روش اجرایی بازنگری مدیریت آزمایشگاه

روش اجرایی بازنگری مدیریت آزمایشگاه
 • هدف:

بيان چگونگي روش اجرایی بازنگری مدیریت آزمایشگاه و انجام بازنگري مديريت سیستمهای مدیریت کیفیت در  آزمایشگاه  به گونه ای که از تدوام، تناسب، كفايت و اثربخشي نظام مديريت كيفيت اطمينان حاصل شود.

 • دامنه كاربرد:

دامنه اين دستورالعمل، کلیه اجزای سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه  مي‎باشد.

 

 • مفاهيم/ واژگان:
 1. مدیریت : علم و فن هدایت یک مجموعه به سوی هدف.
 2. بازنگری : بازبینی یا بررسی یک فعالیت پس از اجرا که نتیجه می­تواند منتج به تغییر یا عدم تغییر باشد .
 3. بازنگری مدیریت : فعالیتی که توسط مدیریت آزمایشگاه  جهت اطمینان از اجرای مناسب فرایندها و میزان اثربخشی آنها انجام میشود.

 

 • مسئولیت :
 1. مسئولیت تعیین زمان جلسه، دبیری جلسه، تجزیه و تحلیل فرآیندها و اجرای دستورالعمل به عهده نماینده مدیریت می­باشد.
 2. نظارت بر حسن اجراء به عهده مسئول فنی  می­باشد.

 

 • مدارك مرتبط:
 1. روش اجرايي محصول نامنطبق، اقدام اصلاحي/ پيشگيرانه
 2. طرح کنترل فرایند

 

 • مراجع : استاندارد                    ISO 9001:2015
 • شرح عمليات :

زمان و تركيب جلسات:

جلسات بازنگري مديريت با تجدید نظر هر شش ماه یکبار یا در صورت لزوم بعد از برگزاری ممیزی داخلی تشكيل ميشود. اين جلسات حداقل با حضور مسئول فنی  و نماينده مديريت، رسميت پيدا ميكند و ساير مديران و كارشناسان شركت با تشخيص مسئول فنی  يا نماينده مديريت مي توانند براي حضور در اين جلسات دعوت شوند، همچنين در صورت نياز، مشاوران شركت نيز مي توانند در اين جلسات حضور يابند. در صورت درخواست نماينده مديريت و تصويب مسئول فنی  يا احساس نياز توسط مسئول فنی ، جلسات فوق العاده بازنگري مديريت مي تواند زودتر از زمان تعيين شده تشكيل گردد . بديهي است كه اين جلسات نيز مانند جلسات عادي رسميت پيدا كرده و تصميمات اتخاذ شده در آنها همانندجلسات عادي مي باشد .

ورودی های بازنگری مدیریت :

در جلسات بازنگري مديريت، مسئول فنی  یا نماینده مدیریت، براي كسب اطمينان از صحت و تناسب فعاليتها و همچنين مناسب بودن سيستم ايجاد شده، از اطلاعات به شرح زير استفاده مي كند :

 • نتايج مميزيهای داخلی و شخص ثالث
 • نتايج اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • نظرات مشاوران در صورت نياز
 • نتايج اقدامات تعيين شده در جلسه قبلي بازنگري مديريت
 • نتايج تجزيه و تحليل پايش و اندازه گيري فرايندها و روند بهبود آنها
 • بازخوردهاي مشتريان
 • نتايج پايش و اندازه گيري اهداف و برنامه هاي مديريتي و میزان دسترسی به اهداف کیفیت آزمایشگاه
 • تغییراتی که میتوانند بر نظام مدیریت کیفیت تاثیر بگذارند همچون تغییر و توسعه در قوانین و مقررات مرتبط
 • توصیه هایی برای بهبود
 • نياز به تغيير خط مشي و اهداف سيستم مديريت

نماينده مديريت در دوره های شش ماهه،گزارشات دوره‎اي هر واحد را مطابق ماتریس گزارشات، از طریق نامه به کلیه واحدها درخواست و نسبت به جمع‎آوري گزارشات اقدام مي‎نمايد. نماينده مديريت با توجه به نتايج مميزي‎هاي قبلي، بازخورد مشتريان،عملكرد فرايندها، انطباق محصول، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و گزارش دستيابي به اهداف و … قبل از جلسه بازنگري مديريت به تهيه و تنظيم خلاصه گزارش ورودي جلسه بازنگري مديريت اقدام مي‎نمايد.

 اين خلاصه گزارش مي‎تواند همراه با توصيه‎هائي براي بهبود و تغيير در نظام مديريت كيفيت باشد كه در اختيار مسئول فنی  آزمایشگاه  قرار مي‎گيرد. مسئول فنی  آزمایشگاه  ضمن مطالعه گزارشات نسبت به تشكيل جلسه دستورات مقتضي را صادر مي‎نمايد.

