• سبد خرید شما خالی است.

دستورالعمل بانک خون

1-  هدف:

هدف از تهیه این دستورالعمل  آشنایی با  دستورالعمل های بخش بانک خون به منظوراطمینان از جواب های بدست آمده برای گزارش دهی به بیمار.

2- دامنه کاربرد :

دامنه این روش ، بخش بانک خون می باشد.

3- تعاريف :

سایر واژه گان، بصورت تخصصی می باشد.

4- مسئولیت   :

مسئول اجرای این دستورالعمل مسئولین بخش بانک خون و مسئول کنترل کیفیت آزمایشگاه می باشد.

مسئولیت  نظارت بر حسن اجرای این ر وش بر عهده نماینده مدیریت، سوپر وایزر و مدیر فنی آزمایشگاه می باشد.

5 – مدارك مرتبط:

روش اجرایی کنترل مدارک وسوابق

روش اجرایی محصول نامطبق

روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

روش اجرایی خرید و ارزیابی تامین کنندگان

 

روش عملكردي استاندارد تهيه سوسپانسيون ۳ درصد گلبول قرمز خون

هدف/ اصول :

نسبت سرم به گلبول قرمز خون ميتواند به شدت روي حساسيت آزمايش و قدرت آگلوتيناسيون اثر بگذارد. سوسپانسيون ۳درصد معرفي است كه در روشهاي سرولوژيك بكار برده مي شود.

تهيه سوسپانسيون نهايي ۳درصد به صورت دقیق الزامی نيست ،بلکه سوسپانسیون نزدیک به 3 درصد (2-5 درصد ) مي تواند نسبت لازم سرم به گلبول را در بيشتر رو شها فراهم آورده و تعداد كافي و مناسب از گلبول قرمز خون را براي خواندن و درجه بندي واكنش در دسترس قرار دهد.

تجهيزات ، مواد و معرف ها :

 1. نمونه خون كامل حاوي EDTA
 2. لوله آزمایش 10*75 یا 12*75
 3. پيپت يكبار مصرف 1-10 ml
 4. پيپت متغير
 5. سالین 9 درصد
 6. سانتريفوژ سرولوژيك 1000g
 7. جا لوله اي
 8. آينه مقعر
 9. منبع روشنايي   یا چراغ مطالعه

10-نمونه سوسپانسيون خون 3 درصد شناخته شده

روش كار :

جهت تهيه ۱۰ ميلي ليتر از سوسپانسيون ۳درصد گلبول قرمز خون مراحل ذيل را انجام دهيد:

۱- حداقل ۱ميليليتر از خون كامل را به يك لوله ۱۰ ميليليتري انتقال دهيد.

۲- به گلبولهاي قرمز خون سالين اضافه نموده و به مدت ۱ الي ۳ دقيقه سانتريفوژ نماييد . اين مرحله را ۲ تا ۳ بار تكرار نماييد. محلول نهائي بايد كاملاً شفاف و گلبول قرمز در انتهاي لوله جمع شده باشند. محلول سالين فوقاني supernatant را كاملاً بدور بريزيد .

۳- مقدار   0.3ميليليتر از گلبولهاي قرمز متراكم شسته شده را به لولهاي حاوي 9.7 ml سالین 9 درصد درصد انتقال دهيد.

۴- با استفاده از پارافيلم لوله را پوشش دهيد. چند بار با سروته كردن لوله، گلبولهاي قرمز خون را با سالین 9 درصد كاملاً مخلوط نماييد.

كنترل كيفيت :

جهت كنترل چشمي رنگ و تراكم سوسپانسيون مقداري از سوسپانسيون تهيه شده را به لوله  12*75 ميلي متر انتقال دهيد. سپس حجم مشابهاي از سوسپانسيون ۳درصد شناخته شده را به لوله ديگري انتقال دهيد. جهت مقايسه لولهها را مقابل منبع نور قرار دهيد.ویا به منظورمقايسه مقدارتجمع گلبول قرمز سوسپانسيون ۳درصد تهيه شده، يك قطره از این سوسپانسيون را به لوله 12*75 انتقال دهيد . به صورت مشابه يك قطره از سوسپانسيون ۳درصد شناخته شده را به لوله دیگر انتقال دهید .با توجه به زمان تعيين شده 15-30 ثانیه لوله ها را سانتريفوژ نماييد . اندازه دو رسوب گلبول قرمز خون با مشاهده در آينه مقعر بايد مشابه باشد.

نكات مهم:

۱. در صورت عدم وجود نمونه خون كامل EDTA استفاده از خون لخته بلامانع است . به دستور العمل توليد كننده معرفها رجوع شود.

۲. سوسپانسيون تهيه شده را فقط در روز آماده سازي استفاده نماييد و در يخچال آزمايشگا ه در دمای 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري شود.

۳. جهت تهيه حجم كمتر ، مقدار سالين0.9  درصد و گلبول قرمز خون را به تناسب انتخاب نمایید .

۴. تهيه سوسپانسيون گلبولي غليظ يا رقيق ميتواند منجر به پاسخ مثبت يا منفي كاذب در آزمايش گردد.

روش عملكردي استاندارد خواندن و درجه بندي آگلوتيناسيون به روش لوله ای

هدف / اصول :

هموليز و آگلوتيناسيون هر دو نشاندهنده پايان واكنش آنتي ژن و آنتي بادي مي باشد.

درجه بندي واكنشها در آزمايشهاي سرولوژي گروه خون به منظور مقايسه توان واكنش ها انجام ميپذيرد. اين مقايسه ميتواند در مواردي كه هم زمان ،چند آنتي با د ي در سرم فرد واكنش نشان ميدهند مانند antibody specificities و يا وقوع antibody dosage مفيد واقع شود. به منظور يكنواخت سازي و تكرار پذيري نتايج آزمايش ها ، بايد بين تمام كساني كه در آزمايشگاه، آزمايش انجام میدهند خوا ندن و درجه بندي واكنش هاي آگلوتيناسيون استاندارد سازي شود.

استاندارد كردن نحوه قرائت ، درجه بندي و ثبت واكن ش آگلوتيناسيون در هماهنگي و تكرارپذيري نتايج آزمايشها از اهميت بالايي برخوردار است.

استفاده از ميكروسكوپ بصورت روتين لازم نيست.

