جدول مشخصات تستهای قابل انجام در آزمایشگاه تشخیص طبی و جدول مدت زمان نگهداری نمونه ها قبل از انجام آزمایش

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

شرایط و نحوه ارسال نمونه

1

CBC

خون (EDTA)

CC 2

4 ساعت در دمای اتاق، 24 ساعت

در  8-2درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

در دمای اتاق  8-2درجه

2

G6PD

خون (EDTA)

CC  1

4 ساعت در دمای اتاق، 24 ساعت

در 8-2 درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

در 8-2 درجه

3

Hb.Electro

خون (EDTA)

CC  1

4 ساعت در دمای اتاق، 24 ساعت

در 8-2 درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

در8-2 درجه

4

Protein. Electro

سرم، ادرار(رندوم یا 24 ساعته)

CC 10، 1

7 روز در 8-2 درجه ، 1 ماه در 20 درجه

همولیز

در 8-2 درجه، 20-درجه

5

BGRH

خون (EDTA)

CC 2

1 ساعت در دمای اتاق، 1 هفته در 8-2 درجه

لخته یا ریز لخته-همولیز

در دمای اتاق، 8-2درجه

6

PT- PTT

 

پلاسمای سیتراته

CC   8/1

2 ساعت در دمای اتاق، 2 هفته در -20درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته- همولیز

اگاهی از مصرف وارفارین، کومارین، هپارین

 

در دمای اتاق، 20-درجه

7

Protein C,S

پلاسمای سیتراته

CC   8/1

 

2  ساعت در دمای اتاق،1ماه در20- درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

پرهیز استفاده از وارفارین، کومارین، استروژن 10 روز قبل از انجام آزمایش

 

20-درجه

8

D.Dimer –   Fibrinogen-A.TIII

پلاسمای سیتراته

CC   8/1

 

8 ساعت در دمای 8-2 درجه، 1 ماه     در 20- درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته- همولیز

-لیپمیک

 

 

در دمای8-2درجه، 20- درجه

9

فاکتورهای انعقادی

پلاسمای سیتراته

CC  1

2ساعت در دمای اتاق، 14 روز در 20 درجه، 6ماه در 80- درجه

همولیز

از 2باره فریز شدن جلوگیری شود/ سریع جداسازی صورت گیرد/ 2 بار سانتریفوژ توصیه می شود

 

20- درجه

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

شرایط و نحوه ارسال نمونه

10

ESR

خون سیتراته

2cc

4ساعت در دمای اتاق،  12

ساعت در 8-2 درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

در دمای اتاق، 8-2 درجه

11

بيوشيمي كامل

سرم

3ccحداقل

5روز در 8-2 درجه ، 6 ماه در 20 -درجه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتای

در دمای8-2درجه،

 20-درجه

12

هورمون – ويروسي

سرم

4cc

2روز در 8-2 درجه ، 2 ماه در 20- درجه

لیز و لیپیمیک شدید

ناشتای

در دمای8-2درجه،

20- درجه

13

بيوشيمي – سرولوژي

سرم

3cc

7روز در 8-2درجه ، 1 ماه در 20- درجه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

در دمای8-2درجه،

 20- درجه

14

U/C-U/A

ادرار

20cc

2ساعت در دمای اتاق، 1 روز در 8-2

درجه سانتیگراد

عدم مصرف انتی بیوتیک یک هفته گذشته

در دمای8-2درجه

15

S/E- OB

مدفوع

1 گرم

3روز در دمای اتاق، 1 ماه در 8-2درجه سانتیگراد

در دمای اتاق، 8-2 درجه

16

S/C

مدفوع

1 گرم

2 ساعت در دمای اتاق

عدم مصرف انتی بیوتیک یک هفته گذشته

17

اسمير وكشت ترشحات

ترشح

به میزان لازم

2 ساعت در دمای اتاق، 1 روز در

8-2درجه سانتیگراد

در دمای8-2درجه

18

اسمير وكشت خلط

خلط

2cc

2 ساعت در دمای اتاق، 1 روز در 8-2 درجه سانتیگراد

در دماه 8-2درجه

19

اسپرموگرام

مایع منی

به میزان تهیه

نیم ساعت در دمای 37 درجه

رعایت دستورالعمل تحویلی

 