نماينده مديريت موظف است براي هر جلسه بازنگری مدیریت، اطلاعات موجود در گروههاي اطلاعاتي فوق را دسته بندي كرده و قبل از جلسه آنها را با مسئول فنی  هماهنگ نمايد و آنگاه دستور جلسه را تنظيم كرده و در ابتداي جلسه آنرا اعلام كند .كسب اطمينان از كفايت و مناسب بودن اطلاعات جمع آوري شده بر عهده مسئول فنی  و نماينده مديريت است .

 

بازنگری مدیریت سیستم های آزمایشگاه

بازنگری سیستم های مدیریت آزمایشگاه

مسئول فنی  با در نظر گرفتن موارد مطرح شده و بررسي موانع و مشكلات موجود در سيستم، راه حلهاي مناسب جهت برطرف كردن آنها و همچنين فرد مسئول جهت اقدام و مهلت انجام اقدامات مورد نياز را تعيين مي كند. بديهي است در صورتي كه اقدامات پيش بيني شده جهت اجراء نياز به منابع مالي، انساني، تجهيزاتي، آموزشي و …  داشته باشند، در همين جلسات چگونگي تامين آنها نيز تعيين مي گردد. خروجی های این جلسه بایستی حداقل در یکی از قالبهای زیر باشند :

 1. راهكارهايي براي بهبود عملكرد فعاليت ها و فرايندها و خدمات آزمایشگاه 
 2. برآورد نياز و چگونگي تامين منابع براي تامين نيازهاي اجراي سيستم مديريت کیفیت

روش هايي براي بهبود اثربخشي سيستم مديريت کیفیت : مديريت ارشد آزمایشگاه  با بهره‎گيري از نتايج جلسات بازنگري نسبت به تغييرات لازم در نظام مديريت كيفيت اعم از خط‎مشي كيفيت، اهداف كلان و خرد و برنامه‎هاي اجرايي اقدام مي‎نمايد كه نتايج اين اقدامات مي‎بايست موجب بهبود اثربخشي نظام مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن و بهبود محصول در ارتباط با نيازمنديهاي مشتري و تعيين و برآورده نمودن نيازمنديهاي منابع شوند.

 • ثبت نتايج :

نماينده مديريت در جلسات بازنگري مديريت، دبير جلسه بوده و تصميمات اتخاذ شده در جلسات را در فرم صورتجلسه ثبت مي

 نمايد. اين صورتجلسات براي كليه شركت كنندگان در جلسه و همچنين كساني كه مسئوليت انجام كاري به ايشان واگذار شده

است ارسال مي گردد.

 • پيگيري :

نماينده مديريت بعد از اتمام فرصت داده شده براي انجام فعاليت مطرح شده در جلسه، نسبت به ارزيابي در مورد فعاليت فوق اقدام مي‎نمايد و نتيجه را در انتهاي هر ماه به مديريت ارشد گزارش ميدهد. در اين حال مديريت ارشد نسبت به تكميل بودن و يا نبودن آن بررسي‎هاي لازم را انجام مي‎دهد.

 جمع‎بندي نتايج اين فعاليت‎ها خود مي‎تواند يكي از وروديهاي جلسه بعدي بازنگري مديريت باشد.در اين مرحله نماينده مديريت مي‎بايست با استفاده از روش‎هايي چون تبادل نظر با افراد ذيصلاح و مدير/ مسئول واحد مربوطه نسبت به تعيين علل عدم كفايت اقدامات صورت گرفته اقدام نمايد تا كمبودها شناسائي و نتايج اين ريشه‎يابي ثبت گردد.

با توجه به اقدام اصلاحي صورت گرفته، اثربخشي اقدام فوق در اين مرحله مورد بررسي قرار مي‎گيرد و نتايج اين اقدامات علاوه بر اينكه در جلسه بعدي به اطلاع مديريت ارشد مي‎رسد، به طور ماهانه نيز اين كار صورت مي‎گيرد. در صورتيكه اقدام مذكور نيز از اثربخشي لازم برخوردار نباشد و كفايت لازم را نداشته باشد مي‎بايست از بند 4 مجدداً فعاليت‎ها تكرار گردد تا زمانيكه اقدام از اثربخشي لازم برخوردار باشد.

نماينده مديريت موظف است فعاليتهاي مصوب را از طریق مسئولین اجرای آنها پیگیری نموده و در صورت عدم اتمام اقدام پس از زمان تعیین شده، زمان مجدد به آن اختصاص داده و اگر در این زمان هم نتیجه لازم بدست نیاید با هماهنگی با مسئول فنی تصمیم لازم را اتخاذ نماید .

