شکستن ظروف و ریختن مواد عفونی

روش اجرایی شکستن ظروف و ریختن مواد عفونی

درهنگام  ریختن یاشکستن ظروف محتوی مواد آلوده اقدامات زیر باید انجام  گیرد:

  • اطلاع به مسئول فنی ویاایمنی
  • خارج نمودن لباسهای آلوده ( درمواردی که به دنبال ریختن ویاشکستن ظروف آلوده شده اند)
  • خارج نمودن همه کارکنان ازمحل
  • توصیه به اینکه تاهنگام خروج ازمحل حرکات تنفسی به حداقل برسد .
  • بستن درورودی به محل تازمانی که ذرات معلق درهوافرونشست نماید ( حداقل 15 دقیقه و ترجیحا 30 دقیقه )
  • سپس فرد مسئول نظافت محل آلوده درحالی که به پوشش های حفاظتی مجهز شده است ، محل آلوده راباحوله کاغذی یاتنظیف بپوشاند.
  • جهت ضدعفونی محل ازمحلول ضدعفونی کننده به صورت زیراستفاده شود:
  • جهت جلوگیری ازایجاد آئروسل ، محلول رابه آرامی ودرمقادیرکم تقسیم نموده وازکناره ها بصورت دایره ، دورمحل ریخته شود تاتمام منطقه رابپوشاند.
  • پس ازگذشت مدت زمانی که به نوع ماده بستگی دارد به وسیله پنس ویافورسپس ، پارچه وقطعات شیشه درداخل محفظه های ایمن قرارداده شود ومحل تمیزگردد.
  • درصورت لزوم مجددا باماده ضدعفونی عمل فوق تکرارگردد.
شکستن ظروف و ریختن مواد عفونی
به بالای صفحه بردن