دستورالعمل سرولوژی و ایمنولوژی

دستورالعمل سرولوژی و ایمنولوژی

1-  هدف:

هدف از تدوین این دستورالعمل افزایش آگاهی و دقت مسئولین و جانشینان بخش سرولوژی و ایمنولوژی از نحوه انجام درست آزمون های مربوط به منظور کاهش خطاهای موجود در حین انجام آزمایش با هدف افزایش اطمینان به جوابهای بیمار و کسب رضایت ایشان.

2- دامنه کاربرد :        

دامنه این روش ، بخش سرولوژی و  ایمنولوژی می باشد.

3- تعاريف :

  اصطلاحات بکار برده ،مربوط به اصطلاحات پزشکی وآزمایشگاهی می باشد.

 4- مسئولیت   :

   مسئول بخش سرولوژی  می باشد.

    مسئولیت  نظارت بر حسن اجرای این ر وش بر عهده مسئول سوپروایزر،تضمین کیفیت و مدیر فنی آزمایشگاه می باشد.

5 – مدارك مرتبط:

روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق

روش اجرایی محصول نامنطبق

روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

روش اجرایی ارائه خدمات

توجه : همکار گرامی لطفا” توجه فرمایید ; این دستورالعمل با فرمت استاندار15189 ISO و بر اساس روش های معمول در بخش سرولوژی و روش الایزا در بخش ایمنولوژی نگارش شده است ، لذا هر آزمایشگاه میبایست با الگو برداری از این متن اقدام به تکمیل کردن و یا اصلاح کردن آن بر اساس روش ، کیت و دستگاه مورد استفاده  در آزمایشگاه خویش ، آن را شخصی سازی کند .

 

لیست دستورالعمل تستها

نوع دستورالعملشماره صفحهنوع دستورالعملشماره صفحه
Tube Widal3ASMA81
ASO6Cerelupelasmin83
Coombs Wright9CH5085
Mono Test12Clamydia IgG/M87
PPD14Anti ds DNA90
PRP16Hepatic Panel91
Rapid Widal20HIV93
Rapid Wrghit24IgE Test95
Tube Wright28IgG, IgM , IgA98
RF31IgM101
Direct Coombs34Rubella IgG/M102
In Direct Coombs35TBG105
Slide ASO36Toxo IgG108
CRP37Toxo IgM111
OF38  
Cold Aglutination41  
CMV44  
H.pylori IgA46  
H.pylori IgG50  
H.pylori IgM51  
HSV54  
Rubella IgG-M59  
AMA Ab62  
ANA65  
ANCA68  
Anti Cardilipine71  
Anti CCP73  
Anti Listeria75  
Anti TTG78  

1– شرح عمليات :

خون لخته اي كه توسط نمونه گيران آزمايشگاه از بيمار در لوله ژله اي گرفته شده و داراي آزمايشات سرولوژي طبق Work list دريافت شده از كامپيوتر مي باشد، توسط فرد مسئول جداسازي سرم بوسيله سانتريفوژ جدا گرديده و طبق درخواست تستهاي زير براي بيماران انجام مي گيرد.

آزمايش CRP ( كيفي) (C- Reactive protein)

اساس آزمايش : Passive agglutination

وسايل مورد نياز :

كيت CRP (بيونيك) شامل :

1- آنتي ژن CRP

2- سرم كنترل مثبت

3- سرم كنترل منفي

– سرم بيمار

– اسلايد سياه

– اپليكاتور

– روتاتور

روش انجام آزمايش :

كيت CRP را در يخچال نگهداري مي كنيم و آن را حدوداً 15 دقيقه قبل از انجام ازمايش در خارج يخچال قرار مي دهيم تابه دماي محيط برسد.

نمونه لخته بيمار گرفته شده در لولة ژله اي را با دور 3000 سانتريفوژ كرده تا سرم شفاف بدست آوريم كه فاقد هر گونه ذرات و هموليز باشد.

50 سرم بيمار ، يك قطره سرم كنترل مثبت و يك قطره سرم كنترل منفي را در هر يك از دواير اسلايد سياه قرار مي دهيم. آنتي ژن CRP را تكان داده تا يكنواخت شود سپس بر روي هر يك از سرم ها يك قطره از آنتي ژن CRP اضافه مي كنيم با اپليكاتورهاي جداگانه هر كدام از سرم ها را با Ag مخلوط مي كنيم و به اندازه دايره سياه روي اسلايد پهن مي كنيم اسلايد را بر روي روتاتور با حركت آرام به مدت 2 دقيقه حركت دوراني داده بلافاصله بعد از 2 دقيقه از نظر گلوتيناسيون زير نور چراغ بررسي مي كنيم . ( حركت دوراني روي روتاتور با دور 80-100PRM)

نحوه گزارش آزمايش :

Neg : ( مشابه نتيجه سرم كنترل منفي يعني عدم وجود اگلوتينه با پس زمينه كدر (سرم حاوي < 6 mg/L  CRP است. 