سوابق :

كليه صورتجلسات و گزارش هاي ارايه شده در اين جلسات حداقل نزد نماينده مديريت و مسئول فنی  بايگاني شده و حداقل براي مدت پنج سال نگهداري مي شوند .

 

مدیریت آزمایشگاه

مدیریت آزمایشگاه

مديريت آزمايشگاه مسئوليت طراحي ، اجرا ، نگهداري و بهبود سيستم كيفيت را بر عهده داشته و در اين چارچوب تعهد مديريت در قبال كاركنان ، تعيين ساختار سازماني و مديريتي و ارتباط آن با آموزش كاركنان و نظارت بر ميزان مهارت آنها ، تعيين مديركيفيت و خط مشي نگهداري اطلاعات بايد مشخص و تعريف گردد.

خدمات آزمايشگاهي پزشكي شامل تفسير مناسب و خدمات مشاوره أي بايد به نحوي طرح ريزي و ارائه شوند كه مديريت آزمايشگاه بطور سيستماتيك مشاركت آزمايشگاه را در روند مراقبت و بهبودي بيمار پايش و ارزيابي نمايد .

سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

مديريت آزمايشگاه مسئوليت طراحي ، اجرا ، نگهداري و بهبود سيستم كيفيت را بر عهده داشته و در اين چارچوب تعهد مديريت در قبال كاركنان ، تعيين ساختار سازماني و مديريتي و ارتباط آن با آموزش كاركنان و نظارت بر ميزان مهارت آنها ، تعيين مديركيفيت و خط مشي نگهداري اطلاعات بايد مشخص و تعريف گردد.

خدمات آزمايشگاهي پزشكي شامل تفسير مناسب و خدمات مشاوره أي بايد به نحوي طرح ريزي و ارائه شوند كه مديريت آزمايشگاه بطور سيستماتيك مشاركت آزمايشگاه را در روند مراقبت و بهبودي بيمار پايش و ارزيابي نمايد .

در سيستم مدير كيفيت عناصر تضمين كيفيت مانند كنترل كيفي داخلي و برنامه هاي كنترلي مقايسه أي بين آزمايشگاهي ، برنامه هاي منظم كاليبراسيون دستگاهها و پايش عملكرد آنها و لحاظ شده است .

بهبود عملکرد فعالیت های آزمایشگاه

در سيستم مدير كيفيت عناصر تضمين كيفيت مانند كنترل كيفي داخلي و برنامه هاي كنترلي مقايسه أي بين آزمايشگاهي ، برنامه هاي منظم كاليبراسيون دستگاهها و پايش عملكرد آنها و لحاظ شده است .

پس از بكارگيري ميزان مؤثر بودن آن بايد بررسي شود و نتايج آن جهت بازنگري مديريت ارائه گردد. آزمايشگاه بايد روش اجرائي جهت شناسائي ، جمع آوري ، مرتب كردن ، دسترسي ، ذخيره نگهداري و نابود كردن كليه سوابق فني و كيفي خود ايجاد و برقرار كند . اين سوابق بايد به نحوي نگهداري شوند كه از تخريب و آسيب آنها جلوگيري شده و زمان لازم نگهداري آنها معلوم بوده و نحوه خارج كردن آنها از سيستم نيز معلوم باشد .

بازنگری مدیریت

بازنگري مديريت سیستم های آزمایشگاه مي تواند با بررسي مواردي مانند نتايج مميزي داخلي ، گزارشات مديران و مسئولين قسمت هاي مختلف آزمايشگاه ، بازخورها از پزشكان و بيماران ، نتايج كنترل كيفي هاي داخلي و خارجي ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و… اهداف و طرح ريزي برنامه هاي سال بعد را تعيين نموده و در صورت لزوم تغيير و بهبود در سيستم ايجاد كند .

اهداف کیفیت آزمایشگاه

آزمايشگاه بايد سيستم ها و برنامه هاي اجرائي لازم جهت برآوردن تضمين كيفيت نتايج آزمايشات داشته باشد و در اين رابطه مهمترين ابزارها عبارتند از : برنامه هاي منظم كنترل كيفي داخلي ، تعيين خطاهاي اندازه گيري ، برنامه هاي منظم كاليبراسيون دستگاهها ، شركت در برنامه هاي مقايسه اي بين آزمايشگاهي ، استفاده از مواد مرجع و استانداردهاي مرجع مناسب، آزمايش توسط آزمايشگاههاي ديگر ، انجام آزمايشات يا كاليبراسيون با روش هاي ديگر و مقايسه نتايج آنها و…

به بالای صفحه بردن