سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاهISO10015

استاندارد ISO10015 از جمله استانداردهای سری کیفیت و راهنمایی جهت طرح­ریزی و سازماندهی فرایند آموزش در سازمانها می­باشد. استقرار فرایند آموزش بر اساس این استاندارد می­تواند موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثربخشی فرایند آموزش باشد.

این استاندارد، چگونگی طرح­ریزی تحت یک فرایند یکپارچه شامل  مراحل ذیل صورت    می­پذیرد:

 1. تعیین نیازهای آموزشی (نیاز سنجی)
 2. طراحی و برنامه ریزی آموزش (اجرای آموزش)
 3. فراهم آوری آموزش (مدیریت منابع)
 4. ارزشیابی نتایج آموزش (سنجش و ارزیابی)
 5. پایش و اندازه گیری

ISO14001 سیستم مدیریت محیط زیست

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست و افزایش آگاهی، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار، مستلزم نگرش سیستمی در اتصال با قوانین، ضوابط ملی و منطقه ای میباشد.
در این راستا کمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC207)، در سال 1996 سری استاندرادهای بین المللی ISO14000 را در رابطه با سیستم مدیریت محیط زیست، تدوین و منتشر نمود.
سری استاندارد ISO14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در محیط زیست، زمینه مناسبی را در سازمانها برای درک مفاهیم محیط زیستی و به کارگیری روشهای متفاوتی در طرح ریزی، اجرا و کنترل فرایندهای سازمان در توجه به رویکرد محیط زیست، فراهم میآورد.

برخی مزایای اصلی به کارگیری این سری استاندارد، را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • اهمیت دادن به جنبه های محیط زیستی در تولید و ارائه خدمات
 • توجه به نیازهای جامعه به عنوان یکی از ذینفعان سازمان
 • یکپارچه نمودن سیستمهای مدیریتی و بهبود روشهای مدیریتی
 • استفاده بهینه از منابع طبیعی
 • رعایت قوانین ملی محیط زیستی
 • کاهش ریسک و هزینه های خسارت ناشی از عدم توجه به جنبه های زیست محیطی

 

سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاه
سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاه

OHSAS مخفف Occupational Health and Safety Assessment به معنی ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی است. بر اساس استاندارد BS8800 طراحی شده و این الگو پس از استقرار در یک سازمان توسط شرکت گواهی دهنده مورد ممیزی قرار خواهد گرفت. توجه به الزامات این استاندارد و دقت در پیاده سازی و اجرای آنها باعث میشود تا حوادث موجود در سازمان شناسایی شده و اقداماتی اتخاذ گردد تا احتمال وقوع این حوادث تا حد ممکن کاهش یابد و فراتر از آن در صورت بروز حوادث مشخص شود که چه اقداماتی باید صورت گیرد تا کمترین صدمات جانی و مالی به پرسنل و تجهیزات سازمان وارد آید.

سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاه

ساختار این استاندارد همانند سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 میباشد و به همین دلیل توسط بسیاری از سازمانها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت به کار گرفته میشود. قابلیت یکپارچه سازی این سیستم با دیگر سیستمهای مدیریت مانند ISO9001 که دربرگیرنده توجهات کیفیتی و ISO14001 که در بردارنده توجهات زیست محیطی میباشد، که نکات بسیار قوی در این استاندارد میباشد.
این استاندارد برای کلیه سازمانها و موسسات اعم از صنعتی، غیرصنعتی، تولیدی، پیمانکاری، ساخت و ساز، نصب و خدماتی که میخواهند محیط ایمنی را برای ذینفعانشان ایجاد کنند، کاربرد دارد.

برخی از مزایای اصلی به کارگیری این سری استانداردها را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • توانایی سازمان در رعایت الزامات قانونی و ملی و بین المللی و سایر الزامات خاص مشتریان
 • افزایش ضریب ایمنی پرسنل سازمان و کاهش مخاطرات و بیماریهای شغلی
 • ایجاد تصویری مناسب از سازمان در تلاش برای رضایت پرسنل به عنوان یکی از ذینفعان اصلی سازمان
 • بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان به علت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرایندهای ایمنی و بهداشت حرفهای

سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست

این سیستم تلفیقی از الزامات مورد نیاز در یک سیستم مدیریت برای ساماندهی فعالیتهای ایمنی و بهداشت حرفهای و زیست محیطی را بیان میدارد و به همین دلیل توسط بسیاری از سازمانها به عنوان الگویی مناسب برای توسعه سیستم مدیریت بکار گرفته میشود، البته باید مدنظر داشت که الزامات این مدل با تلفیق با قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی و همچنین منطقهای و کشوری که اکثرا از الزامات سازمانهای مطرح آمریکایی و انگلیسی منتج شده است، تکمیل میگردد.

