• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فهرست مستندات در آزمایشگاه

واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریتIN-ISO-1001ISO 9001 نظامنامه مدیریت کیفت آزمایشگاه بر اساس استاندارد1
مدیریتIN-ISO-1002 نظامنامه الزامات مربوط به ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه2
مدیریتIN-ISO-1003نظامنامه الزامات مربوط به تجهیزات موجود در آزمایشگاه3
مدیریتIN-ISO-1004نظامنامه الزامات مربوط به فضا و تأسیسات4
مدیریتIN-ISO-1005نظامنامه الزامات مربوط به كاركنان5
مدیریتIN-ISO-1006نظامنامه الزامات مربوط به مستندسازي6
مدیریتIN-ISO-1006نظامنامه کیفیت ایزو151897
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1001دستورالعمل آموزش اصول تضمین کیفیت بر اساس قوانین شش سیگما8
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1002دستور العمل کلی كنترل كيفيت در آزمايشگاه تشخیص طبی9
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1003صحه‌گذاری روشهای کمی در آزمایشگاه  (Quantitative) Method Validation10
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1004دستورالعمل خطای مجاز آزمایشگاهی11
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1005کنترل کیفیت در خون شناسی12
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1006 کنترل کیفیت دیسک های آنتی بیوتیک جهت انجام آزمایش تعیین حساسیت disk diffusion agar  میکروبی به روش   13
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1007کنترل کیفیت محیط‌های کشت میکروبی14
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1008دستورالعمل کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی15
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1009CLIA,Bio data base,RCPA   دستورالعمل استفاده از جدول های16
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1010 روش کار حسابگر ارزيابی روش بر پايه ی اطلاعت سازنده17
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1011  P15-A(e)2;2005  CLSI روش کار حسابگر تاييد صحت18
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1012دستورالعمل برنامه نمودارهای توان19
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1013دستورالعمل حسابگر دقت و تکرار پذیری20
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1014دستورالعمل حسابگر  رقت برای خطی بودن21
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1015دستورالعمل حسابگر گزينشگر معيار پايش کيفيت22
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1016 OPSدستورالعمل نمودارهای23
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1017دستورالعمل حسابگر بازیافت24
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1018Regression دستورالعمل حسابگر بازگشت25
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1019T دستورالعمل حسابگر آزمون26
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1020دستورالعمل حسابگر تداخل27
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1021دستورالعمل حسابگر  خطی بودن28
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1022دستورالعمل حسابگر مرز پايين سنجش29
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1023  دستورالعمل تفسیر  نتایج ارزیابی کیفیت خارجی30
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1024کنترل کیفیت اتو کلاو31
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1025کنترل کیفیت انکوباتور32
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1026کنترل کیفیت تومورمارکرها33
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1027کنترل کیفیت در آنالیز اسپرم34
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1028کنترل کیفیت سمپلر35
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1029کنترل کیفیت سیفتی باکس36
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1030کنترل کیفیت فور37
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1031کنترل کیفیت و کالیبراسیون پیپت38