:Weakly pos  ذرات اگلوتينه خيلي كوچک با پس زمينه كدر .

+1             ذرات اگلوتينه كوچك با پس زمينه كدر

+2             ذرات اگلوتينه متوسط با پس زمينه نيمه كدر

+3             ذرات اگلوتينه درشت با پس زمينه شفاف، سرم حاوي  >10 mg/L CRP است.

0  در صورت وجود حداقل  6 mg/L CRP در سرم اگلوتيناسيون ذرات لاتكس مشاهده مي گردد.

موارد كاذب :

اگر مقدار چربي سرم زياد باشد ، فاكتور روماتوئيدي زياد باشد ، از پلاسما استفاده شود، سرم از خوني كه كاملاً منعقد نشده ( به دليل فيبرينوژن در پلاسما و اينگونه سرم ها) جدا شود ممكن است بطور كاذب آزمايش CRP مثبت شود.

0 آزمايش CRP- latex در همان روز نمونه گيري انجام مي دهيم. در موارد خاص ، آزمايش حتماً روز بعد انجام مي گيرد. و در اين 24 ساعت سرم در يخچال  2-8 قرار مي گيرد.

  Reference value : upto 6

آزمايش : Rheumatoid Factor  : RF )  R.A  latex اتوآنتي بادي IqM )

اساس آزمايش : Passive agglutination

وسايل مورد نياز :

– كيت RA (بيوتيك) كه شامل موارد زير است.

1- آنتي ژن RA = سوسپانسيون لاتكس RF : سوسپانسيون Ig انساني متصل به ذرات لاتكس در بافر گليسين سالين با 1% سديم آ زايد بعنوان نگهدارنده )

2- سرم كنترل مثبت  سرم انساني رقيق شده حاوي مقادير بيشتر از  فاكتور روماتوئيدي، حاوي 1% درصد سرم آ زايد به عنوان نگهدارنده

3- سرم كنترل منفي سرم انساني رقيق شده حاوي مقادير كمتر از  فاكتور روماتوئيدي حاوي 1% درصد سديم آزايد به عنوان نگهدارنده.

– سرم بيمار

– اسلايد سياه

– اپليكاتور

– روتاتور

روش انجام آزمايش :  Reference value  upto 8 

كيت RA را در يخچال  قرار مي دهيم و آن را حدوداً 15 دقيقه قبل از انجام آزمايش در خارج يخچال قرار مي دهيم تا به دماي محيط برسد.

نمونه لخته بيمار را به درستي و با دور 3000 سانتريفيوژ مي كنيم تا سرم شفاف بدست آوريم اين سرم بايد فاقد هر گونه ذرات و هموليز باشد.

50 سرم بيمار ، يك قطره سرم كنترل مثبت و يك قطره سرم كنترل منفي را در هر يك از دواير اسلايد سياه قرار مي دهيم AgRA را تكان داده تا يكنواخت شود بر روي هر يك از سرمها يك قطره AgRA اضافه مي كنيم با اپليكاتور هاي جداگانه هر كدام از سرمها را با Ag مخلوط مي كنيم و به اندازه دايره سياه بر روي اسلايد پهن مي كنيم اسلايد را بر روي روتاتور با حركت آرام به مدت 2 min حركت دوراني مي دهيم بلافاصله بعد از 2 min اگلوتيناسيون را در زير نور چراغ بررسي مي كنيم.

نحوه گزارش آزمايش :

Neg ( مشابه نتيجه سرم كنترل منفي ) عدم وجود اگلوتينه با پس زمينه كدر (سرم حاوي مقادير كمتر از  فاكتور روماتوئيد است )

Weakly pos  :   ذرات اگلوتينه خيلي كوچك با پس زمينه كدر

+1 :                 ذرات اگلوتينه كوچك با پس زمينه كدر

+2 :                      ذرات اگلوتينه متوسط با پس زمينه نيمه كدر

+3 :                  ذرات اگلوتينه درشت با پس زمينه شفاف ، سرم حاوي مقادير  فاكتور روماتوئيد است.

موارد كاذب :

وقتي مقدار c1q سرم بالا باشد يا از پلاسما استفاده شود و همچنين سرم از خوني جدا شود كه كاملاً منعقد نشده ( به دليل وجود فيبرينوژن در پلاسما و اينگونه سرمها ) ممكن است بطور كاذب آزمايش RA مثبت شود.

