دستگاه شمارشگر سلول

مدل و مشخصات دستگاه شمارشگر سلول :

1-1- سل كانتر: RC 640

2-1-مدل: 640

3-1- شركت سازنده:

4-1- شركت فروشنده:

1-4-1- آدرس شركت:

2-4-1- تلفن:

3-4-1- فاكس:

4-4-1-نام افراد رابط:

5-4-1- نام مهندسين و سرويسكاران:

6-4-1- شماره تلفن هاي ضروري:

2-اقدامات وابسته :

1-2- مطالعه روش كنترل كيفي در اين بخش

2-2- آشنايي با اپراتوري و تحليل نتايج نرم افزار كنترل كيفي هماتولوژي

3-2- اطلاع از كافي بودن محلول ها براي شروع كار

3- هدف:

1-3- انجام آزمايش CBC با صحت و دقت قابل قبول دربرنامه كنترل كيفي آزمايشگاه

2-3- انجام آزمايش CBC  در زمان معين و تعريف شده

3-3- در نظر گرفتن موارد اورژانسي پذيرش شده درآزمايشگاه

4- موارد کاربرد:

اين دستورالعمل اجرايي در آزمايشگاه تشخيص پزشكي در بخش هماتولوژي جهت انجام آزمايشات CBC به روش دستگاهي كاربرد دارد.

5- صلاحیت و شایستگی کاربر:

كاربر اين SOP مي بايست مشخصات، صلاحيت و شايستگي هاي زير را داشته باشد

1-5- گذراندن دوره آموزشي لازم جهت اپراتوري سل كانتر هایسل

2-5- گذراندن آموزش هاي لازم در خصوص نحوه كنترل دستگاه اعم از صحت و دقت و چگونگي ثبت و نتيجه گيري از آن

3-5- آشنايي به سيستم مديريت كيفيت جهت بكارگيري فرم ها و مستندات اين بخش

6- نمونه:

1-6- نوع نمونه: خون تام حاوي ماده ضد انعقاد EDTA

– شرايط قابل قبول  نمونه: نمونه بايد فاقد هموليز باشد و نيز فاقد لخته و فاقد فيبرين بوده و حجم نمونه CBC نيز بايد cc2 باشد.

– نمونه بايد داراي مشخصات باشد شماره پذيرش و نام بيمار بر روي آن نوشته شده باشد.

2-6- نحوه رديف كردن:

– نمونه هاي CBC برطبق ليست كار روزانه براساس شماره پذيرش در راك مرتب شده و به ترتيب شماره رديف ليست كار به دستگاه داده مي شود

3-6- نحوه شماره گذاري:

نام و نام خانوادگي و شماره پذيرش بيمار در بخش نمونه گيري روي ويال هايCBCنوشته شده باشد

4-6- نحوه ذخيره سازي: نمونه ها به مدت يك هفته در يخچال در داخل سيني هاي مربوط به  نمونه ها نگهداري مي شوند و نمونه هاي هفته قبل به بخش شستشو تحويل داده مي شود

7- تجهیزات، مواد، لوازم و آماده­سازی­های مورد نیاز قبل از انجام کار:

1-7-تجهيزات مواد و لوازم مورد نياز:

1-1-7- سل كانتر هایسل  با مشخصات بيان شده

2-1-7- محلول هاي درمان کاو اختصاصی شرکت و  رینز بادارا بودن تاريخ انقضا و شماره سريال

3-1-7- ليست بيماران

4-1-7- نمونه هاي CBC بيماران

5-1-7- راك هاي مورد استفاده جهت رديف كردن نمونه هاي روز در داخل آن

6-1-7- پرینتر سوزنی LQ300 با فرم جوابدهی مخصوص Hycel

7-1-7- پنج نمونه نرمال جداشده از روز قبل براي بررسي صحت كار دستگاه

8-1-7- شيكر هماتولوژي

2-7- اقدامات اوليه و آماده سازي هاي مورد نياز قبل از انجام كار:

1-2-7- ميزان محلول های  ايزوتون و رینز و لایز  بايد كافي باشد در غيراينصورت بايد محلول هاي جديدي را جايگزين نمود

1-1-2-7- براي تعويض محلول های فوق  شيلنگ مربوط به آن را كه يك سر آن به پشت دستگاه وصل شده است داخل محلول جديد قرار مي دهيم.

2-1-2-7- توضیحاً محلول های رینز و ایزوتون، آماده مصرف بوده ولی محلول رایز باید به نسبت 2٪ با آب مقطر یا ایزوتون رقیق گردد.

3-1-2-7-شلنگ محلول لایز ولو سبز ، رینز ولو آبی و ایزوتون به ولو سفید که همگی در پشت دستگاه می باشند، وصل       می شوند.

2-2-7- اتصال شيلنگ مربوط به فاضلاب كه يك سر آن به پشت دستگاه وصل شده به داخل فاضلاب بايد كنترل شود، كنترل نمائيد كه لوله فاضلاب كاملا در جاي خود فيكس باشد و waste  دستگاه به بيرون پاشيده نشود.

