ترکیبی هوشمندانه از فیزیک کوانتومی و زیست شناسی مولکولی

هوش مصنوعی بینش‌های بی‌سابقه‌ای در مورد نحوه کار مولکول‌های زیستی به دست می‌دهد.