دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم

دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم

علت نازائی :

امروزه ازمایش مایع منی (Semen) یکی از بخشهای مهم بررسی علت نازائی است.حدود 40% علت نازائی مربوط به مرد است.بررسی دقیق مایع منی نیاز به 2 تا 3 نمونه مختلف در زمانهای متفاوت دارد. بیمارقبل ازازمایش باید حداقل 48 ساعت (2 روز) و حداکثر72 ساعت (3روز) از عمل جنسی پرهیز داشته باشد.مدت زمان کمتر از 48 ساعت منجر به کاهش تعداد اسپرم بخصوص در مردان مسن تر و بیشتر از 3روز باعث افزایش اسپرم و کاهش تحرک میشود. دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم بهتر است در ازمایشگاه تهیه شود.بهترین انتقال نمونه مربوط به جمع اوری در ازمایشگاه میباشد.درغیر اینصورت  طبق دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم باید حداکثر تا 2ساعت پس از جمع اوری به ازمایشگاه اورده شود.در طی انتقال نمونه باید در دمایی برابر با دمای بدن نگداری شود.بهتر است در جیب یا در کنار بدن نگهداری شود.سرما یا گرما منجر به کاهش حرکت اسپرم میشود

روش جمع اوری نمونه :

 .دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم روش جمع اوری بهترین روش جمع اوری نمونه تحریک دستی در ازمایشگاه بوده باید دقت داشت که تمام نمونه جمع اوری شود.عدم جمع اوری اولین بخش منی که بصورت مایع اولیه میباشد منجر به کاهش تعداد اسپرم های متحرک در ازمایشگاه میشود.چون این بخش بهترین تعداد اسپرم را دارد عمل زناشویی برای جمع اوری با توجه به مخلوط شدن مایع منی با ترشحات زن مناسب نیست.

به بالای صفحه بردن