مي توان از يك وسيله اپتيك مانند آئينه مقعر يا وسيله نشان دهنده آگلوتيناسيون استفاده نمود. از ميكروسكوپ براي تائيد واكنشهايي كه داراي زمينه مخلوطي از گلبولهاي آگلوتينه شده و آزاد مي باشند، استفاده ميگردد.

مواد لازم :

 1. لوله هاي آگلوتينه شده آزمايش پس از سانتريفوژ كردن.
 2. وسيله مشاهده آگلوتيناسيون و منبع روشنائي.

روش كار:

 1. با دقت و آرام لوله حاوي توده گلبولي (cell botton) را تكان داده و هر بار كج نماييد . اين تكان دادن بايد به دقت و آرامي چند بار تكرار شود به طوري كه توده گلبولي از انتها و جداره لوله، جدا شود.
 2. چگونگي جدا شدن گلبولها را از لوله و انتشار آنها را از توده گلبولي مشاهده نماييد.
 3. با استفاده از جدول پيوست A بلافاصله واكنشها را درجه بندي و ثبت نماييد. واكنشها بايد زماني كه گلبولهاي قرمز كاملا از توده گلبولي و انتهاي لوله آزمايش جدا شدند ارزيابي و ثبت گردند.

توجه :

 1. جهت خواندن واكنشها مي توان از وسيلهاي كه نشان دهنده آگلوتيناسيون باشد مانند آئينه معقر استفاده نمود، به دستورالعمل سازنده معرفهاي آزمايش رجوع كنيد.
 2. سرم لوله آزمايش را كه حاوي توده گلبولي است ، جهت مشاهده هرگونه هموليز بررسي و گزارش كنيد. وجود هموليز نشان دهنده واكنش مثبت آنتي ژن / آنتي بادي مي باشد.
 3. پس از اينكه به لوله آزمايش منفي حاوي AHG سوسپانسيون گلبو ل قرمز حساس شده (IgG-Control cells) اضافه كرديد، انتظار مشاهده واكنش mixed field را داشته باشيد.
 4. بايد به مشخصات آگلوتيناسيون هنگام خوان دن لول ه ، دق ت شده و موارد غيرمعمو ل ثبت گردند. این اطلاعات مي تواند در ارزیابي نهائي واكنش مانند پديده Rouleaux یا anti-sda refractile agglutination كمك نمايد .

جدول A

روش عملكردي استاندارد تعيين گروه گلبول قرمز و سرم با روش لوله اي

هدف / اصول :

نوع ABO خون باتوجه به وجود يا عدم وجود آنتي ژن A و یا B در سطح گلبول قرمز خون و Anti-A و یا Anti-B در سرم فرد تعيين مي شود.

در افراد بزرگسال رابطه متقابل بين آنتي ژن A و یا B سطح گلبول قرمز خون و آنتي بادي هاي B وA در سرم / پلاسماي فرد وجود دارد ، براي مثا ل در صورت عدم وجود آنتي ژن A در سطح گلبول قرمز فرد، انتظار مي رود كه در سرم يا پلاسماي او Anti-A مشاهده شود.

نمونه :

 1. حداقل 2-5 ميليليتر خون بيمار در لوله حاوي ضد انعقاد EDTA براي آزمايش تعيين ABO قابل قبول است.
 2. الزامي است كه نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فرد شناسايي كننده بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 3. الزامي است كه نام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 4. نمونه نوزادانكمتر از ۴ ماه معمولاً حاوي Anti-A و یا Anti-B نمي باشد ، بنابراين فقط آزمايش گلبول قرمز جهت اين بيماران انجام شود.
 5. زماني كه سابقه انجام آزمايش ABO بيمار در بانك خون موجود نيست در صورت نياز به تزريق خون انجام يكي از بندهاي ذيل با رعايت الويت الزامي است:
 6. از بيمار نمونهگيري مجدد شده و به بانك خون جهت تكرار و تأييد نتيجه آزمايش ABO اولیه ارسال شود .
 7. آزمايش ABO مجدداً بر روي نمونه توسط كارشناس ديگري تكرار و تأييد گردد.
 8. كارشناس انجام دهنده آزمايش اوليه ABO مجدداً آزمايش ABO را تكرار، تأييد و مستند سازي نمايد.
 9. از نمونه هائي كه ظاهر هموليز يا ليپيمی (hemolyzed –lipemic) دارند ، استفاده نكنيد . نمونه گيري مجدد انجام شود.
 10. شرايط نگهداري نمونه:
 11. دستورالعمل توليد كننده معرفها جهت محدوديت و شرايط ذخيره سازي نمونه ها رجوع شود.
 12. نمونه هاي خون در دماي يخچال 2-8 درجه سانتيگراد و به مدت حداقل ۷ رو ز جهت هرگونه آزمايش بعدي ذخيره شود.
 13. جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پلاسما از گلبول قرمز خون نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله هاي تفكيك شده توصيه نميشود.

تجهيزات ، مواد و معرفها :

 1. Anti-A از نوع polyclonal یا monoclonal
 2. Anti-B از نوع polyclonal یا monoclonal
 3. سوسپانسيون گلبول قرمز  A1 ، B  كه به صورت تجاري تهيه شده يا توسط آزمايشگاه  با استفاده از محلول سالين 0.9 درصد با رقت 2-5 درصد روزانه آماده سازي شده است .

توجه : تمام معرفها بايد مطابق با دستورالعمل سازنده استفاده شوند.

 • لوله آزمايش 12*75
 • سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده
 • آينه مقعر و منبع روشنائي
 • سالین 0.9 درصد
 • پيپت يكبار مصرف
 • جا لوله اي

كنترل كيفيت :

انجام آزمايش و مشاهده واكنشهاي ذيل، روزانه براي هر يك از معرف هاي استفاده شده با شماره Lot مشخص الزامي است:

 1. معرف Anti-A با گلبول قرمزگروه A1 واكنش 4+ و با گلبول قرمز گروه B واكنش منفي ميدهد.
 2. معرف Anti-B با گلبول قرمزگروه واكنش 4+ و با گلبول قرمز گروه A واكنش منفي ميدهد.

مهم : در صورت عدم دسترسي به گلبول قرمز B,  A1 شناخته شده مقداري از گلبول قرمز دو گروه A یا B را مخلوط نموده و در صورت مشاهده واكنش 4+قابل استفاده ميباشد.

