دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

RULE 1

ارسال سریع نمونه های خون از واحد نمونه برداری(خصوصا در صورت بعد مسافت ) به واحد فنی آزمایشگاه و کاهش زمان نگه داری نمونه در آزمایشگاه تا زمان آنالیز مجموعا منجر
 به خروج نتایج قابل اعتمادتری از آزمایشگاه می گردد.

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

RULE 2

کلیه نمونه ها بایستی درب محکم و بدون هیچ نشتی در شرایط دمایی مناسب حمل و انتقال یابد(جهت ممانعت از تبخیر وآلودگی نمونه).
بسته بودن درب نمونه در داخل یخچال نیز بایستی رعایت گردد زیرا اثر رطوبتی یخچال منجر به تبخیر جزیی نمونه می گردد.

حمل نمونه از فواصل دور یا نزدیک به آزمایشگاه بهتر است در شرایط برودتی 8-4 درجه سانتی گراد صورت پذیرد.به جز برخی موارد استثنا هر چه نمونه در حرارت پایین تر نگاه داری گردد مدت زمان مجاز نگاه داری نمونه افزایش می یابد.

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

RULE 4

حمل نمونه بایستی در وضعیت عمودی و بدون تکان شدید صورت پذیرد.تکان شدید منجر به همولیز نمونه و وضعیت غیر عمودی نمونه ها منجر به کاهش روند تشکیل لخته کامل میگردد.

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

RULE 5

جداسازی خون از سرم یا پلاسما در حداقل زمان ممکن و پرهیز از نگه داری خون کامل در یخچال

RULE 6

در صورت فاصله طولانی بین نمونه گیری و محل انجام آزمایش بهتر است نمونه در شرایط استاندارد حداکثر در مدت 45 دقیقه به آزمایشگاه تحویل و حداکثر در مدت یک ساعت فرایند جداسازی با سانتریفیوژ کامل شده باشد.

RULE 7

پرهیز از تماس طولانی نمونه خون با نور و جریان هوا
نور منجر به کاهش کاذب سطح بیلی روبین – پورفیرین –ویتامین C – فولیک اسید و کراتین کیناز می گردد.
تماس نمونه با هوا منجر به تبخیر و افزایش غلظت کاذب برخی آنالیت ها میگردد خصوصا در نمونه های با حجم کم و سطح تماس وسیع با هوا

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

RULE 8

نمونه های خون کامل بخش نوزادان و اطفال بهتر است در لوله های حاوی آنتی گلیکولیتیک (فلوراید سدیم+ مانوز) گرفته و ارسال گردد(5 ساعت اول 68% افت گلوکز در نمونه ها ی پلی سیتمیک نوزادان بدون ماده آنتی گلیکولیتیک)

RULE 9

نمونه های عفونی قطعی یا بالقوه عفونی الزاماٌ بایستی حاوی برچسب(لیبل) عفونی (مواد بالینی خطرناک) باشد و در شرایط احتیاطی و با ظروف و لوله های مطمئن فاقد نشت ارسال گردد

RULE 10

دستورالعمل نگهداری و حمل نمونه های آزمایشگاهی

نگه داری خون کامل در یخچال توصیه نمی گردد

فریز نمودن نمونه ها جهت برخی آنالیت ها نظیر FDP / LDL/ CBC/ Lipoprotein&Apoli protein مجاز نمی باشد

RULE 11

میکسینگ کامل نمونه پس از دفریز نمونه (ذوب نمونه منمد) به شکل آرام با 5-3 بار سروته نمونه (بدون اینکه نمونه کف نماید)
الزامی و اجباری است .دلیل این موضوع شیب غلظتی آنالیت ها در شرایط دفریز شدن و چسبیدن آنالیت ها به جدار لوله ها می باشد.
در صورت حضور مواد حل نشده پس از دفریز شدن بهتر است با حرارت ملایم 37 درجه به آرامی مواد حل نشده و رسوب داده شده حل گردد.
بهتر است نمونه ها به شکلی فریز شوند که بیش از یک بار فریز و دفریز نشوند تا تغییرات تخریبی(خصوصا در آنالیت های هورمونی و ایمونولوژی )حاصل نگردد.اگر برای یک نمونه چندتست که در روزهای متفاوت و توسط افراد مختلف انجام می گردد نیاز است
نمونه فریز شده بهتر است در چند لوله مجزا فریز گردد.

