جدول کنترل رد یا قبول نمونه های بالینی

جدول کنترل رد یا قبول نمونه های بالینی

ردیف

نمونه کنترلی

معیار پذیرش

دلایل عدم پذیرش ( ریشه اصلی عدم انطباق)

اقدامات لازم جهت رفع مشکلات آزمایشگاهی

مسئول مربوطه

اقدام بایسته

1

لخته خون

مشخصات کامل داشته باشد

حجم نمونه کافی باشد

لوله حاوی نمونه مناسب باشد

همولیز نباشد

لیپیمیک نباشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

تطابق برگه درخواست با نمونه

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

میزان سرم پیش بینی شده جهت انجام آزمایشات مربوطه و تکرار کافی نباشد

از لوله دارای آلودگی یا بدون درب و دارای نشتی استفاده شده باشد.

خون گیری سریع  یا حمل و نقل نامناسب نمونه

عدم رعایت شرایط آزمایش قبل از نمونه برداری توسط بیمار با توجه به دستورالعمل

نمونه دراسرع وقت کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یادر دمای

8-2 نباشد.

برگه درخواست آزمایش با نوع نمونه و مشخصات آن منطبق نباشد.

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول بیوشیمی و هورمون

فراخوان بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش همکار نمونه گیر

آموزش و راهنمایی بیمار و توضیح دستورالعمل مربوطه جهت رعایت شرایط

2

CBC

لخته نباشد یا ریز لخته نداشته باشد

حجم کافی باشد

ویال مناسب باشد

مشخصات کامل داشته باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

عدم تطابق برگه درخواست با نمونه

پس از بررسی و سر و ته نمونه دارای لخته و یا ریز لخته باشد .

میزان خون پیش بینی شده جهت انجام و تکرار و نسبت EDTA کافی نباشد.

از ویالهای مناسب و درب دار و حاوی ضد انعقاد مناسب استفاده نشده باشد.

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

نمونه دراسرع وقت کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یادر دمای

8-2 نباشد

برگه درخواست آزمایش با نوع نمونه و مشخصات آن منطبق نباشد.

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول هماتولوژی

فراخوان بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش همکار نمونه گیر

3

PT,PTT

Fibrinogen,

D.dimer

لخته نباشد یا ریز لخته نداشته باشد

حجم خون و سیترات2cc  باشد

ویال مناسب باشد

مشخصات کامل داشته باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

عدم تطابق برگه درخواست با نمونه

پس از بررسی و سر و ته نمونه دارای لخته و یا ریز لخته باشد.

نسبت 9به1 خون و سیترات رعایت نشده باشد200لاندا

سیترات 8/1 خون

از ویالهای مناسب و درب دار و حاوی سیترات استفاده نشده باشد.

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

نمونه دراسرع وقت کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یادر دمای

8-2نباشد.

برگه درخواست آزمایش با نوع نمونه و مشخصات آن منطبق نباشد.

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول هماتولوژی

فراخوان بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش همکار نمونه گیر

4

ESR

حجم خون و سیترات تا خط نشانه باشد

لخته نباشد یا ریز لخته نداشته باشد

ویال مناسب باشد

مشخصات کامل داشته باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

نسبت 4به1 خون و سیترات رعایت نشده باشد و کمتر ویا بیشتر ازخط نشانه باشد

پس از بررسی و سر و ته نمونه دارای لخته و یا ریز لخته باشد.

از ویالهای مناسب و مخصوص و درب دار و حاوی سیترات استفاده نشده باشد

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

نمونه دراسرع وقت کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یادر دمای              8-2نباشد

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول هماتولوژی

فراخوان بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش همکار نمونه گیر

5

ادرار

ظرف ادرار مناسب باشد

آلوده نباشد

جهت کشت ادرار استریل باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

مشخصات کامل داشته باشد

حجم نمونه کافی باشد

ادرار 24 ساعته با نگهدارنده مناسب

ظرف یکبارمصرف نباشد وحاوی مواد شوینده بادهانه ای با قطرکمتر از  10 سی سی باشد

نمونه تهیه شده آلوده به مدفوع باشد

برای کشت ادرار از ظرف غیر استریل و فاقد درب استفاده شده باشد

ادرار در کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یا در زمان بیشر در دمای     8-2نباشد

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

حداقل  حجم نمونه 12 میلی لیتر می باشد اگر از این میزان کمتر باشد

درنمونه ادرار 24ساعته با نگهدارنده مناسب آن تست همراه نباشد یا فاقدآن باشد

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول بخش میکروب

تحویلظرف جدیدبه بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش و راهنمایی بیمار و توضیح دستورالعمل مربوطه

6

مدفوع

ظرف مدفوع مناسب باشد

حجم نمونه کافی باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

نمونه مدفوع آلوده نباشد

مشخصات کامل داشته باشد

 

