دستورالعمل نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار

1- هدف از نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار:
هدف از تدوین این دستورالعمل مطلع ساختن مسئول نمونه گیری از نحوه انجام درست نمونه گیری وآگاه ساختن مراجعین از شرایط نمونه گیری
جهت جلوگیری از بروز هر گونه پیش آمد در هنگام نمونه گیری

2- دامنه کاربرد :
دامنه این روش ، بخش نمونه گیری آزمایشگاه را در برمی گیرد.

نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار

3- تعاريف :
اصطلاحات بکار برده ،مربوط به اصطلاحات پزشکی وآزمایشگاهی می باشد.

4- مسئولیت :
مسئولیت اجرای این روش مسئول نمونه گیری می باشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ر وش بر عهده مسئول کنترل کیفی و مدیر فنی آزمایشگاه می باشد.

5 – مدارك مرتبط:
کليه مدارک سيستم مديريت کيفيت .

6 – شرح عمليات نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار:
حتی در صورت انجام صحیح و بادقت روش های تجزیه ای( (analyticمتغیرهایی نتایج آزمایش ها را تحت تاثیر قرار میدهند . شناسایی این متغیرها وبدنبال آن استاندارد نمودن روش های آزمایشگاهی جهت تفسیر صحیح واستفاده بهینه از داده های آزمایشگاهی ضروری می باشد.
بیشترین خطاهای آزمایشگاهی می تواند وابسته به عوامل غیر تجزیه ایی نظیر جمع آوری نمونه :جابجایی و نقل وانتقال آن باشد . عوامل غیر بیولوژیک

نظیرشناسایی نادرست بیمار وعوامل بیولوژیک نظیر وضعیت بیمار در طی نمونه گیری ، زمان نمونه گیری ،همه این عوامل سبب بروز خطاهای آزمایشگاهی می گردند .
عوامل فیزیولوژیک نیز می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهند که شامل : سن ، فعالیت ، در بستر بودن ، نوع غذای مصرفی ، مصرف الکل ، سیکل ماهیانه، چاقی ، داروهای ضد بارداری خوراکی ، وضعیت قرارگیری بیمار، حاملگی، نژاد، جنس، سیگار کشیدن وزمان نمونه گیری می باشند.

تمام پدیده های بیولوژیک دارای نظم می باشند ، نمونه آن ریتم سیر کادین ( تغییر غلظت مواد در طی24 ساعت )است که نیز می تواند در نتایج آزمایش تاثیرگذار باشد .
نمونه گیری باید در یک محل مجزا ، تمیز وساکت صورت گیرد . این اتاق باید مجهز به محل شستشو دست باشد در صورت دسترسی به آب باید محلو ل های تمیز کننده دست ها موجود باشد

مراحل نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار

نمونه گیری خون جهت تست غربالگری مادران باردار

نحوه نمونه گیری، نوع و مقدار نمونه تست های غربالگری سلامت جنین اضافه نماید که باید شامل موارد ذیل باشد:

• برای انجام این آزمایشات ازنمونه خون وریدی مادر باردار استفاده می شود. ترجیحا از سرم خون مادر استفاده شده و از پلاسما استفاده نمی شود.
• آزمایشات مورد نظر در دو بازه زمانی سه ماهه اول (10 هفته + 0 روز تا 13 هفته + 6 روز ) و سه ماهه دوم (14 هفته + 0 روز تا 22 هفته +6 روز ) قابل انجام می باشد.

• مارکر های قابل انجام در سه ماهه اول PAPP-A و free b HCG بوده و در سه ماهه دوم مارکر های AFP,ThCG,UE3,INHIBIN-A می باشند.
• ارسال برگه سونوگرافی مادر (جهت دریافت نتیجه دقیق تر و محاسبه سن بارداری) الزامی است.
نکته: نیازی به همزمان بودن زمان سونوگرافی و زمان خونگیری نیست. به عنوان مثال می توان از سونوگرافی سه ماهه اول برای انجام تست کواد
مارکر استفاده نمود.(جهت آزمایش دابل مارکر ترجیحا سونوگرافی NT انجام شود.)
• این تست ها پس از انجام وارد نرم افزار غربالگری جنین شده و محاسبات مربوط به مدین و MOM انجام میگردد.

نحوه ی جمع آوری نمونه

نمونه ها در هر زمانی طی روز می تواند جمع اوری شوند.بیماران نبایستی ناشتا باشند.
نمونه ها نباید بعد از امینوسنتز جمع آوری شوند زیرا امینوسنتز اغلب عوارضی دارد که از جمله آن می توان افزایش AFP را نام برد که ممکن است روی سایز غلظت انالیت ها نیز تاثیر بگذارد .بدون اینکه مدت زمان زیادی را برای بستن تورنیکت صرف کنید نمونه ها را در لوله های ونوجکت بدون ضد انعقاد جمع آوری کنید .

آماده سازی و حمل نمونه ها

سرم : به سرم ها اجازه دهید تا در حرارت آزمایشگاه به مدت 30 تا 45 دقیقه قرار گیرند یا تا زمانی که نمونه لخته شود.
نمونه حاوی شیلون بالا یا همولیز شدید نباید جهت غربالگری استفاده گردد.
نمونه سرم را میتوان به صورت مستقیم از بالای قسمت لخته شده جدا نمود.قبل از هرگونه انجام تست یا انتقال نمونه می بایستی سرم جدا شود.UE3 در این میان مارکرها کمترین پایداری را داراست.

در صورت قرار گرفتن بیش از حد سرم با سلول استریول کونژوگه به صورت پیش رونده به استریول غیر کونژوگه تبدیل شده و باعث افزایش استریول غیر کونژوگه می گردد.مواجهه طولانی مدت سرم با گلبول های قرمز میتواند باعث شکست زنجیره HCG کامل گشته و موجبات افزایش کاذب HCGβ را فراهم می سازد .
آنالیت های استفاده شده در غربالگری در سرم مادر جهت غربالگری تا 2 روز پایدار هستند.
پلاسما: نمونه قابل قبولی جهت این کار نمی باشد مگر اینکه در تولیدات شرکت طراحی شده و رفرنس معتبر داشته باشد.

نگه داری نمونه ها و انتقال

سرم باید جهت نگهداری ، انتقال و یا انجام در محل سرد قرار گیرد .
نمونه سرم میتواند در دمای اتاق یا 4 درجه سانتی گراد حمل شود .در صورت اینکه بخواهیم نمونه ها را انتقال دهیم در دمای 4 درجه می توان تا 6 روز این حمل نمونه را بدون  تغییر در غلظت مارکر ها انجام داد. ذخیره کردن برای بیش از 6 روز باید در 20- برای مدت 6 ماه انجام شود و یا در دمای 70- ضمنا حتما میبایستی از مواد نگه دارنده و لوله های مشخص جهت جلوگیری از تصعید سرم هااستفاده شود .آنالیت های سرمی معمولا پایدار هستند به جز HCGβ که تمایل به افزایش در نگه داری در دمای اتاق دارد و علت آن این است که از HCGβ کامل جداشده و به صورت زنجیره آزاد در می آید.

به بالای صفحه بردن