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

شرایط و نحوه ارسال نمونه

20

Anti Mitochondrial Ab (AMA)

سرم/ پلاسما (EDTA)

2CC/5CC

7 روز در دمای 8-2 ،3 ماه در

دمای20-درجه سانتیگراد

در دمای 8-2 درجه ،20-

 درجه

21

C-Peptide

سرم

C3C

7 روز در دمای 8-2 ،1 ماه در

دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی

در دمای 8-2 درجه ،

20-درجه

22

ApoA1,B

سرم/

پلاسمای(EDTA)

2CC/5CC

7 روز در دمای 8-2 ،1ماه در

دمای 20-درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی

در دمای 8-2 درجه

،20-درجه

23

ASCA(IgG)

سرم

5CC

7 روز در دمای 8-2،3 ماه در

دمای 20-درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

در دمای 8-2 درجه

20-درجه

24

C1 Inhibitor

سرم

5CC

2 روز در دمای 8-2 ،2 هفته در

دمای 20-درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی توصیه می شود

در دمای 8-2 درجه

20-درجه

25

Calcitonin

سرم

5CC

5 روز در دمای 8-2 ،به مدت طولانی

20-درجه سانتیگراد

ناشتایی توصیه

می شود

در دمای 8-2 درجه ،

20-درجه

26

CD10,13,…

خون (EDTA)

2CC

2 روز در دمای اتاق

لخته یا ریز لخته-همولیز- ایکتریک

در دمای اتاق

27

Ceruloplasmin

سرم/ پلاسمای (EDTA)

2CC/3CC

7 روز در دمای 8-2 ،به مدت طولانی

20-درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی توصیه

می شود

در دمای 8-2 درجه ،

20-درجه

28

Cholinesterase

سرم/خون (EDTA)

2CC/5CC

7 روز در دمای 8-2،3 ماه در

دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز، لیپمیک/ لخته

در دمای 8-2 درجه

 20-درجه

29

Cyclosporine

خون (EDTA)

2CC

7 روز در دمای 8-2 ،1ماه در

دمای 20- درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز

در دمای 8-2 درجه

 20-درجه

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

 

30

Cystatine C

سرم/ پلاسمای (EDTA)

2CC/5CC

7 روز در دمای 2-8 ،2ماه در

دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

31

Cystine

ادرار

5CC

1 ماه در 20-  درجه

جلوگیری از مصرف پنی سیلین امین چند روز قبل از جمع اوری نمونه

 

32

EPO(Erytropoietin)

سرم

5CC

7 روز در دمای 8-2 ،2ماه در دمای 20 -درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

33

Free Kappa

سرم

5CC/10CC

7 روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

34

Free Lambda

سرم

5CC/10CC

7 روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

35

HLA B27,…

خون (EDTA)

3cc

5 روز در دمای 8-2

لخته یا ریز لخته-همولیز

 

36

Homocysteine

خون،  پلاسمای (EDTA)

5CC/10CC

3 روز در دمای 8-2 ،3ماه در

دمای 20 -درجه سانتیگراد

همولیز، لیپمیک

ناشتایی توصیه می شود

 

37

HTLV Ab(1&2)

سرم، پلاسمای (EDTA)

2CC

کمتر از 5 روز در دمای 8-2 درجه،

بیشتر از 5 روز20- درجه

 

38

Hydatid Ab(IgG)

سرم، پلاسمای (EDTA)

2CC

1 هفته در دمای 8-2 ،3ماه در دمای

20- درجه سانتیگراد

 

39

IgF-1

سرم

2CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای

20- درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی توصیه می شود

 

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

 

40

Inhibin A,B

سرم

2CC

2 روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای -20

درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

41

Insulin

سرم

2CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای

20-درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

ناشتایی توصیه می شود، جلوگیری از مصرف سایمیتیدین و اتانول چند روز قبل نمونه گیری

 

