آموزش مستند سازی در آزمایشگاه و کنترل مدارک آزمایشگاهی – پکیج تضمین کیفیت آزمایشگاه – دوره آموزش کنترل مدارک و مدیریت فرآیند های آزمایشگاهی

آموزش مستند سازی در آزمایشگاه ایزو 15189 و ایزو 10013 و یک دغدغه اصلی درون آزمایشگاه می باشد که کمابیش همه با این موضوع برخورد کردیم.
باید بدانیم این مستندات چی هستند کجا شروع می شوند و چه مسیری را طی می کنند و با چه دیدگاهی این مستندات باید به سر انجام برسند 

کنترل مدارک و مدیریت فرآیند های آزمایشگاهی

آموزش اصول مستند سازی در آزمایشگاه پزشکی :

آموزش مستند سازی در آزمایشگاه ایزو 15189 و ایزو 10013

مدرس دوره مهندس سعید فرهاد

رزومه کوتاهی از مدرس دوره آموزش مستند سازی در آزمایشگاه ایزو 15189 و ایزو 10013

سعید فرهاد

سر ممیز سیستم های مدیریت کیفیت در حوزه استاندارد 15189 در ضمینه استقرار آموزش و ممیزی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی و آزمایشگاه رفرانس انیستیو پاستور

کنترل مدارک آزمایشگاهی و مدیریت فرآیند های آزمایشگاهی

کارشناسان آزمایشگاه

دوستانی که در آزمایشگاه ها سمت کارشناس آزمایشگاه را عهده دار هستند و یا علاقه مند می باشند در این قسمت شروع به فعالیت نمایند.

مسئول فنی آزمایشگاه

دوستانی که در آزمایشگاه ها سمت مسئول فنی آزمایشگاه را عهده دار هستند و یا علاقه مند می باشند در این قسمت شروع به فعالیت نمایند.

مدیریت کیفیت

دوستانی که در آزمایشگاه ها سمت مدیر کیفی آزمایشگاه را عهده دار هستند و یا علاقه مند می باشند در این قسمت شروع به فعالیت نمایند.

بعضی از مباحثی که در نحوه تهیه فرآیندها و دستور العمل ها در آزمایشگاه به آن می پردازیم

آموزش مستند سازی در آزمایشگاه ایزو 15189 و ایزو 10013 – آموزش مستند سازی در آزمایشگاه – آموزش مستند سازی فرآیند های آزمایشگاهی – آموزش TQM – نحوه کد گذاری صحیح اسناد بر اساس استاندارد های ISO 15189 و ISO 10013 و آموزش پیاده سازی استاندارد ISO 15189 و آموزش پیاده سازی استاندارد ISO 10013

نحوه صحیح کد گذاری اسناد آزمایشگاهی و کد گذاری صحیح اسناد آزمایشگاهی

پکیج تضمین کیفیت کالج دی میک

کالج دی مِیک با ارائه دوره تضمین کیفیت آزمایشگاهی به صورت یک بسته جامعه آموزشی با هدف بالا بردن سطح علمی کارکنان آزمایشگاه ارائه شده است

بخشی از سر فصل های دوره 

 1. اصول پایه ایمنی و امنیت زیستی مدرس دکتر روزبه بشر
 2. شناسایی خطا در آزمایشگاه و مدیریت عدم انطباق مدرس دکتر احسان ناظم الحسینی
 3. آشنایی با اصول ممیزی داخلی در آزمایشگاه مدرس مهندس سعید فرهاد
 4. نحوه تهیه فرایندها و دستورالعمل براساس الزامات ایزو 15189مدرس مهندس سعید فرهاد
 5. مفاهیم پایه در کنترل کیفیت آزمایشگاه، طبقه بندی انواع خطاها موجود و موثر بر کیفیت آزمایشگاه مدرس دکتر جبار لطفی
 6. اصول کنترل کیفیت تجهیزات در آزمایشگاه مدرس دکتر احسان ناظم الحسینی
 7. اصول کنترل کیفیت و مستندسازی در بخش ژنتیک مدرس دکتر آرش پولادی
 8. آموزش مستند سازی در آزمایشگاه ایزو 15189 و ایزو 10013 مدرس مهندس سعید فرهاد
آموزش مستند سازی در آزمایشگاه مدرس مهندس سعید فرهاد

مدرس دوره مهندس سعید فرهاد

ISO15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه شده و جهت ارزیابی آزمایشگاههای

کلینیکی و سیستمهای تشخیص آزمایشگاهی بکار می رود.