روش كار :

آزمايش گلبول قرمز (Forward Test)

 1. يك قطره  Anti-A را به يك لوله 12*75 ميلي متر تميز كه از قبل نشانه گذاري كرده ايد ، اضافه نماييد.
 2. يك قطره  Anti-B را به يك لوله 12*75 ميلي متر تميز كه از قبل نشانه گذاري كرده ايد ، اضافه نماييد.
 3. به هر يك از لوله ها يك قطره ازسوسپانسيون گلبول قرمز 2 تا 5 درصد بيما ر را اضافه نماييد.
 4. محتواي داخل لوله ها را به آرامي مخلوط كنيد و مطابق دستورالعمل سازنده معر ف با سانتريفوژ كاليبره شده به مدت 15-30   ثانيه با دور 900تا 1000G سانتريفوژ نماييد.
 5. لوله ها را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبولي به صورت سوسپانسيون آزاد شود. وجود هرگونه آگلوتيناسيون يا هموليز را با استفاده از آينه مقعر مشاهده نماييد.
 6. نتايج واكنش را درجهبندي و تفسير نماييد.
 7. نتايج واكنش را بلافاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت نماييد.

آزمايش سرم يا پلاسما(Reverse Test)

 1. 2 تا 3 قطره از سرم يا پلاسما را به دو لوله تميزكه قبلا A1و B نشانه گذاري شده اضافه نماييد.
 2. يك قطره از سوسپانسيون گلبولA1   را به لوله اي كه  A1نشانه گذاري شده اضافه نماييد .
 3. يك قطره از سوسپانسيون گلبولB   را به لوله اي كه  Bنشانه گذاري شده اضافه نماييد .
 4. محتواي داخل لوله ها را به آرامي مخلوط نماييد و مطابق دستورالعمل سازنده معرف با سانتريفوژ كاليبره شده به مدت15-30   ثانيه با دور 900تا 1000G سانتريفوژ نماييد.
 5. سرم يا پلاسماي داخل لولهها را جهت وجود هموليز بررسي نماييد.
 6. لوله ها را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبولي به صورت سوسپانس يون آزاد شو د . وجود  هر گونه آگلوتيناسيون را با استفاده از آينه مقعر مشاهده و بررسي نماييد.
 7. نتايج واكنش را درجه بندي و تفسير نماييد.
 8. نتايج واكنش را بلافاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت نماييد.

تفسير :

نتايج واكنش هاي به دست آمده با آزمايش سرم يا پلاسما  (Reverse Test) را با نتايج واكنش گلبول قرمز (Forward Test) مقايسه نماييد و گروه ABO را مطا بق جدول ذيل تفسير كنيد.

 • عدم مشاهده آگلوتيناسيون همراه با محيط همگن مخلوط گلبول قرمز، نشان دهنده نتيجه منفي مي باشد.
 • هرگونه ناهمخواني در نتايج آزمايش گلبول قرمزخون و سرم / پلاسما بايد قبل از ثبت و تفسير گروه ABO پيگيري و حل شود.
 • درصورت وجود واكنش ضعيف تر از 3+ در آزمايش سرم / پلاسما لولهها را به مدت 5-15 دقیقه در دماي اتاق انكوبه نماييد و سپس مراحل 4-8 را تكرار نماييد.

نكات مهم :

 1. در صورت عدم وجود نمونه خون كامل EDTA استفاده از خون لخته بلامانع است . به دستورالعمل توليدكننده معرفها رجوع شود.
 2. گلبولهاي قرمز گروه A  كه با آنتي سرمهاي anti-A1 و یا anti-A واكنش نشان ميدهند،A1 Cell ناميده ميشوند(تقريباً ۸۰ درصد افراد گروه A از گروه A1 میباشند). بنابراين معمولا جهت تعيين A1Cell استفاده از معرف آنتي سرم anti-A1الزامي نيست.
 3. در بانك خون هاي مراكز بيمارستاني و آزمايشگاههاي تشخيص طبي انجام آزمايش  ABO استفاده از اسلايد ممنوع ميباشد.

روش عملكردي استاندارد آزمايشRh(D)  به روش لوله اي

هدف / اصول :

 • تعيين گروه Rh(D)  گلبول قرمز خون انساني از آزمايشهاي قبل از تزريق خون و دوران بارداري ميباشد. نوع فنوتيپ Rh-Negative و Rh-Positive با توجه به حضور و عدم حضور آنتي ژن D در سطح غشاي گلبول قرمز خون تعيين ميشود.
 • آنتي ژن D در سطح برخي از گلبولهاي قر مز خون به صورت ضعيف بيان شده و ممكن است بااكثر معرفهاي Anti-D واكنش مستقيم ، مشاهده نشود.
 • انجام آزمايش  AHG در بيماران بسته به خط مشي هر مركز پزشكي تعيين ميشود.
 • روش تعيين Rh بايد توانائي شناسائي آنتي ژنهاي D ضعيف را داشته باشد. جهت بانواني كه در دوران بارداري هستند يا سابقه سقط و روشهاي تهاجمي زايمان (Invasive obstetric procedure) دارند، و نيز نوزادان متولد شده از اين گونه مادران براي تصميمگيري تزريق (RhIG) روگام .
 • مشاهده درجه واكنش بیشتر مساوی 2+ براي تفسير نتيجه Rh-Positive الزامي است.
 • بايد هرگونه واكنش ضعيف تر از2 + با ادامه آزمايش در مراحل بعدي ، يعني انكوباسيون در دماي 37 درجه سانتيگراد و مرحله AHG تأييد شود. توجه به دستورالعمل سازنده معرف Anti-D جهت ادامه آزمايش الزامي است.
 • در صورتي كه نمونه خون بيماراني كه داراي اتو آنتي بادي هستند، و يا در خون آنها پروتئين هاي غير نرمال وجود دارد ، استفاده هم زمان از كنترل براي شناسائي نتايج مثبت الزامي است ، بنابراين تعيين Rh نمونه زماني اعتبار دارد كه همراه با لوله حاوي Anti-D يك لوله دوم حاوي معرف Rh-Control مانند آلبومين 6 درصد آز مايش شده و واكنش منفي مشاهده شود . مطابق دستورالعمل سازنده عمل نماييد.