42

Jak-2 PCR

خون (EDTA)

2CC

24 ساعت در دمای اتاق، 5 روز دمای

8-2 درجه

لخته یا ریز لخته-همولیز

 

43

Lactate

پلاسما(سیتراته)

2CC

1 روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای -20 درجه سانتیگراد

لخته یا ریز لخته-همولیز-لیپمیک

نمونه گیری بدون بستن گارو انجام شود

 

44

LE Cell

خون (EDTA)

2CC

همان زمان که نمونه گیری می شود باید انجام شود

لخته یا ریز لخته-همولیز

 

45

Listeria Ab

سرم

5CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای -20 درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

46

LKM Ab

سرم

5CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای -20 درجه سانتیگراد

 

47

LuposAnti Coagulant

پلاسمای (سیتراته)

2CC

4 ساعت در دمای اتاق یا 8-2 درجه، 1 ماه در 20-  درجه، 18 ماه در 70-

لخته یا ریز لخته-همولیز-لیپمیک

 

48

Macroprolactin

سرم

5CC

2 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای -20درجه سانتیگراد

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

1-حداقل 3 ساعت بعد از بیدار شدن

2- از شب قبل از آزمایش نزدیکی نداشته باشد

3- عدم مصرف استروژن و انسولین چند روز قبل

 

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

 

49

MCV Ab

خون (EDTA)

5CC

4 ساعت در دمای اتاق، 24 ساعت در

8-2 درجه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

50

MDA

سرم

5CC

1 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای 20-

درجه سانتیگراد

همولیز

 

51

Mono test

سرم

5CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز

 

52

MPO Ab

سرم پلاسمای(EDTA)

2CC/3CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

 

53

NBT

خون (EDTA)

2CC

همان روز در دمای 2-8 درجه

لخته یا ریز لخته-همولیز-ایکتریک

 

54

Osmotic Fraqility

خون (EDTA)

2CC

1 روز در دمای اتاق

لخته یا ریز لخته-همولیز-ایکتریک

ناشتایی

 

55

Phenyl alanine

پلاسمای(EDTA)

2CC

1روز در دمای 8-2 درجه، 1 ماه در 20- درجه

همولیز

ناشتایی

 

56

PKU

ادرار

5CC

4روز در دمای 8-2 درجه، 1 ماه در -20 درجه

 

57

Procalcitonin

سرم

3CC

5روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز

 

58

Protein electrophoresis

سرم و ادرار

3CC

7 روز در دمای 8-2 ،1ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز

 

59

Pro BNP-NT

سرم

3CC

6 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای 20- درجه سانتیگراد

همولیز

 

 

ردیف

نام آزمایش

نوع نمونه

حجم نمونه

شرایط ونحوه نگهداری نمونه قبل از ارسال

معیار رد یا قبول نمونه

نکات مهم در مورد آمادگی قبلی بیمار

 

60

VonWillebrand Factor (VWF)

پلاسمای (سیتراته)

2CC

6 ساعت در دمای اتاق،14 روز در 20- درجه

 

61

Troponine I

سرم،پلاسمای (EDTA)

2CC/3CC

7 روز در دمای 8-2 ،بطور نامحدود در دمای 20- درجه

همولیز، ایکتریک، لیپمیک

 

62

VMA

ادرار

5CC

7 روز در دمای 8-2 درجه

با 8-2 PH:،7 روز در  دمای 20- درجه سانتیگراد

 

جلوگیری از مصرف قهوه،شکلات، داروهای فشار 3 روز قبل از جمع اوری

 

62

بررسی سطح داروها در خون

خون (EDTA)

2CC

7 روز در دمای 8-2 ،2ماه در دمای 20-درجه سانتیگراد

 

63

آزمایشات غربالگری مادران باردار (دابل مارکر، کواد مارکر، تریپل)

خون

5 CC

7 روز در دمای 8-2 ،3ماه در دمای 20-درجه سانتیگراد

همولیز واضح، لیپمیک

مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول بارداری ، در  محدوده 84-45 میلی متر.