ظرف محکم نباشدوحاوی مواد شوینده  ودارای درب محکم نباشد ونشتی داشته باشد

حداقل 5 گرم مدفوع داخل ظرف  نباشد

نمونه در اسرع وقت به آزمایشگاه نرسد یا بیشتراز 2 ساعت در دمای       8-2باشد

با گرد وخاک یاادرار آلوده شده باشد یا از کاسه توالت نمونه برداری شده باشد

مشخصات ناکافی از بیمار یا نوع آزمایش  (نظیر عدم وجود برچسب یا برچسب با اطلاعات ناقص)

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول بخش پارازیت

تحویل ظرف جدیدبه بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش و راهنمایی بیمار و توضیح دستورالعمل مربوطه

7

خلط

شرایط نمونه گیری مناسب باشد

ظرف نمونه مناسب باشد

نگهداری و انتقال در دمای مناسب

آلوده نباشد

نمونه برداری به صورت صبحگاهی و ناشتا نباشد.

ظرف محکم پلاستیکی درپیچدار با دهانه7-5 سانت و قابل سوختن نباشد.

نمونه دراسرع وقت کمتراز 2 ساعت به آزمایشگاه نرسد یادر دمای 8 -2نباشد.

آلوده به بزاق  زیاد نباشد.

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول بخش میکروب

تحویل ظرف جدیدبه بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش و راهنمایی بیمار و توضیح دستورالعمل مربوطه

8

آزمایش های غربالگری

رعایت محوده سن بارداری

(مطابقت داشتن سن بارداری و با نسخه پزشک)

تعیین معیار بررسی سن جنین و تطابق آن با نسخه پزشک

حجم نمونه کافی باشد

نمونه همولیز یا لیپمیک  نباشد

مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول بارداری ،خارج از محدوده 45-84 میلی متر.

کامل بودن اطلاعات برگه سونوگرافی

رعایت زنجیره ی سرد در هنگام انتقال نمونه ها

هم خوانی اطلاعات برگه همراه با مشخصات برچسب و کد نمونه

نگهداری سرم بنا به درخواست مرجع سلامت به مدت 18 ماه می تواند در دمای 20- صورت پذیرد. برای حصول نتیجه بهتر از فریزرهای 70- نیز می توان استفاده نمود.

نگهداری سرم در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد از زمان نمونه گیری حداکثر به مدت 2 روز

(قابل توجه این که بهترین زمان جهت نمونه گیری در سه ماهه اول 11 هفته و در سه ماهه دوم 18 هفته می باشد. اما با توجه به این که اجازه سقط قانونی جنین در ایران قبل از 18 هفته صادر می شود لذا بهترین زمان ممکن در سه ماهه دوم 16 تا 17 هفته در نظر گرفته شود)

مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول بارداری ، خارج از محدوده 79-31.5 میلی متر.( بر اساس جدول جهانی استاندارد CRL و طبق پروتکل وزارت بهداشت)

(در سه ماهه دوم بارداری بهترین متد BPD بوده که از 26.5 میلی متر ، معادل 14 هفته و 0 روزتا 55.4 میلی متر ، معادل 22 هفته و 6 روز می تواند باشد.)

مراجعه مادر یا ارجاع نمونه، خارج از محدوده  زمانی مشخص شده    بارداری (11 تا 13 هفته و 6 روز برای سه ماه اول و 14-17 هفته برای  سه ماه دوم بارداری)

ناقص بودن اطلاعات برگه سونوگرافی

عدم رعایت زنجیر سرد در هنگام انتقال نمونه ها (بالا رفتن دما به سرعت موجب نامعتبر شدن نتایج تست Free BHCG  می شود.)

نگهداری سرم بیش از 2روز در دمای 2-8 درجه سانتیگراد

عدم انطباق حجم نمونه با حجم مورد نیاز مندرج در  دستورالعمل  نمونه گیری (حداقل حجم نمونه برای انجام تست های سه ماهه اول 5  سی سی و سه ماهه دوم 10 سی سی می باشد.)

وجود همولیز واضح

نمونه لیپمیک

جمع آوری نمونه در لوله دارای ضد انعقاد

عدم هم خوانی اطلاعات برگه همراه با مشخصات برچسب و کد نمونه، و یا ناکامل بودن مشخصات ذکر شده در برگه اطلاعات

مخدوش بودن مشخصات برچسب نمونه

شکستگی یا نشتی در ظروف حاوی نمونه

 

مسئول پذیرش با هماهنگی مسئول هورمون

فراخوان بیمار جهت نمونه برداری مجدد

نمونه برداری با شرایط جدید

آموزش همکار نمونه گیر

آموزش و راهنمایی بیمار و توضیح دستورالعمل مربوطه جهت رعایت شرایط

 
به بالای صفحه بردن