مقدمه : این استاندارد بین المللی که بر ISO/IEC 17025 و ISO 9001استواراست متضمن نیازهای کیفی جهت آزمایشگاههای پزشکی می باشد.هر کشوری می بایستی مقررات خاص یا نیازها یی که برای بعضی یا تمامی پرسنل و فعالیت شان و مسئولیت هایی که در آن حوزه دارند را مشخص کند.سرویس های آزمایشگاه پزشکی جهت رسیدگی به بیماران ضروری بوده و بنابراین باید جهت رفع نیازهای تمامی بیماران و پرسنل مسئول جهت این امر در دسترس باشند.این سرویس ها شامل اولویت بندی نیازها ، آماده سازی بیمار، تشخیص هویت بیمار،جمع آوری نمونه ها ،انتقال ، ذخیره ، پردازش و آزمایش نمونه های کلینیکی تائید و تفسیر و گزارش و توصیه بعلاوه در نظر گرفته ایمنی و اخلاق در فعالیت های آزمایشگاه می باشند.

متن اصلی :

https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15189

ترجمه فارسی :

https://isohome.ir/article/105

ایزو 10013 چیست ؟ متن استاندارد راهنمای تهیه مستندات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ISO 10013

و آموزش ایزو 10013

ISO / TR 10013:2001 Quality management systems Guidelines for quality management system documentation

 استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳ حاوی خطوط راهنما برای تهیه، تدوین، تصویب و توزیع مدارک و مستندات در یک سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

مطابق متن استاندارد ISO 10013 ، مقاصد و منافع مستندات سیستم مدیریت کیفیت برای یک سازمان می تواند موارد زیر را شامل گردد، اما به این ها محدود نیست:
 • تشریح سیستم مدیریت کیفیت سازمان
 • فراهم آوردن اطلاعات برای گروه های فرابخشی به گونه ای که آنها بتوانند ارتباطات مابین را بهتر درك کنند
 • مطلع کردن کارکنان از تعهد مدیریت در قبال کیفیت
 • کمک به کارکنان تا نقش خود را درون سازمان درك کنند و بدین ترتیب حس بهتری نسبت به مقصد و اهمیت کار در آنها ایجاد نماید
 • فراهم آوردن درك متقابل بین کارکنان و مدیریت
 • فراهم آوردن مبنایی برای انتظارات در مورد عملکرد کار
 • بیان نحوه انجام کارها برای برآورد کردن الزامات مشخص شده
 • فراهم آوردن شواهد عینی دستیابی به الزامات مشخص شده
 • فراهم کردن چارچوب روشن و کارآ در مورد عملیات
 • فراهم آوردن مبنایی برای آموزش کارکنان جدید و بازآموزی ادواری کارکنان موجود
 • فراهم آوردن مبنایی برای ایجاد نظم و تعادل درون سازمان
 • فراهم آوردن یکنواختی در عملیات بر مبنای فرآیندهای مدون شده
 • فراهم آوردن مبنایی برای بهبود مداوم
 • فراهم آوردن اطمینان برای مشتری بر مبنای سیستم های مدون شده
 • اثبات توانمندی های سازمان به طرف های ذی نفع
 • فراهم آوردن چارچوبی روشن از الزامات برای تأمین کنندگان
 • فراهم آوردن مبنایی برای ممیزی کردن سیستم مدیریت کیفیت و
 • فراهم آوردن مبنایی برای ارزیابی اثربخشی و تداوم مناسب بودن سیستم مدیریت کیفیت

لینک کامل مقاله : دانلود متن ایزو 10013 Iso

دستورالعمل کد گذاری مدارک در آزمایشگاه

کد شناسایی از 5 قسمت اصلی که با یک ممیز از یکدیگر جدا می شوند به شرح زیر تشکیل شده است

□□            /              □□           /            □□            /          □□         /         □□

        شماره بازنگری    / سال تولید سند        /      شماره سند         /    نوع سند    /        واحد

1- واحد

بیانگر واحدی است که سند در آن واحد تهیه شده و استفاده می شود

– –   نوع سند یا مدرک

بیانگر نوع سند ایجاد شده است که از روی جدول زیر تهیه می شود

3- شماره سند

بیانگر شماره سریال سند مورد نظر در واحد خاص است که معمولا از 01 شروع و ادامه پیدا می کند .

4-سال تولید سند

بیانگر سالی است که سند تولید شده است .

5 -شماره بازنگری یا ویرایش

بیانگر شماره بازنگری . .یرایش سند است که معمولا از 1 شروع می شود .

و معمولا این اجزا با ممیز ( / ) از یکدیگر جدا می شوند .

مثال :

روش اجرایی آزمایش گلوکز در بخش بیوشیمی

BIO / SOP / 15 /  97 / 01

واحد تولید سند  : بیوشیمی  /   نوع سند :  دستورالعمل اجرایی  /  شماره سند : پانزدهمین سند  در بخش بیوشیمی  /  سال تولید سند : 97  /  ویرایش یا بازنگری : اولین ویرایش

برچسب‌ها
به بالای صفحه بردن