محدوده  زمانی مشخص شده  بارداری (11 تا 13 هفته و 6 روز برای سه ماه اول و 14-22 هفته 6 روز برای  سه ماه دوم بارداری)

به همراه داشتن سونوگرافی NT جهت تست دابل مارکر

 

 

 

نوع نمونه

 

مدت نگهداری قبل از انجام آزمایش در صورت نیاز

مدت نگهداری بعد از انجام آزمایش

نحوه شستشو جهت استفاده مجدد

(لوله های شیشه ای)

نحوه امحاء و دور ریز

بخش بیوشیمی

 

سرم

 

یک هفته در 8-2درجه

48 ساعت در یخچال

لوله در محلول وایتکس 10/1 به مدت 30 دقیقه قرار گرفته و طبق دستورالعمل شستشو ادامه می یابد.

در فاضلاب ریخته می شود

خون تام (Hb A1C)

یک هفته در یخچال

یک هفته در یخچال

نمونه در ویال یکبار مصرف گرفته می شود.

در زباله عفونی دفع می گردد.

ادرار

2 روز در یخچال

لوله در محلول وایتکس 10/1 به مدت 30 دقیقه قرار گرفته و طبق دستورالعمل شستشو ادامه می یابد.

در فاضلاب ریخته می شود ،لوله یکبار مصرف در زباله دفع می گردد.

بخش سرولوژی

سرم

2 روز در یخچال

یک هفته در 20-

48 ساعت در یخچال

3 هفته در 20- درجه

لوله در محلول وایتکس 10/1 به مدت 30 دقیقه قرار گرفته و طبق دستورالعمل شستشو ادامه می یابد.

در فاضلاب ریخته می شود ،لوله یکبار مصرف در زباله دفع می گردد.

بخش خون شناسی

CBC

حداکثر 4 ساعت بعداز نمونه گیری

یک هفته در یخچال

ویال یکبار مصرف

ویال یکبار مصرف در زباله عفونی دفع می گردد.

گروه خون

یک هفته در یخچال

یک هفته در یخچال

ویال یکبار مصرف

در زباله عفونی دفع می گردد.

شمارش رتیکولوسیت

حداکثر 6 ساعت در دمای اتاق

48 ساعت در یخچال

ویال یکبار مصرف در زباله عفونی دفع می گردد.

ESR

حداکثر 4 ساعت بعداز نمونه گیری

اوت در Safety box

بخش میکروب شناسی

ادرار

حداکثر 4 ساعت بعداز نمونه گیری

قوطی یا کیسه ادراری یکبار مصرف

در فاضلاب ریخته می شود و در زباله عفونی دفع می گردد.

مدفوع

2 تا 3 ساعت بعد از نمونه گیری

یکبار مصرف

اوت سواب در Safety box

زخم، واژن، ترشحات

حداکثر 1 تا 2 ساعت بعد از نمونه گیری

یکبار مصرف

اوت در Safety box

خون

بلافاصله بعد از تحویل در 37 درجه

یک هفته در 37 درجه

یکبار مصرف

اتوکلاو سپس در زباله عفونی دفع می گردد.

CSF    و مایعات استریل بدن

حداکثر تا 2 ساعت بعداز نمونه گیری

یکبار مصرف

در فاضلاب ریخته می شود.

بخش انگل شناسی

نمونه مدفوع (آبکی و شل )

نمونه مدفوع (نرم)

نمونه مدفوع (فرم)

تا مدت 30 دقیقه

تا مدت 60 دقیقه

همان روز یا 2 روز در یخچال

قوطی یکبار مصرف

در زباله عفونی دفع می گردد

بخش هورمون شناسی و ایمونولوژی

سرم

24-48 ساعت در یخچال

1 تا 2 هفته در فریزر 20- درجه

یک هفته در فریزر

در فاضلاب ریخته می شود بجز نمونه های پر خطر که طبق دستورالعمل مربوطه دفع می گردند

به بالای صفحه بردن