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1032کنترل کیفیت  وسایل برودتی39
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1033دستورالعمل  تداخل دارو- آزمایش40
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1034CLSI EP15-A(e)2;2005 دستورالعمل تاييد دقت41
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1035VERIFICATION BIAS CLIA2003 دستورالعمل  حسابگر تاييد صحت42
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1036CLSI EP15-A(e)2;2005    دستورالعمل حسابگر تاييد دقت43
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1037دستورالعمل ارزیابی روش44
مدیریت ، ناظر کیفیتIN-QC-1038 دستورالعمل كنترل كيفيت آب مقطر45
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1001دستورالعمل ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه تشخیص طبی46
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1002مدت زمان نگهداری نمونه ها قبل و بعد از انجام آزمایش و چگونگی دورریز47
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1003 دستورالعمل ضد عفونی کردن دستگاه قبل از ارسال جهت تعمیر48
مسئول ایمنی و بهداشتINSA1004دستورالعمل نظافت کف و سطوح آزمایشگاه49
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1005 دستورالعمل مدیریت پسماند50
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1006  Niddle Stickچگونگی برخورد با موارد  دستورالعمل51
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1007دستورالعمل ثبت و پیگیری موارد مخاطره آمیز درآزمایشگاه52
مسئول ایمنی و بهداشتIN-SA-1008دستورالعمل شکستن ظروف وریختن مواد عفونی53
مسئول ایمنی و بهداشتCH-SA-1009جدول دفع پسماند آزمایشگاه تشخیص طبی54
مدیریتIN-PR-1001دستورالعمل روش اجرایی نظر سنجی از بیماران و ثبت شکایات55
مدیریتINPR-1002 دستورالعمل روش اجرایی آموزش56
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریتIN-PR-1003دستورالعمل روش اجرایی درخواست، سفارش، خرید، تحویل و انبارش57
مدیریتIN-PR-1004دستورالعمل روش اجرایی بازنگری مدیریت58
مدیریتIN-PR-1005 دستورالعمل روش اجرايي  گزارش نتايج بحراني59
مدیریتIN-PR-1006 دستورالعمل روش اجرايي كنترل مدارك60
مدیریتIN-PR-1007 دستورالعمل روش اجرایی کنترل سوابق61
مدیریتIN-PR-1008دستورالعمل روش اجرایی کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و طرح جامع كيفيت62
مدیریتIN-PR-1009دستورالعمل روش اجرايي ممیزی داخلی63
مدیریتIN-PR-1010دستورالعمل روش اجرایی مدیریت موارد نامنطبق64
نمونه برداریIN-SA-1001 دستورالعمل بخش نمونه برداری65
نمونه برداریIN-SA-1002دستورالعمل خون گیری66
نمونه برداریIN-SA-1003دستورالعمل آماده سازي و اطلاع رساني بيماران جهت نمونه گيري صحيح67
نمونه برداریIN-SA-1004   دستورالعمل اداره کردن بیمار از حال رفته68
نمونه برداریIN-SA-1005دستورالعمل نمونه برداری کشت خون69
نمونه برداریIN-SA-1006دستورالعمل  نمونه برداری از گوش70
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
نمونه برداریIN-SA-1007    دستورالعمل جمع آوری نمونه جهت تست اسکاچ71
نمونه برداریIN-SA-1008دستور العمل  جمع آوري نمونه دستگاه تنفسي ـ خلط72
نمونه برداریIN-SA-1009دستورالعمل اجرايي جمع آوری نمونه اسپرم73
نمونه برداریIN-SA-1010  دستورالعمل برای جمع اوری نمونه ادرار تمیز بانوان74
نمونه برداریIN-SA-1011دستورالعمل جمع آوری نمونه ادرار تمیز در آقایان75
نمونه برداریIN-SA-1012دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته76
نمونه برداریIN-SA-1013 دستورالعمل نمونه گیری ادرار از اطفال برای کشت یا کامل ادرار77
نمونه برداریIN-SA-1014دستورالعمل نمونه برداری از زخم یا آبسه78
نمونه برداریIN-SA-1015 دستورالعمل جمع آوری نمونه مدفوع79
نمونه برداریIN-SA-1016دستورالعمل نگهداری، بسته بندی و حمل نمونه های آزمایشگاهی80
نمونه برداریIN-SA-1016دستورالعمل نمونه گیری آزمایش غربالگری81
نمونه برداریIN-SA-1017دستورالعمل نمونه برداری از بینی82
نمونه برداریIN-SA-1018دستورالعمل نمونه گيري ترشحات مجرا و عفونت هاي تناسلي83
نمونه برداریLI-SA-1001 جدول مشخصات ظروف نمونه گیری84