نمونه :

 1. 2 تا 5 ميلي ليتر خون كامل نمونه گيري شده در لوله حاوي ضد انعقاد EDTA براي آزمايش تعيين Rh قابل قبول است.
 2. الزامي است نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فرد شناسایي كننده بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 3. الزامي است نام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 4. زماني كه سابقه انجام آزمايش Rh بيمار در بانك خون بيمارستان موجود نيست در صورت نياز به تزريق خون يا تعيين گروه Rh مادر انجام يكي از بندهاي ذيل با رعايت الويت الزامي است:
 5. از بيمار نمونهگيري مجدد شده و به بانك خون جهت تكرار و تأييد نتيجه آزمايش Rh اوليه ارسال شود .
 6. آزمايش Rh مجدداً بر روي نمونه توسط كارشناس ديگري تكرار و تأييد گردد.
 7. كارشناس انجام دهنده آزمايش اوليه  Rh مجدداً آزمايش Rhرا تكرار، تأييد و مستند سازي نمايد.
 8. از نمونه ها ئي كه ظاهر هموليز يا ليپيمي (hemolyzed –lipemic) دارند ، استفاده نكنيد . نمونه گيري مجدد انجام شود.

شرايط نگهداري نمونه :

 • به دستورالعمل توليد كننده معرفها جهت محدوديت و شرايط ذخيره سازي نمونه ها رجوع شود.
 • نمونه هاي خون در دماي يخچال 2-8 درجه سانتيگراد و به مدت حداقل ۷ روز جهت هرگونه آزمايش بعدي ذخيره شود.
 • جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پلاسما از گلبول قرمز خون نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله هاي تفكيك شده توصيه نميشود.

تجهيزات ، مواد و معرفها :

 1. معرفهاي مناسب Anti-D شامل :

Blend low protein IgM & IgG monoclonal / IgM monoclonal میباشد.

 • لوله آزمايش12*75 ml
 • سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده
 • آينه مقعر و منبع روشنايي
 • سالين 0.9  درصد
 • پيپت يكبار مصرف يا پيپت
 • AHG polyspecific يا Anti-IgG
 • گلبول قرمز حساس شده IgG Control Cells
 • جا لوله اي
 • انكوباتور

كنترل كيفيت :

 • بايد واكنش معرف استفاده شده براي شناسائي نوع RH روزانه كنترل و ثبت شود.
 • بايد آگلوتيناسيون معرف Anti-D با سوسپانسيون گلبول قرمز خون2-5 درصد Rh-Positive واكنش بين 4+ تا 2+ را نشان داده با سوسپانسيون گلبول قرمز 2-5 درصد Rh-Negative واكنش منفي مشاهده گردد.

روش كار :

 1. يك قطره Anti-D به لوله اي كه از قبل نشانه گذاري شده اضافه نماييد.
 2. يك قطره Rh-Control را به لوله دوم كه از قبل نشانه گذاري شده اضافه نماييد .
 3. به هر يك از لوله هاي فوق ،يك قطره ازسوسپانسيون گلبول قرمز 2-5 درصد اضافه نماييد .
 4. محتواي داخل لوله ها را به آرامي مخلوط نماييد و مطابق زمان و سرعت مندرج در دستورالعمل توليد كننده سانتريفوژ نماييد. معمولاً زمان 15-30 ثانیه با دور 900-1000g میباشد .
 5. لوله ها را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبولي به صورت سوسپانسيون آزاد شود . وجود هرگونه آگلوتيناسيون را با استفاده از آينه مقعر مشاهده نماييد.
 6. نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد.
 7. نتايج درجه بندي لوله حاوي Rh-Control و Anti-D را بلافاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد و مطابق جدول Aعمل نماييد.
 • هر دو لوله را مطابق دستورالعمل سازنده انكوبه نماييد . معمولا به مدّت 15-30دقیقه در انکوباتور 37 درجه میباشد .
 • پس از طي زمان انكوباسيون لولهها را سانتريفوژ نماييد. معمولاً زمان 15-30 ثانیه با دور 900-1000g میباشد .
 • لوله ها را به آرامي تكان دهيد  تا توده گلبولي به صورت سوسپانس يون آزاد شود . وجود هرگونه آگلوتيناسيون را مشاهده كنيد.
 • اگر لولهAnti-Dواكنش قوي بیشتر مساوی2+  با زمينه شفاف را نشان مي دهد و لوله Rh-Controlمنفي ميباشد ، واكنش را ثبت كنيد.
 • نتيجه آزمايش را Rh-Positive گزارش كنيد، پايان آزمايش و مرحلهAHG  لازم نيست .
 • در صورت عدم مشاهده تغييري در واكنش يا وجود واكنش مشكوك ، لوله ها را سه تا چهار بار با سالين  به صورت كامل شستشو دهيد.
 • پس از آخرين شستشو لوله ها را خوب از سالين تخليه كرده و مطابق دستورالعمل سازنده ۲ قطره AHG به لوله ها اضافه نماييد.
 • محتواي لوله ها را به آرامي مخلوط كرده و مطابق زمان و سرعت مندرج در دستورالعمل توليد كننده سانتريفوژ نماييد. معمولاً زمان 15-30 ثانیه با دور 900-1000g میباشد .
 • لوله ها را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبولي به صورت سوسپانسيون آزاد شود . وجود هرگونه آگلوتيناسيون را مشاهده كنيد.
 • نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد وآن را در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد.
 • مطابق جدول B تفسير و گزارش كنيد.
 • اگر واكنش هر دو لوله منفي باشد ، يك قطره گلبول قرمز خون حساس شده IgG- Control Cells به هر يك از لولهها اضافه كنيد . لوله ها را سانتريفوژ نماييد. در صورت واكنش مثبت مطابق جدول B تفسير نمایید .
 • در صورتيكه پس از اضافه نمودن گلبول قرم ز خون حساس شده ، نتيجه واكنش منفي شو د ، آزمايش بايد مجدداً تكرار شود.

جدول بی

نكات مهم :

 1. مشاهده آگلوتيناسيون قابل قبول در لوله Anti-D پس از مراحل 37 درجه ، AHG و عدم مشاهده آگلوتيناسيون در لوله Rh-Control بايد نتيجه آزمايش

” Rh Positive (Weak- D) ” گزارش شود.

گزارش به شکل D منفی و DU مثبت اشتباه و غلط میباشد .

 • عدم مشاهده آگلوتيناسيون در لوله حاوي Rh-Control و Anti-D نشان دهنده عدم وجود  آنتي ژن D در سطح غشاي گلبول قرمزخون ميباشد و بايد نتيجه آزمايش D منفی گزارش شود.
 • در صورتي كه در لوله Rh-Control هرگونه آگلوتيناسيون مشاهده شود ، نتيجه آزمايش Unresolved گزارش شدهو غيرقابل تفسير ميباشد و درصورت نياز بيماربه خون ازگروه Rh(negative) تزريق شود.
 • در صورت عدم وجود نمونه خون كامل حاوي EDTA  استفا ده از خون لخته بلا مانع است .