3-2-7- كنترل كاغذ پرينتر

1-3-2-7- مشاهده كنيد كه پرينتر كاغذ دارد در غيراينصورت نسبت به تعويض كاغذ اقدام نمائيد

3-2-7- ولتاژ برق ورودي

1-3-2-7-اطمينان يابيد كه در برق ورودي نوسان وجود ندارد و پريز برق دستگاه بهUPS‌متصل مي باشد.

دستگاه شمارشگر سلول

آشنایی با دستگاه شمارشگر سلول

8- بخش نکات ایمنی:

1-8- از نظر تغيير ولتاژ و اتصال قطعي دستگاه شمارشگر سلول به UPS همواره اطمينان داشته باشيد.

2-8- بايد مراقب اتصال لوله فاضلاب به ظرف فاضلاب بود تا شيلنگ خارج نشده باشد.

3-8-برای انتقال سل کانتر توسط 2 نفر زیر دستگاه را بگیرید.

4-8-از قرار دادن ظروف حاوی مایعات و یا وسایل سنگین روی سل کانتر احتراز کنید.

9- مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی و شناسایی عملکرد):

1-9- فرم شناسنامه دستگاه

2-9- فرم در خواست سرويس و كاليبر

3-9- فرم گزارش تعمير سرويس دستگاه

4-9- فرم ثبت نتايج كاليبراسيون و كنترل ها

5-9- فرم ثبت نتايج بيماران و تست ها (دفتر روتين و اورژانس و يا work list روزانه)

6-9- فرم ميزان كاربري و log book دستگاه

7-9- فرم نامنطبق،‌اصلاحي و پيشگيرانه و ثبت مغايرتها

10- کنترل کیفی قبل از انجام کار و حین کار:

مراحل انجام کنترل کیفی دستگاه قبل از انجام کار و حین انجام کار در طرح کیفیت هماتولوژی که ضمیمه می باشد، آمده است.

11- مراحل اجرایی کار:

 1- كليد (ON/OFF) power : در پشت دستگاه قرار دارد با روشن نمودن دستگاه، بر روي صفحه نمايشگر، نام سازنده و شماره مدل دستگاه و آدرس وب سايت شركت به نمايش در مي آيد. با زدن كليد Reset دستگاه براي شمارش آماده مي باشد.

2- با استفاده از كليدهاي در نظر گرفته شده در سمت چپ دستگاه، كاربر قادر به انجام Diff مي باشد. پس از شمارش 100 سلول خوني، دستگاه با صداي بوق اتمام شمارش را اطلاع مي دهد.

يادآوردي1: از آنجائيكه شمارش صد سلول خوني الزامي مي باشد، لذا نمايش درصد گلبولهاي سفيد، قبل از رسيدن به صد سلول خوني امكان پذير نيست.

3- شمارش nRbc: كليد nRbc به منظور تعداد nRbc درصد سلول سفيد خوني در نظر گرفته شده است. به همين دليل در حين عمل Diff ، تعداد nRbc شمارش شده در مجموع صد سلول سفيد خوني قرار نمي گيرد و در پايان شمارش صد سلول، با فشار دادن كليد nRbc تعداد سلول شمارش شده درصد سلول سفيد خوني گزارش مي شود.

3-1- كليد True WBC: براي گزارش تعداد لكوسيت واقعي به طريق زير عمل نمائيد:

3-1-1- كليد True WBCوسپس كليد Ã را فشار دهيد.

3-1-2 تعداد WBC شمارش شده ( تا 7 رقم) را وارد كرده و سپسÃرا بزنيد.

3-1-3- تعداد nRbc شمارش شده درصد سلول خوني را وارد كرده و سپسÃرا بزنيد. نتيجه محاسبه روي صفحه به نمايش در مي آيد.

يادآوري 2: در صورت بروز اشتباه در هر مرحله با استفاده از كليد CLR مي توانيد مجددا عدد مربوط را وارد نمائيد.

3-1- 4-كليد%True Retic : براي محاسبه درصد رتيكولوسيت واقعي به طريق زير عمل نمائيد.

3-1-5- كليد %True Retic  و سپس كليد Ã را بزنيد.

3-1-6- درصد رتيكولوسيت محاسبه شده را وارد نموده (00.0) و سپسÃرا بزنيد.

3-1-7- درصد هماتوكريت بيمار را وارد نموده (00.00) و سپس Ãرا بزنيد.

3-1-8- با استفاده از جدول شماره 1 بر اساس ميزان هماتوكريت بيمار زمان

Time)MT (Maturation را وارد نموده (0.0) و سپس Ã را بزنيد.

درصد واقعي رتيكولوسيت روي صفحه به نمايش در مي آيد.

جدول شماره 1

مدت زمان عمر (MT)

هماتوكريت(HCT)

1 روز

45%

5/1 روز

35%

2 روز

25%

5/2 روز

15%

3-9- كليد Mute: به منظور فعال/ غيرفعال كردن صداي كليدهاي دستگاه مي توان از اين كليد استفاده كرد.

3-10- براي تميز نمودن صفحه كليد دستگاه از الكل 70 درجه استفاده نمائيد.

به بالای صفحه بردن