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
نمونه برداریLI-SA-1002جدول مشخصات  تستهای قابل انجام در آزمایشگاه تشخیص طبی85
نمونه برداریLI-SA-1003جدول مدت زمان نگهداری نمونه ها86
نمونه برداریLI-SA-1004  جدول معیارهای رد یا قبول نمونه های بالینی87
مدیریتDU-DO-1001شرح شغل مسئول فنی88
مدیریتDU-AC-1002 شرح شغل مدیر مالی و اداری89
مدیریتDU-ED-1003شرح شغل مسئول آموزش90
مدیریتDU-ST-1004شرح شغل انباردار91
مدیریتDU-CS-1005   شرح شغل خدمات و لوله شوی92
مدیریتDU-BI-1006شرح شغل بخش بیوشیمی خون93
مدیریتDU-SU-1007شرح شغل سوپروایزر94
مدیریتDU-CO-1008شرح شغل بخش انعقاد95
مدیریتDU-SA-1009شرح شغل مسئول ایمنی و بهداشت96
مدیریتDU-RE-1010شرح شغل مسئول پذیرش97
مدیریتDUSE-1011شرح شغل بخش سرولوژی98
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
مدیریتDU-BA-1012شرح شغل بخش میکروب شناسی99
مدیریتDU-SA-1013شرح شغل بخش نمونه برداری100
مدیریتDU-HO-1014شرح شغل  بخش هورمون شناسی101
مدیریتDU-HE-1015شرح شغل بخش خون شناسی102
بخش میکروب شناسیIN-BA-1001دستورالعمل بخش میکروب شناسی103
بخش میکروب شناسیIN-BA-1002دستورالعمل کشت خون104
بخش میکروب شناسیIN-BA-1003دستور العمل اجرایی استانداردکشت اسپرم105
بخش میکروب شناسیIN-BA-1004 دستورالعمل کشت مدفوع106
بخش میکروب شناسیCH-BA-1005 جدول قطر هاله عدم رشد وآنتیبیوتیکها107
بخش میکروب شناسیIN-BA-1006   دستورالعمل انجام آزمایش قارچ شناسی108
بخش میکروب شناسیIN-BA-1007Synovial Fluid دستور العمل تست مايع مفصل109
بخش میکروب شناسیIN-BA-1008 Pericardial fluid دستور العمل تست مايع پريكارد 110
بخش میکروب شناسیIN-BA-1009Pleural Fluid دستور العمل کاری انجام تست مايع پلور111
بخش میکروب شناسیINBA-1010Peritoneal  Fluid دستور العمل کاری انجام تست مايع صفاق112
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش میکروب شناسیIN-BA-1011دستورالعمل اجرايي استاندارد ترشحات مجرا و عفونت هاي تناسلي113
بخش میکروب شناسیIN-BA-1012دستورالعمل اجرايي استاندارد مايع مغز نخاعي114
بخش میکروب شناسیIN-BA-CLSI-1013CLSI Processes for Establishing Breakpoints and Quality Control Ranges115
بخش بیوشیمیIN-BI-1001دستورالعمل بخش بیوشیمی خون116
بخش انعقادIN-CO-1001دستور العمل بخش انعقاد117
بخش خون شناسی و بانک خونIN-HE-1001دستورالعمل بخش خون شناسی و بانک خون118
بخش هورمون شناسیIN-HO-1001دستورالعمل بخش هورمون شناسی119
بخش ایمنولوژی و سرولوژیIN-IM-1001دستورالعمل بخش ایمنولوژی و سرولوژی120
بخش انگل شناسیIN-PA-1001 دستورالعمل بخش انگل شناسی121
بخش پاتولوژیIN-PA-1001دستورالعمل بخش پاتولوژی122
بخش پذیرش و جوابدهیIN-RE-1001 دستورالعمل بخش پذیرش و جوابدهی123
بخش آنالیز ادرارIN-SE-1001دستورالعمل انجام آزمایش مایع سمینال124
بخش آنالیز ادرارINUA-1001دستورالعمل انجام آزمایش کامل ادرار125
مسئول انبارIN-ST-1001دستورالعمل اجرايي خرید و انبارش126
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش فنیIN-T-1001cell counter RC 640 دستورالعمل کاربری دستگاه 127
بخش فنیIN-T-1002BT 3000 Plus دستورالعمل کاربری دستگاه128
بخش فنیIN-T-1003Capillary2 electrophoresis (sebia) دستورالعمل کاربری دستگاه129
بخش فنیIN-T-1004CELL COUNTER  sweelab Alfa دستورالعمل کاربری دستگاه130
بخش فنیIN-T-1005ELISA READER دستورالعمل کاربری دستگاه131
بخش فنیIN-T-1006CEPHEID PCR دستورالعمل کاربری دستگاه132
بخش فنیIN-T-1007Chorus دستورالعمل کاربری دستگاه133
بخش فنیIN-T-1008Coatron M1 Coagulometer دستورالعمل کاربری دستگاه134
بخش فنیIN-T-1009cobas_e411 دستورالعمل کاربری دستگاه135
بخش فنیIN-T-1010Convergys  comfort ISE دستورالعمل کاربری دستگاه136
بخش فنیIN-T-1011Delfia Xpress دستورالعمل کاربری دستگاه137
بخش فنیIN-T-1012ELISA Reader Awareness2100 دستورالعمل کاربری دستگاه138
بخش فنیIN-T-1013Elisa Reader Expert pluS دستورالعمل کاربری دستگاه139
بخش فنیIN-T-1014Elisa washer SEACDrop دستورالعمل کاربری دستگاه140
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش فنیIN-T-1015GAMA COUNTER GENESIS دستورالعمل کاربری دستگاه140
