین 9 شب تا نیمه شب باشند .
 • AFP, Serum: جهت غربالگری نشانگان داون زمان مطلوب ،هفته 16 تا 18 حاملگی است .
 • Androstenedione, Serum:در زنان نمونه باید یک هفته قبل یابعد از دوره قاعدگی گرفته شود .
 • Estriol,unconjugated, Serum or Urine: جهت غربالگری نشانگان داون و نشانگان ادوارد، زمان مطلوب هفته 16 تا18 حاملگی است .
 • GTT,Plasma:بیمار باید فعالیت داشته باشد و از سه روز قبل دریافت غذای کافی با کربوهیدرات کافی ( حداقل150 گرم کربوهیدرات در روز) داشته
 • و از 12 ساعت قبل ا زانجام آزمایش نیز ناشتا باشد .
 • Glycated Hemogolobin(HbA1C),Blood: در بیماران مبتلابه دیابت نوع اول آزمایش با فاصله سه ماه توصیه می شود .در مبتلایان به دیابت
 • نوع دوم در هنگام تشخیص بیماری و هر 6 ماه یا هر گاه که نظارت خوب بر بیماری مورد نیاز باشد درخواست می شود .
 • Inhibin A, Serum:اندازه گیری فقط بعد از هفته 14 حاملگی انجام می شود .
 • Iron, Serum:به علت تاثیرات ریتم شبانه روزی آهن و اینکه سطح آهن سرم در عصر پایین تر است .نمونه باید در حالت ناشتا و صبح گرفته شود .
 • Lithium , Serum: نمونه را 12 ساعت پس از مصرف آخرین دوز دارو بگیرید.
 • Urobilinogen,2Hour Urine: از آنجایی که یک پیک واضح در طی روز در دفع آن وجود دارد ، بنابراین حالت مطلوب ، یک نمونه عصرگاهی خواهد بود .

آزمایش هایی که انجام آنها به رعایت مواردی خاص نیاز دارد:

 • Acid Phosphatase, Serum or Plasma: نمونه گیری بلافاصله پس ازمعاینه رکتال (RED) ، بافت برداری سوزنی پروستات و ماساژ پروستات نباید انجام گردد.
 • AST,ALT: فعالیت بدنی شدید سبب افزایش می گردد و باید اجتناب شود.
 • Albumin, Serum: بستن تورنیکه به مدت طولانی می تواند سبب افزایش آلبومین سرم به صورت تصنعی گردد.
 • Calcium,Ionized, Serum: بیمار باید برای مدت 30 دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد.
 • GSF,Urine: برای اندازه گیری گلوکز CSF نیاز به انجام آزمایش گلوکز پلاسما نیز هست و حالت مطلوب آن است که دو ساعت قبل ازانجام آزمایش بر روی CSF انجام گرد.د
 • Fat,Urine: ازآلودگی نمونه ها با روغن ها و لوبریکانت ها، صابون ها و پودر دست کش اجتناب شود.
 • Occult Blood,Stool: این مبحث در مجموعه راهنمای آماده سازی مراجعان آزمایشگاه شرح داده شده است .
 • Oxalate,Urine: بیمار باید ترجیحا در منزل بوده و مایعات و غذای معمولی مصرف کند.
 • PSA, Serum: بیمار نباید اخیرا معاینه رکتال (RED) و یا بافت برداری سوزنی پروستات شده باشد .انزال ممکن است سبب افزایش موقت و جزیی شود.
 • Renin Plasma Activity(RPA) :متغیر های قبل از آزمایش(pre-examination) که باید تحت نظارت باشند عبارتند از تعادل سدیم ،
 • وضعیت قرارگیری بیمار ، داروهای ضد فشار خون و زمان نمونه گیری.
 • Semen Analysis: دو تا سه روز قبل از نمونه گیری نباید انزال رخ داده باشد (ولی نه بیشتر ا زهفت روز) .
 • Thyroglobin, Serum:آزمایش نباید خیلی زود پس از انجام بافت برداری سوزنی ، جراحی تیروئید یا درمان باید رادیواکتیو انجام شود.

آزمایش هایی که انجام آنها در ادرار حتما نیاز به جمع آوری ادرار24 ساعته دارد:

 •  (برای تشخیص فئوکروموسیتوم جمع آوری شانه ادرار توصیه می شود) . Catecholamines
 • Cirtrate – Cortisol,Free – Schilling test
 • Delta(5)-Aminolevulinic Acid(ALA)
 • 17-Hydroxycorticosteroids
 • 5-HIAA
 • Hydroxyproline
 • 17-Ketosteroids
 • LH – Zn – Transthyretin
 • Magnesium
 • Metanephrine  /  Protein Electrophoresis
 • Protein.Quantitative

آزمایش هایی که انجام آنها در ادرار ترجیحا نیاز به جمع آوری ادرار24 ساعته دارد:

 • Calcium
 • Creatinin Clearance: (استفاده از دو کلیرانس متوالی دو ساعته هم قابل قبول است )
 • Homovanillic Acid(جمع آوری های کمتر از 24 ساعت هم قابل قبول است )
 • Manganese(ادرار راندوم هم قابل قبول است )
 • Microalbuminuria

(از نمونه ای که در مدت شب (12 ساعت ) جمع آوری شده و نیز نمونه راندوم برای تعیین نسبت به کراتی نین می توان استفاده کرد )

 • Mucopolysaccharides
 • Oxalate (غلظت اگزالات ادرار در ابتدای صبح هم ممکن است مشابه نمونه 24 ساعته باشد )
 • نکته :برای اندازه گیری آمیلاز ادرار ، نمونه ادرار دو ساعته بدون اضافه کردن نگهدارنده ارجح است .
به بالای صفحه بردن