 

r
شیمی ایمونولوژی-گروه خون 2-BC 1 week
نمونه انعقادی 2-BC 24hr
نمونه هماتولوژی 2-BC 48hr

RULE 12

مدت زمان پیشنهادی برای نگهداری انواع نمونه ها در شرایط دمای یخچال8-2 درجه سانتی گراد به شکل زیر پیشنهاد می گردد:

شرایط نگهداری و انتقال نمونه CSF

شرایط انتقال نمونه CSF به آزمایشگاه به سرعت/ دمای اتاق می باشد .
شرایط نگهداری پیش از انجام آزمایش:لازم است نمونه‏ ها هر چه سریع­تر به آزمایشگاه رسیده و تحت آزمایش قرار
گیرند تا انهدام سلولی که با گذشت یک ساعت از جمع‏آوری آغاز می‏شود به حداقل برسد. به غیر از نمونه‏های کشت،
قرار دادن سایر نمونه‎‏ها در یخچال توصیه می‏شود زیرا ارگانیزم‏های حساس مانند هموفیلوس آنفلوآنزا و نایسریا
مننژیتیدیس زنده نخواهند ماند.

در مورد کشت، نمونه ها هرگز نباید در یخچال نگهداری شوند. به غیر از بررسی CSF از نظر عوامل  ویروسی ، که
می توان آنها را تا 3 روز در 4oC نگهداری نمود. نگهداری نمونه در یخچال موجب تغییر نتایج می گردد. تأخیر میان
زمان نمونه گیری و آزمایش ممکن است نتایج( بویژه شمارش سلولی)  را فاقد ارزش سازد. بهترین زمان نگهداری
پیش از کشت، 6 ساعت در 37oC می باشد.

 شرایط نگهداری نمونه انعقادی

نمونه انعقادی پس از نمونه برداری بهتر است در حرارت اتاق نگه داری شده و حداکثر یک ساعت پس از نمونه برداری آنالیز گردد.

نمونه انعقادی در صورت نیاز به نگاه داری در یخچال بایستی به صورت پلاسما جدا شده و در لوله در پیچ دار (محکم) نگاه داری
گردد.فقدان درپوش در لوله نگاه داری تست انعقادی منجر به خروج CO2 و اسیدی شدن نمونه و تخریب فاکتورهای پروتئینی
انعقادی و افزایش کاذب تست ها می گردد.نگه داری نمونه انعقادی در یخچال منجر به کاهش کاذب PT می گردد.

نگه داری 24 ساعته نمونه انعقادی در حرارت اتاق با افزایش کاذب PTT (حدود20- 10%)همراه است .
بهترین شرایط نگاه داری نمونه پلاسما جدا شده جهت تست های انعقادی فریز در 20- درجه (یک ماه قابل نگاه داری) یا 70- درجه
(6 ماه قابل نگاه داری می باشد)
نمونه انعقادی حاوی لخته ریز یا همولیز فاقد ارزش انجام آزمایش است .

لوله شیشه ای آغشته به دترژانت در نتایج تست ها یانعقادی و کنترل پلاسما تغییرات فاحش حاصل می کند .

شرایط نگهداری نمونه های سرم ، پلاسما و ادرار 24 ساعته درون یخچال
نمونه های سرم ، پلاسما و ادرار 24 ساعته جهت نگهداری در یخچال یا فریزر حتما باید درپوش یا پارافیلم داشته باشند.

به بالای صفحه بردن