قابلیت یکپارچه سازی این سیستم با سایر سیستمهای مدیریت مثل ISO9001 که در برگیرنده الزامات سیستم مدیریت کیفیت، ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیط، OHSAS18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد که بصورت بین المللی مقبولیت یافتهاند. از نکات قابل توجه در این سیستم میباشد.

برخی مزایای اصلی به کارگیری این سری استاندارد، را می توان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • سازگار با استاندرادهای ISO9001، ISO14001 و OHSAS18001
 • افزایش کارایی و اثربخشی سیستم با مکانیزمهایی نظیر کاهش حوادث، کاهش زمانهای تلف شده به دلیل آسیبها و بیماریهای کاری، کاهش هزینه درمانی و پرداخت غرامت و …
 • رعایت کلیه قوانین زیست محیطی و ایجاد تصویر مناسب از سازمان
 • افزایش انگیزه در کارکنان و احترام به پرسنل به عنوان یکی از ذینفعان اصلی سازمان
سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاه
سیستم مدیریت آموزش در آزمایشگاه

امروزه سازمانها به منظور ایجاد یک توسعه پایدار در کسب و کار خود نیاز به توجه به خواستههای کلیه ذینفعان مربوطه دارند. سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با هدف تناسب در بکارگیری دو یا چند سیستم مدیریتی همانند سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001)، ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001)، محیط زیست (ISO14001) ایجاد شده است. این سیستم سعی بر آن دارد که با توجه به یکسویی و هماهنگی درطراحی و اجرای سیستمهای مدیریتی، اولا خواسته های کلیه ذینفعان مورد توجه قرار گیرد و ثانیا صرفه جویی در منابع در کاربرد و پیاده سازی این سه سیستم ایجاد شود.
این سیستم برای کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که به ذینفعان خود اهمیت میدهند قابل کاربرد است.

این سیستم برای کلیه سازمانهای تولیدی و خدماتی که به ذینفعان خود اهمیت میدهند قابل کاربرد است.
برای مزایای اصلی به کارگیری این سری استاندارد، را میتوان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • توجه به خواستههای ذینفعان سازمان اعم از مشتریان، سهامداران، کارکنان و جامعه
 • سهولت در بکارگیری سه سیستم مدیریت و هرچه اثربخش تر نمودن عملکرد آنها
 • کاهش منابع در بکارگیری سه سیستم مدیریت و افزایش کارایی سیستم مدیریت
  سازمانهایی که موفق به دریافت گواهینامه IMS میشوند، بطور مجزا نیز سه گواهینامه ISO9001:2008، ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 را دریافت مینمایند.

سیستم مدیریت انرژیISO50001

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت انرژی الزاماتی را جهت ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انرژی مشخص مینماید. قصد آن توانمندسازی یک سازمان در پیگیری رویکرد نظام مند برای بهبود مداوم در عملکرد انرژی، شامل کارایی، استفاده و مصرف انرژی میباشد. این استاندارد الزامات کاربردی را در استفاده و مصرف انرژی شامل اندازه گیری، مستندسازی و گزارشدهی، طراحی و فعالیتهای خرید تجهیزات، سیستمها، فرایندها و همچنین کارکنان دخیل در عملکرد انرژی را مشخص مینماید.
سازمان بین المللی ایزو، سیستم مدیریت انرژی را به گونه طراحی نموده است که میتواند با سایر سیستمهای مدیریتی به صورت یکپارچه در سازمان جاری گردد.


سازمانهای میتوانند با خود ارزیابی و یا خود اظهاری، رعایت انطباق با الزامات ISO50001 را تایید نمایند یا آن را به وسیله اخذ گواهینامه از طریق یک سازمان بیرونی، مورد تایید قرار گیرند.