به دستور العمل توليد كننده معرفها رجوع شود

 • فقط واكنش هائي كه به صورت ماكروسكوپي macroscopic مشاهده ميشود قابل گزارش ميباشد. از ميكروسكوپ جهت مشاهده واكنشهاي ضعيف در آزمايش تعيين آنتي ژن Rh(D) استفاده نكنيد .
 • معرفهاي تجاری موجود در بازار به صورت IgM monocolonal و یا مخلوط IgG&IgM Blend مي باشند. بايد توجه داشت ، معرفهاي anti-D كه فقط شامل IgM مي باشند جهت آزمايش Weak-D مناسب نيستند و بايد از معرفهاي anti-Dکه حاوی IgG میباشند استفاده نمود.
 • انجام آزمايش دوم Rh(D) بر روي نمونه خون بيمار با استفاده از معرف دوم و با كلون آنتيD متفاوت جهت شناسائي آنتيژنهاي ضعيف Rh(D)توصیه میشود.
 • در بانك خونهاي مراكز بيمارستاني و آزمايشگا ه هاي تشخيص طبي انجام آزمايش ABO با استفاده از اسلايد ممنوع ميباشد

روش عملكردي استاندارد براي جستجوي آنتي باديهاي غيرمنتظرهAntibody Screening مهم از نظر باليني

هدف / اصول :

انجام آزمايش  Antibody Screening Testبا مجاورت سرم يا پلاسماي بيمار و معرفهاي استاندارد گلبول  قرمزخون گروه O حاوي حداقل آنتي ژنهاي D, C , c, E ,e ,K ,k , Fya, Fyb, JKa, JKb, M ,N, S ,s , P1, Lea, Leb   به منظور جستجو و مشاهده آنتي باديهاي غيرمنتظره unexpected antibodies ميباشد.

آلو آنتي بادي هاي غيرمنتظره در سرم بيماراني كه سابقه تزريق خون يا بارداري داشته اند، يافت مي گردد . برخي از آلو آنتي باديها مانند I,H,P,M به صورت طبيعي در افراد ايجاد ميگردند.

نمونه :

 1. حداقل ۵ ميلي ليتر پلاسماي خون بيمار در لوله حاوي ضد انعقاد EDTA قابل قبول است
 2. الزامي است نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فرد شناسايي كننده بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود .
 3. الزامي است نام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 4. درصورتي كه فرد تزريق خون يا سابقه بارد اري در سه ماهه گذشته دارد ، نمونه تهيه شده فقط تا ۷۲ ساعت پس از خونگيري معتبر مي باشد.
 5. نمونه هائي كه ظاهر هموليز يا ليپيمي دارند ، استفاده نكنيد . نمونه گيري مجدد انجام شود.
 6. شرايط نگهداري نمونه:
 7. نمونه هاي خون به مدت حداقل ۷ روز جهت هرگونه آزمايشهاي بعدي ذخيره شود.
 8. نمونه هاي خون در دماي يخچال 2-8 درجه سانتيگراد ذخيره شود.
 9. جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پلاسما از گلبول قرمز خون نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله هاي تفكيك شده توصيه نميشود.

تجهيزات ، مواد و معرف ها :

 1. سالين نرمال 0.9 درصد
 2. آلبومين گاوي ۲۲ درصد يا معرف LISS
 3. معرف Polyspecific – antihuman globulin (AHG)
 4. معرفهاي گلبول قرمز خون استاندارد (I,II,III) جهت جستجوي آنتي بادي هاي غيرمنتظره

مشابه جدول زير:

توجه : جهت انجام آزمايش بيمار فقط از گلبول قرمزخون استاندارد كه ( unpooled) مي باشد استفاده گردد.

 • گلبول قرمز خون كنترل (حساس شده) IgG Control Cells
 • لوله هاي آزمايش
 • سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده
 • پيپت يكبار مصرف
 • جا لوله اي
 • آينه مقعر و منبع روشنايي

كنترل كيفيت :

از يك كنترل سرم Anti-D كه در آلبومين ۶ درصد رقيق شده و واكنش بیشتر مساوی 2+ در آزمايش IAT نشان ميدهد، جهت كنترل روزانه استفاده نماييد و براي تهيه كنترل سرم مانند ذيل عمل شود:

 1. حجمي از معرف anti-D موجود در آزمايشگاه را با آلبومين ۶ درصد رقيق و مخلوط نماييد.
 2. در صورتي كه گلبول قرمز  O positive(R1R1) با محلول كنترل anti-D واكنش بیشتر مساوی 2+ بدهد ،كنترل سرم قابل استفاده است.

توجه :

 1. هرگونه تغيير و جايگزيني معرفها بايد مطابق دستورالعمل سازنده باشد.
 2. مراحل 8-12 بايد بدون ايجاد هرگونه وقفه در مراحل آزمايش ، انجام پذيرد.

روش كار :

 1. سه لوله ی 12*75 ميلي متر را به صورت جداگانه نشانه گذاري نماييد.
 2. به هر يك از لوله ها ۲ قطره سرم يا پلاسماي بيمار را اضافه كنيد.
 3. به ترتيب به هر يك از لوله ها ۱ قطره گلبول قرمز استاندارد I, II, III اضافه كنيد.
 4. لوله ها را در سانتريفوژ كاليبره مطابق زمان مشخص با دور 1000g  و زمان 15-30 ثانیه سانتريفوژ نماييد. سپس لوله ها را جهت مشاهده آگلوتيناسيون و هموليز با استفاده از آينه مقعر ارزيابي نما یید . نتايج واكنش را درجه بندي و ثبت كنيد.
 5. به هر يك از لولههاي فوق ۲ قطره آلبومين ۲۲ درصد يا محلول LISS مطابق دستورالعمل سازنده اضافه نماييد.
 6. در صورت اضافه نمودن آلبومين لوله ها را به مدت 15-30دقيقه در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد قرار دهيد. درصورت اضافه نمودن LISS لوله ها را به مدت 10-15 دقيقه يا مطابق دستورالعمل سازنده در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد قرار دهيد.
 7. پس از طي زمان مشخص لوله ها را سانتريفوژ كرده و جهت مشاهده آگلوتيناسيون و هموليز با استفاده از آينه مقعر ارزيابي نماييد. نتايج واكنش را درجه بندي و ثبت نماييد.
 8. در ادامه لوله ها را حداقل ۳ تا ۴ بار با سالين 0.9 درصد شسته و پس از آخرين مرحله شستشو  محلول سالين را با ضربه آرام بر روي سطح يك گاز كاملاً تخليه كنيد.
 9. مطابق دستورالعمل سازنده به لوله هاي شسته شده معرف AHG اضافه كنيد. سپس لوله ها را به آرامي مخلوط نماييد.
 10. لوله ها را 15-30 ثانيه سانتريفوژ كرده و جهت مشاهده آگلوتيناسيون و همولي ز با استفاده ا ز آينه مقعر ازريابي نماييد.
 11. نتايج واكنش ها را درجه بندي و ثبت كنيد.
 1. جهت كنترل و معتب ر سازي نتايج منفي آزماي ش ، ۱ قطره از گلبول قرمز حساس شده(IgG Control Cells) به لوله هاي منفي اضافه كنيد.
 2. لوله ها را سانتريفوژ كرده و جهت مشاهده آگلوتيناسيون ارزيابي نماييد.