بخش فنیIN-T-1016Hitachi 911 دستورالعمل کاربری دستگاه141
بخش فنیIN-T-1017IFOB QUIKREAD GO دستورالعمل کاربری دستگاه142
بخش فنیIN-T-1018LINEAR CHEMICALS دستورالعمل کاربری دستگاه143
بخش فنیIN-T-1019Microplate Luminometer دستورالعمل کاربری دستگاه144
بخش فنیIN-T-1020MINDRAY BS200 دستورالعمل کاربری دستگاه145
بخش فنیIN-T-1021Minineph دستورالعمل کاربری دستگاه146
بخش فنیIN-T-1022Naycocard Reader II دستورالعمل کاربری دستگاه149
بخش فنیIN-T-1023NIHON KOHDEN دستورالعمل کاربری دستگاه سل كانتر150
بخش فنیIN-T-1024OESدیونایزر  دستورالعمل کاربری دستگاه151
بخش فنیIN-T-1025Sebia  Mini Cap دستورالعمل کاربری دستگاه152
بخش فنیIN-T-1026SELECTRA E دستورالعمل کاربری دستگاه153
بخش فنیIN-T-1027STA Compact دستورالعمل کاربری دستگاه154
بخش فنیIN-T-1028SYSMEX KX21 دستورالعمل کاربری دستگاه155
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش فنیIN-T-1029Sysmex XS 800i دستورالعمل کاربری دستگاه156
بخش فنیIN-T-1030TECAN – COLUMBUS WASHER دستورالعمل کاربری دستگاه157
بخش فنیIN-T-1031ESR READER THRMA دستورالعمل کاربری دستگاه158
بخش فنیIN-T-1032Tosoh1800 دستورالعمل کاربری دستگاه159
بخش فنیIN-T-1033Easylyte الکترولیت آنالایزر دستورالعمل کاربری دستگاه160
بخش فنیIN-T-1034Wallac – WIZARD دستورالعمل کاربری دستگاه161
بخش فنیIN-T-1035ELISA WASHER Biotek دستورالعمل کاربری دستگاه162
بخش فنیIN-T-1036PHOTOMETER ClinicII دستورالعمل کاربری دستگاه163
بخش فنیIN-T-1037LUNINESANS LIAISON دستورالعمل کاربری دستگاه164
بخش فنیIN-T-1038HITACI 704 دستورالعمل کاربری دستگاه165
بخش فنیIN-T-1039CELL COUNTER Biocode Hycel دستورالعمل کاربری دستگاه166
بخش فنیIN-T-1040MINI VIDAS دستورالعمل کاربری دستگاه167
بخش فنیIN-T-1041دستورالعمل کاربری دستگاه فتومتر 5010168
بخش فنیIN-T-1042دستورالعمل کاربری دستگاه فتومتر بیومريو169
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش فنیIN-T-1043SEAC FP دستورالعمل کاربری دستگاهفلیمفتومتر170
بخش فنیINT-1044دستورالعمل کاربری دستگاه فور _اون171
بخش فنیIN-T-1045دستورالعمل کاربری دستگاه اتوکلاو172
بخش فنیIN-T-1046دستورالعمل کاربری دستگاه الكتروفورز دستی173
بخش فنیIN-T-1047دستورالعمل کاربری دستگاه همزن لوله آزمایش174
بخش فنیIN-T-1048دستورالعمل کاربری دستگاه دستگاه اسپکتروفتومتر175
بخش فنیIN-T-1049دستورالعمل کاربری دستگاه دستگاه انكوباتور176
بخش فنیIN-T-1050دستورالعمل کاربری دستگاه رفراکتومتر177
بخش فنیIN-T-1051دستورالعمل کاربری دستگاه دستگاه روتاری میکروتم178
بخش فنیIN-T-1052دستورالعمل کاربری دستگاه سانتريفوژ هماتوكريت179
بخش فنیIN-T-1053دستورالعمل کاربری دستگاه میکروسکوپ180
بخش فنیIN-T-1054دستورالعمل کاربری دستگاه یخچال181
بخش فنیIN-T-1055دستورالعمل کاربری دستگاه ترازوی الکترونیک182
بخش فنیIN-T-1056دستورالعمل کاربری دستگاه سمپلر183
واحد گیرندهکد مدرکعنوان مدرکردیف
بخش فنیIN-T-1057دستورالعمل  کاربری دستگاه  اسپکتوفتور184
بخش فنیIN-T-1058دستورالعمل  کاربری دستگاه  بن ماری185
بخش فنیIN-T-1059دستورالعمل  کاربری دستگاه  فليم فتومتر186
بخش فنیIN-T-1060دستورالعمل  کاربری دستگاه  دستگاههای حرارتی برودتی187
بخش فنیIN-T-1061دستورالعمل  کاربری دستگاه  سانتریفوژ189
بخش فنیIN-T-1062دستورالعمل کاربری  لوازم شیشه ای190
بخش فنیIN-T-1063دستورالعمل کاربری دستگاه میکروسکوپ فلورسانس191
   192
   193
   194
   195
   196

0 پاسخ به "فهرست مستندات در آزمایشگاه"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره

گروه فن آور دی مِیک با سابقه ده ساله در حوزه مدیریت و فن آوری اطلاعات از سال 1397 با تشکیل مجموعه شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری، فعالیت خود را آغاز کرد. ما بر آنیم تا با ارائه خدمات ویژه به جامعه پزشکی و آزمایشگاهی کشور و بهره گیری از افراد متخصص و خلاق در زمینه های مختلف، خدمات جامع و کاملی را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت به مشتریان خود ارئه کنیم .

آکادمی

 

تماس

  • تلفن: (021) 91312424
  • واحد فروش: 09021110087
مرکز انفورماتیک گروه فن آور دی مِیک 2020
X