دستورالعمل گزارش نتایج بحرانی

هدف گزارش نتایج بحرانی

هدف گزارش نتایج بحرانی عبارت است از اعلام  گزارشاتی که ممکن است عدم اعلام آن به بیمار و یا پزشک موجب مشکلات عدیده ای برای بیمار و یا اطرافیان وی گردد.

دامنه کاربرد گزارش نتایج بحرانی

دامنه کاربرد گزارش نتایج بحرانی : این روش اجرایی در تمامی بخش های فنی آزمایشگاه که نتایج آزمایشات را به دست می آورند کاربرد دارد.

تعاریف

  1. محدوده بحرانی : Critical Value به نتیجه ای اطلاق میشود که گزارش فوری آن ممکن است تاثیر بسزایی در تفسیر و یا ماهیت تشخیص و یا پیشگیری از بیماری داشته باشد.

شرح گزارش نتایج بحرانی

در آزمایشگاه مسئولیت گزارش نتایج بحرانی به عهده تمامی کارکنان شاغل در بخش های فنی میباشد.محدوده بحرانی در رابطه با تمامی تست های قابل انجام در آزمایشگاه بیان شده است که در SOP ها ذکر شده است.تمامی کارکنان بخشهای فنی میبایست این محدوده ها را بدانند. جدول ضمیمه ذیل شامل محدوده بحرانی تستها در این آزمایشگاه میباشد.پس از اینکه فردی در آزمایشگاه متوجه شد که نتیجه یک تست در محدوده بحران قرار دارد ، باید مساله را با مسئول فنی یا سوپروایزر مطرح نماید. مسئول فنی و یا سوپروایزر با تکرار آزمایش بر روی همان نمونه به صورت دوتایی و یا در کنار یک کنترل مناسب از نتیجه به دست آمده قبلی اطمینان حاصل نموده و مورد را پس از مقایسه با نتایج قبلی و همبستگی بالینی و تاریخچه بیمار بسته به مورد به پزشک ، بیمار و یا سیستم مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت غرب تهران سریعا اطلاع میدهد. گاهی نیاز است که شرایط زمان نمونه گیری از بیمار سوال شده و یا نمونه گیری مجدد انجام پذیرد .به هر حال علت و نتیجه تکرار نمونه در فرم مربوطه ثبت شود.

موارد مشمول گزارش فوری تلفنی :

فلج شل حاد ، وبا (التور) ، سرخک ، سندرم سرخجه مادرزادی ، دیفتری ، کزاز نوزادان ، مننِِِژیت ،آنفولانزا، پنومونی ، طاعون ، تیفوس ، تب زرد ، تب راجعه ، هرنوع حیوان گزیدگی ، بوتولیسم ، سیاه زخم تنفسی ، شیستوزومیازیس ، عوارض ایمنسازی ، هرنوع بیماری بثوری خونریزی دهنده ،مالاریا ، سیاه زخم تنفسی و سایر بیماریهای واگیر در صورت مشاهده افزایش موارد

موارد مشمول گزارش ماهیانه کتبی :

سل ، سیاه سرفه ، تیفوئید ، هپاتیتهای ویرال ، HIV+ ، بیماریهای آمیزشی ، مالاریا ، سالک و کالاآزار، تب مالت ، سیاه زخم جلدی ، کیست هیداتیک ، توکسوپلاسموز ، پدیکولوز ، کچلی و سایر بیماریهای قارچی، گال ، جذام ، کزاز بالغین  ، بیماریهای آمیزشی ، شیگلوز ، عفونتهای بیمارستانی و کلیه موارد مشمول گزارش فوری

مراجع :

    1. الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت ، قسمت مستند سازی ، دستورالعمل گزارش دهی
    2. دستورالعمل گزارش بیماریهای واحد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت
    3. Walach. Interpretation of Diagnostic Tests. 18th ed. Lippincott 2006 .pages 25-29
دستورالعمل گزارش نتایج بحرانی

گرفتن سابقه از بیمار
– در صورت داشتن سابقه قبلی و گرفتن شرح حال و عدم تغییر جواب آزمایش نسبت به دوره ی قبل، به بیمار جهت دریافت جواب آزمایش اطلاع داده می شود.
– در صورت تغییر جواب آزمایش ( رو به وخامت ) و یا عدم مراجعه قبلی ( نداشتن سابقه ) در روند گزارش نتایج بحرانی قرار می گیرد.
جواب آزمایش بیمار در فرم مربوطه ( برگه ثبت تماس مقادیر بحرانی FR-06-QA-007 ) ثبت گردیده و در اسرع وقت جهت گرفتن شرح حال توسط فرد انجام دهنده یا مسئول بخش ، یا منشی بخش به مسئول پیگیری مقادیر بحرانی ( آقای بهنام ) از ساعت 7 الی 17 (جانشین : خانم آقامحمد، آقای مجیدی) ، از ساعت 17 الی 20 آقای مجیدی ( جانشین مسئول فنی آزمایشگاه ) تحویل نمایید.
شرح حال بیمار می باید ظرف مدت یک ساعت پس از اطلاع به مسئول پیگیری به بخش فنی گزارش گردد. در طی این مدت جواب در ورک لیست ثبت گردیده ولی باید مشخص گردد. ( با ماژیک های لایت سبز )

در صورت عدم دسترسی به شرح حال بیمار و یا عدم تطابق بین نتایج آزمایش و بالین بیمار بدین صورت عمل می گردد :
در بخش سرپایی : جواب بیمار در صورت امکان و توافق بیمار با نمونه مجدد و در غیر این صورت جواب گزارش گردد.
در بخش ارسالی : پس از گرفتن شرح حال ( مسئول در بخش ارسالی خانم ندری ) ، جواب بیمار به همراه فرم تماس مقادیر بحرانی ( در بخشهای فنی که جواب در داخل بخش آماده می گردد ) تحویل بخش ارسالی می گردد و در سایر بخشها جواب به مسئول ثبت جواب در بخش جوابدهی تحویل شده تا پس از آماده نمودن به بخش ارسالی منتقل گردد.
در صورت عدم دریافت سابقه یا شرح حال در بخش ارسالی جواب با Comment زیر گزارش می گردد.

به بالای صفحه بردن