تفسير:

 1. نتيجه آزمايش با وجود آگلوتيناسيون/ هموليز درمرحله سريع (Immediate spin) و پس از انكوباسيون در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد مثبت گزارش شود .
 2. نتيجه آزمايش با وجود آگلوتيناسيون/ هموليز پس از اضافه نمودن AHG مثبت گزارش شود
 3. نتيجه آزمايش در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون/ هموليز در هريك از م راحل و د ر مرحله AHG و پس از اضافه نمودن گلبول قرمز حساس شده و مشاهده آگلوتيناسيون 1+ تا 2 ضعیف منفی گزارش شود .
 4. درصورت عدم وجود آگلوتيناسيون پس از اضافه نمودن گلبول قرمزحساس شد ه نتيجه آزمايش معتبر نبوده و بايد مراحل آزمايش تكرار شود.

نكته مهم :

 • استفاده از خون لخته در موارد زير بلامانع است:
 • در صورت عدم وجود نمونه خون كامل حاوي EDTA
 • جستجوي آنتي بادئي كه ميتواند كامپلمان را فعال نمايد.
 • معرف Polyspecific AHG حاوي anti- IgG &anti-C3  مي باشد . با توجه به اينكه وظيفه اصلي معرف Polyspecific AHG شناسايي آلو آنتي بادي هاي IgG است، بنابراين استفاده از معرف Monospecific anti-IgG در آزمايش جستجوي آنتي بادي هاي غي ر منتظره بلامانع ميباشد. استفاده از Monospecific anti-IgG AHG مي تواند از واكنشهاي ناخواسته جلوگيري نمايد.

خطاهاي شايع :

گلبول قرمز حساس شده جهت اطمينان ازعدم وجود منفي كاذب در مرحله AHGكاربرد دارد . زماني كه واكنش منفي باشد معرف AHG به صورت آزاد درلوله وج ود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتيناسيون ميدهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون يكي از موارد زير اتفاق افتاده است :

 1. معرف AHG اضافه نشده است.
 2. معرف AHG اضافه شده ولي با توجه به وجود سالين باقي مانده يا عدم شستشوي مناسب ، با آنتي بادي هاي آزاد خنثي شده است.
 3. معرف AHG داراي توان واكنش مناسب نيست.

روش عملكردي استاندارد براي آزمايش آنتي گلبولين مستقيم

هدف / اصول :

ازآزمايش DATبه منظورتشخيص گلبولهاي قرمز خون حساس شده و علت هموليز آنها با /  IgG   و يا كامپلمان (complement C3)  در داخل بدن استفاده مي شود .همچنين براي شناسايي آنتي باديهايي كه به سطح گلبول قرمز خون متصل شده و آ نها را حساس نموده است و مستقيم آگلوتيناسيون قابل مشاهدهاي ايجاد نميكنند ، از اين آزمايش استفاده ميشود . موارد باليني كه  منجر به مثبت شدن آزمايشDAT ميشوند عبارتند از:

Hemolytic Disease of the Fetus & New Born(HDFN)

Auto Immune Hemolytic Anemia (AIHA)

Drug Induced Hemolytic Anemia

Hemolytic Transfusion Reactions (HTR)

نمونه :

 1. حداقل2-5 ميلي ليتر نمونه خون كامل كه در لوله حاوي ماده ضد انعقادي EDTA باشد ، جمعآوري شود.(تنها نمونه مورد قبول ، نمونه حاوي EDTAمیباشد .
 2. سوسپانسيون تازه 2-5 درصد بايد بلافاصله قبل از انجام آزمايش، تهيه و مورد استفاده قرار گیرد.
 3. از نمونه خوني كه بيش از ۴۸ ساعت از خونگيري آن گذشته باشد، استفاده نگردد

تجهيزات ، مواد و معرفها :

 1. لوله آزمايش12*75 ml
 2. سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده
 3. آينه مقعر و منبع روشنايي
 4. سالين 0.9  درصد
 5. پيپت يكبار مصرف يا پيپت
 6. معرف Polyspecific Antihuman Globulin (AHG)
 7. گلبول قرمز حساس شده IgG Control Cells
 8. جا لوله اي
 9. انكوباتور

كنترل كيفيت :

 1. روزانه معرف AHG را با گلبول قرمز حساس شده با IgG آزمايش كنيد .
 2. هر بار كه آزمايش DAT منفي شد يك قطره گلبول قرمز حساس شده ر ا به لوله اضافه كنيد . پس از سانتريفوژ كردن بايد واكنش مثبت مشاهده شود . در صورت عدم مشاهده واكنش مثبت ، آزمايش مجدداً تكرار شود.