مزایای استقرار سیستم مدیریت انرژی:

 • کاهش هزینه های مالی مصرف انرژی
 • بهبود فرهنگ الگوی مصرف انرژی برای استفاده مناسب
 • تعیین روشهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی
 • استانداردسازی مصرف انرژی
 • بهبود مستمر در مدیریت انرژی

سیستم مدیریت کیفیت درتجهیزات پزشکی ISO13485

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO13485 در سال 1996 توسط سازمان بین المللی استاندارد مورد انتشار واقع گردید. این استاندارد بر مبنای اولین استاندارد صنابع وابسته به تجهیزات پزشکی به نامه EN46001 بود. آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2003 توسط کمیته فنی ISO/TS210 انجام شد. استاندارد ISO13485 برای کلیه سازمانهای فعال در زمینه کالاهای تجهیزات پزشکی (تولیدکننده، خدماتی و توزیع کننده) کاربرد دارد.

سازمانهایی که از الزامات این استاندارد در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت خود استفاده مینمایند، این توانمندی را دارا میشوند که کلیه نیازمندیهای GMP (Good Manufacturing Practice) را در فرایند تولید خود به اثباث برسانند و همچنین در راستای اخذ گواهینامه محصول بر اساس الزامات CE با دو دایرکتیو 93/42/EEC و 98/79/EEC نیز گامهای مهمی به جلو بردارند

این استاندارد برای سه گروه عمده صنایع وابسته به تجهیزات پزشکی کاربرد دارد:
طراحان و تولید کنندگان کالاهای تجهیزات پزشکی
عرضه کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای تجهیزات پزشکی
سازندگان محصولات تکمیلی مثل بسته بندی و مواد اولیه مربوط به کالاهای تجهیزات پزشکی

برخی از مزایای اصلی بکارگیری این سری استانداردها را می توان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • توجه به الزامات قانونی و حقوقی در تولید و توزیع تجهیزات پزشکی
 • کاهش ریسک و مدیریت آنها و جلوگیری از خطاهای بالقوه در فرایند تولید
 • سازگاری با استاندارد ISO9001 و اصول فرایند نگری به منظور ایجاد مبنایی جهت افزایش عملکرد و بهره وری سیستم و بهبود مستمر در سازمان
  فرایند ممیزی و صدور گواهینامه بر اساس قوانین بین المللی IAF که در استاندارد ISO13485 مطرح شده است، صورت خواهد پذیرفت و همچنین در زمینه صدور گواهی محصول نیز بر اساس دو دایرکتوی 93/42/EEC و 98/79/EEC بوده که این خدمات را به مشتریان ارائه مینماید.

ISO/TS29001سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

استاندارد ISO/TS29001 در سال 2010 توسط کمیته فنی ISO/TC67 مواد، تجهیزات و سازههای دریایی برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تهیه و به عنوان یک استاندارد درچارچوب الزامات ISO9001 و الزامات خاص صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی که از الزامات استانداردهای اروپایی و آمریکایی این صنعت مشتق شده، منتشر گردیده است.
این استاندارد نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات برای صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی مشخص میکند.

 هدف این مشخصه فنی تکمیل یافته استاندارد ISO9001 است و همراه با خواستهها و الزامات خاص مشتریان، تعیین کننده الزامات پایه ای نظام مدیریت کیفیت توسط کاربران این استاندارد میباشد.
هدف از پیاده سازی استاندارد ISO/TS29001 اجتناب از ممیزی های چند باره برای اخذ گواهینامه های مختلف است و نگرش واحدی را در مورد سیستم مدیریت کیفیت برای صنایع وابسته به نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی فراهمی میآورد.

برخی از مزایای اصلی بکارگیری این مشخصه فنی در قالب استاندارد ISO/TS29001 را می توان در موارد ذیل مطرح نمود:

 • تلاش در جهت مدیریت دانش پنهان و آشکار سازمانهای درگیر در زنجیره تامین
 • ایجاد نظام و رویکرد فرایند نگر منطبق با ISO9001 و سازگار با سایر استانداردهای مدیریتی مانند EMS، OHSAS
 • توجه به الزامات خاص ملی، منطقه ای مشتریان و سازگاری آن با استانداردهای بین المللی

این استاندارد برای کلیه فعالان در صنایع وابسته به نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی به شرح ذیل کاربرد دارد:

 • کلیه شرکتهای EPC (طراحی، خرید، نصب و احداث) و GC (پیمانکاران عمومی)
 • تولید کنندگان بالا دستی و پایین دستی مواد و تجهیزات صنعت نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی
 • تامین کنندگانخدمات و تجهیزات برای صنایع فوق
به بالای صفحه بردن