روش كار :

 1. ابتدا سه لوله 12*75  ميلي متر را نشانه گذاري كنيد.(PS1/PS2/Saline Control
 2. به هر يك از لوله ها يك قطره سوسپانسيون 2-5 درصد از نمونه بيمار اضافه كنيد.
 3. گلبول هاي قرمز خون هر يك از لوله ها را ۳ الي ۴ بار با سالين 0.9 درصد به خوبي شستشو دهيد و در مرحله آخر شستشو ، سالين را كاملاً تخليه كنيد.
 4. به لوله ۱ و ۲ مطابق دستورالعمل سازنده مقدار مناسب AHG از دو منبع با clone متفاوت اضافه كنيد .
 5. به لوله سوم ، دو قطره سالين 0.9 درصد اضافه كنيد .
 6. محتواي لوله ها را به آرامي مخلوط كرده و مطابق دستورالعمل سازنده يا با دور 1000 g به مدت 15-30 ٍثانیه سانتریفوژ کنید .
 7. لوله ها را به آرامي بيرون آورده سريعاً جهت مشاهده هرگونه آگلوتيناسيون با استفاده از آينه مقعر بررسي كنيد.
 8. هرگونه واكنش مشاهده شده را درجه بندي نموده و ثبت كنيد.
 9. مطابق دستورالعمل سازنده معرف AHG ، لوله هاي واكنش منفي را به مدت ۵ دقيقه در دمای اتاق 20-25 درجه سانتيگراد انكوبه نماييد، سپس سانتريفوژ كنيد.
 10. مراحل 7 و 8 را تکرار کنید .
 11. در صورت مشاهده واكنش منفي ، يك قطره گلبول قرمز حساس شده به لوله شما ر ه ۱ و 2 که حاوی AHG مي باشند ، اضافه كنيد .
 12. لوله شماره ۱و ۲ را سانتريفوژ كنيد و در صورت مشاهده واكنش مثبت ، نتيجه را ثبت كنيد .
 13. در صورت مشاهده واكنش منفي آزمايش را از ابتدا تكرار كنيد .

تفسير :

توضيح :

 • نتيجه آزمايش ۱و ۴و ۵ قابل قبول بوده و مثبت گزارش شود .
 • نتيجه آزمايش ۲ غير قابل قبول بوده و بررسي بيشتر لازم ميباشد.
 • نتيجه آزمايش ۳ قابل قبول بوده و منفي گزارش شود.
 • توصيه ميگردد در مراكز بيمارستاني از دو منبع معرف AHG با Clone متفاوت به صورت  موازي در هر آزمايش استفاده نماييد.
 • منابع مختلف معر ف AHG(Poly specific and anti-IgG) مي توانند با حداقل 200-500 مولکول IgG روي غشاي هر گلبول قرمز واكنش دهند . در صورتي كه تعداد IgG هاي چسبيده به گلبول قرمز كمتر باشند، نتايج ممكن است منفي شود.
 • كاربرد منبع AHG با Clone مختلف جهت كاهش خطا ميباشد.
 • در صورت مشاهده واكنشهاي ضعيف و مشكوك از ميكروسكوپ استفاده كنيد.
 • در صورتي كه دقت لازم در تكنيك انجام آزمايش رعايت نشود، نتايج منفي كاذب ممكن است مشاهده گردد.

خطاهاي شايع :

گلبول قرمز حساس شده جهت اطمينان از عدم وجود منفي كاذب در مرحله AHG كاربرد دارد . زماني كه واكنش منفي مي باشد معرف AHGبه صورت آزاد درلوله وجود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتيناسيون ميدهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون يكي از موارد زير اتفاق افتاده است :

 1. معرف AHGاضافه نشده است.
 2. معرف AHGاض افه شده ولي با توجه به وجود سالين باقي مانده يا عدم شستشوي مناسب آنتي بادي هاي آزاد خنثي شده است.
 3. معرف AHGداراي توان واكنش (potency) مناسب نيست.

روش عملكردي استاندارد آزمايش سازگاري  كراس مچ)كامل(

هدف / اصول :

آزمايش كراس مچ كامل با مجاورت سرم/ پلاسماي بيمار و گلبول قرمز اهداكننده خون به منظور  تأييد سازگاري ABO كيسه خون با گروه ABOبيما ر و تشخيص وج ود هرگون ه آلوآنتي بادي  غيرمنتظره مهم از نظر باليني انجام ميگردد.

نمونه :

 1. از نمونه پلاسماي EDTA بيمار استفاده شود.
 2. . الزامي است ثبت نام و نام خانوادگي بيمار و شماره منحصر به فرد شناساي ي كنند ه بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود .
 3. الزامي است نام خونگير و تاريخ خونگيري بر روي لوله حاوي خون بيمار ثبت شود.
 4. درصورتي كه فرد تزريق خون يا سابقه بارداري در سه ماهه گذشته دارد ، نمونه تهيه شده فقط تا ۷۲ ساعت پس از انجام آخرين آزمايش غربالگري خون معتبر مي باشد.
 5. از نمونه هائي كه ظاهر هموليز يا ليپيمي دارند، استفاده نكنيد . نمونه گيري مجدد انجام شود.
 6. شرايط نگهداري نمونه:
 7. نمونه هاي خون به مدت حداقل ۷ روز پس از هر كراس مچ جهت هرگونه آزمايشها ي بعدي ذخيره شود.
 8. نمونه هاي خون در دماي يخچال 2-8 درجه سانتيگراد ذخيره شود.
 9. جهت پيشگيري از وقوع هرگونه خطاي انساني ، جداسازي سرم يا پلاسما از گلبول قرمز خون نمونه بيمار و ذخيره سازي در لوله هاي تفكيك شده توصيه نميشود.

تجهيزات ، مواد و معرف ها :

 1. لوله آزمايش12*75 ml
 2. سوسپانسيون 2-5 درصد گلبول قرمز خون اهداكننده
 3. سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده
 4. آينه مقعر و منبع روشنايي
 5. سالين 0.9  درصد
 6. پيپت يكبار مصرف يا پيپت
 7. گلبول قرمز حساس شده IgG Control Cells
 8. جا لوله اي
 9. انكوباتور

روش كار:

 1. لوله هائي را كه با نمونه خون هر يك از اهداكنندگا ن و سرم بيمار آزمايش مي شوند، نشانهگذاري كنيد .
 2. به هر يك از لوله ها ۲ قطره سرم يا پلاسماي بيمار اضافه نماييد.
 3. به هر يك از لوله هاي مربوط ه ۱ قطره سوسپانسيون گل بول قرمز خو ن 2-5 درصد اهداكننده اضافه كنيد.
 4. محتواي لوله ها را مخلوط نماييد. سپس در سانتريفوژ سرولوژيك كاليبره شده مطابق زمان مشخص، سانتريفوژ نماييد.
 5. توده گلبولي لوله ها را جهت مشاهده هموليز و درجه بندي آگلوتيناسيون با استفاده از آينه مقعر مشاهده و ارزيابي نماييد
 6. نتايج آزمايش را خوانده، تفسير و بلافاصله ثبت نماييد.
 7. دو قطره آلبومين ۲۲ درصد يا محلول LISS به لوله فوق اضافه نماييد.
 8. لوله حاوي آلبومين ۲۲ درصد را به مدت 15-30 دقيقه و لوله حاوي LISS را به مدت ۱۰ ۱۵دقيقه در دماي ۳۷ درجه سانتيگراد انكوبه نماييد. مطابق دستورالعمل سازنده عمل  نمایید.
 9. لوله را پس از مدت معين سانتريفوژ كنيد. معمولاً زمان 15-30 ثانیه با دور 900-1000g
 10. لوله ها را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبولي ب ه ص ورت سوسپانسيو ن آزاد شود . وجود  هرگونه آگلوتيناسيون را بررسي و مشاهده نماييد.
 11. نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد.
 12. نتايج واكنش را بلافاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد.
 13. سپس لوله را سه تا چهار بار با سالين 0.9 درصد شستشو دهيد و در مرحله آخر كاملاً سالين را تخليه نماييد.
 14. به اين لوله دو قطره AHG يا مطابق دستورالعمل سازنده اضافه كنيد .
 15. محتواي لوله را مخلوط كرده و سانتريفوژ نماييد.
 16. لوله را به آرامي تكان دهيد تا توده گلبول ي به صورت سوسپانسيون آزاد شود . وجود هرگونه آگلوتيناسيون را بررسي و مشاهده كنيد . ابتدا ماكروسكوپي بر ر سي كرده ، در موارد مشكوك ميكروسكوپي توصيه ميگردد .
 17. نتايج واكنش را بررسي و درجه بندي كنيد.
 18. نتايج واكنش را بلافاصله در دفتر آزمايشگاه ثبت كنيد.
 19. در صورت عدم وجود هرگونه واكنش ، كراس مچ منفي و نمونه خون اهداكننده با خون بيمار سازگار گزارش ميشود.
 20. در صورت مشاهده هرگونه آگلوتيناسيون ،نمونه با خون بيمار سازگار نبوده و ناسازگار گزارش ميشود .
 21. به لوله منفي يك قطره گلبول قرمز خون حساس شده IgG Control Cells اظافه كنيد. پس از سانتريفوژ كردن ، مشاهده آگلوتيناسيون، آزمايش را تأييد مي كند در صورت عدم مشاهده واكنش ، بايد آزمايش مجدداً تكرار شود.

تفسير:

 1. وجود آگلوتيناسيون يا هموليز نشان دهنده نتيجه آزمايش مثبت يا عدم سازگاري میباشد .
 2. وجود سوسپانسيون گلبولي يك نواخت با گلبول هاي قرمز خون آزاد پس از سانتريفوژو سوسپانسيون مجدد توده گلبولي نشان دهنده آزمايش منفي يا كراس مچ كامل سازگار ميباشد.

نكات مهم :

 1. درصورت انجام آزمايش غربالگري آلو آنتي بادي غير منتظره با استفاده از كيت antibody screen cells استاندارد و مشاهده نتيجه منفي فقط آزمايش كراس مچ مختصر Immediate spin cross match يعني مراحل 1-6 كافي ميباشد و ادامه آزمايش لازم نيست.
 2. در صورت وجود آلوآنتي بادي در سرم بيمار ، كراس مچ كامل انجام شود.
 3. 3-    . در صورت عدم وجود نمونه خون كامل EDTA استفاده از خون لخته بلا مانع است .

به دستور العمل توليد كننده معرفها رجوع شود.

 • زماني كه سابقه انجام آزمايش ABO&Rh بيمار در بانك خون موجود نيست انجام يكي از بندهاي ذيل با رعايت الويت الزامي است.
 • از بيمار نمونه گيري مجدد شده و به بانك خون جهت تكرار و تأييد نتيجه آزمايش ABO&Rh اوليه ارسال شود.
 • ABO&Rh مجدداً بر روي نمونه توسط كارشناس ديگري تكرار و تأييد گردد.
 • كارشناس انجام دهنده آزمايش اوليه ABO&Rh مجددا آزمايش ABO&Rh را تكرار، تأييد و مستند سازي نمايد.

خطاهاي شايع :

گلبول قرمز حساس شده جهت اطمينان از عدم وجود منفي كاذب در مرحله AHG كاربرد دارد . زماني كه واكنش منفي باشد معرف AHG به صورت آزاد درلوله وجود دارد كه با گلبول قرمز حساس شده آگلوتيناسيون ميدهد. در صورت عدم مشاهده آگلوتيناسيون يكي از موارد زير اتفاق افتاده است :

 1. معرف AHG اضافه نشده است.
 2. معرف AHG اضافه شده ولي با توجه به وجود سالين باقي مانده يا عدم شستشوي مناسب ، با آنتي بادي هاي آزاد خنثي شده است.
 3. معرف AHG داراي توان واكنش مناسب نيست.

References:

1. AABB Technical Manual 16 th ed. Bethesda , MD 2008

2. Issitt PD,Anstee Dj ,Applied blood group serology 4 th edition , Durham ,NC:

Montgomery Scientific Press ,1998

3. Judd WJ,Methods in immunohematology 3rd ed . Durham ,NC : Montgomery Scientific

Publication ,2008

4. Denise MH , Modern Blood Banking & Transfusion Practices 5th ed . Philadelphia,

PA:F.A.Davis company 2005

5. ARC Immunohematology Methods and procedures 1ST ed. Rockville, MD 1993

6. Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK ,7th ed 2005

7. WHO ; Safe Blood and Blood products; WHO Distance learning material ,WHO PRESS

2004

8. WHO ; The Clinical Use of Blood in Medicine, Obstetrics, Pediatrics ,Surgery&

Anesthesia, Traum & Burns ,WHO Press 2002

 1. سازمان انتقال خون ایران

0 پاسخ به "دستورالعمل بانک خون"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره

گروه فن آور دی مِیک با سابقه ده ساله در حوزه مدیریت و فن آوری اطلاعات از سال 1397 با تشکیل مجموعه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری، فعالیت خود را آغاز کرد. ما بر آنیم تا با ارائه خدمات ویژه به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی کشور و بهره گیری از افراد متخصص و خلاق در زمینه های مختلف، خدمات جامع و کاملی را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت به مشتریان خود ارئه کنیم .

آکادمی

 

تماس

 • تلفن: (021) 91312424
 • واحد فروش: 09021110087
مرکز انفورماتیک گروه فن آور دی مِیک 2020
X