به دليل ايجاد جواب كاذب از پلاسما و سرمي كه از خون كاملاً منعقد شده تهيه شده استفاده نمي گردد.

* آزمايش RA- latex را در همان روز نمونه گيري انجام مي دهيم در موارد خاص آزمايش حتماً روز بعد انجام مي گيرد و در اين 24 h سرم در يخچال 8-2  قرار مي گيرد.

Unit = qual

Reference value : neg

دستورالعمل استاندارد ویدال لوله ای

عنوان:

روش انجام آزمايش  ويدال لوله اي

 نوع كيت مصرفي  :

 موسسه پاستور ايران

هدف:

تشخیص بیماری حصبه اين روش برای سرمهاي مشكوك استفاده مي شود و حساس تر از روش آگلوتيناسيون سريع مي باشد.

موارد کاربرد:

 استفاده در بخش سرولوژی

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

لوازم و مواد مورد نياز  :

ـ لوله هموليز

ـ جا لوله اي

ـ سمپلر و سرسمپلر

ـ سرم فيزيولوژي فنيكه

ـ پارافيلم جهت بستن درب لوله ها

ـ آنتي ژن ویدال

ـ سرم كنترل مثبت و منفي جهت تهيه شاهد

ـ انكوباتور  

نمونه:

سرم بیمار

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

اساس آزمايش :

آگلوتيناسيون فعال يا مستقيم

مراحل اجرايي كار:

 1. تهيه رقت آنتي ژن : در آزمايش ويدال ابتدا آنتي ژن سالمونلاي مورد نظري كه براي آزمايش به روش آگلوتيناسيون سريع استاندارد گرديده را با محلول سرم فيزيولوژي فنیکه ( 5/0 درصد ) به نسبت یک به بیست رقيق مي نماييم .
 2. 9  لوله  را  در جا لوله اي قرار داده و در لوله اول 9/0 ميلي ليتر و  در بقيه لوله ها 5/0 ميلي ليتر سرم فيزيولوژي مي ريزيم به لوله اول 1/0 ميلي ليتر سرم مورد آزمايش را اضافه نموده و بعد از مخلوط كردن انها 5/0 ميلي ليتر از آن را به لوله دوم ريخته از لوله دوم به لوله سوم انتقال ميدهيم و به همين ترتيب تا لوله نهم و 5/0 ميلي ليتر لوله آخر را دور مي ريزيم به هر يك از لوله ها 5/0ميلي ليتر از انتي ژن رقيق شده را اضافه نموده و بعد  از مخلوط  كردن درب آنها را با پارافيلم مي بنديم سپس به مدت 24  ساعت در انكوباتور 37 درجه سانتي گراد قرار مي دهيم
 3. بعد  از زمان انكوباسيون لوله ها را بررسي كرده و آخرين لوله ايي كه در آن 50% آگلوتيناسيون را نشان مي دهد را به عنوان معيار آنتي بادي گزارش مي كنيم
987654321لوله
0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/9mlسرم فيزيولوژي
ــــــــــــــــ0/1mlسرم بيمار
0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml 
0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5ml0/5mlآنتي ژن رقيق شده
1/51201/25601/12801/6401/3201/1601/801/401/20رقتها

تذكر :

لازم به ذكر است در ابتداي بيماري تيتر آگلوتين o بيشتر از Hخواهد بود ولي پس از چند روز تيتر Hسرعت بالا رفته و  از o بيشتر مي شود آگلوتيناسيون Hبه تنهايي ارزش تشخيصي ندارد در حاليكه آگلوتيناسيون o معمولاً دليل بر بيماري مي باشد

محدودیت­ها:

لیز بودن سرم

کمبود سرم

نداشتن آنتی­ژن

خرابی دستگاه °37

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

لیز بودن سرم

جواب کاذب آنتی­ژن

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني):(CRITICAL VALUE

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد روش انجام ASO

عنوان :

 روش انجام تست ASO

نوع كيت مصرفي : 

هدف :

تشخیص تب روماتیسمی و گلومرولونفریت

تئوري :

استرپتوكوك بتاهموليتيك گروه A توكسيتهاي مختلفي توليد مي كند كه هر كدام از آنها قادرند مانند يك آنتي ژن عمل نمايند يكي از اين اگزوتوكسينها استرپتوليزينO است بيماراني كه با اين ميكروب آلوده مي شوند يا عوارض پس از عفونت را از خود نشان مي دهند ( تب روماتيسمي يا گلومرولونفريت ) داراي تيترهاي بالا و افزايش يابنده آنتی بادی ضد استرپتوليزين O (ASO ) هستند مقدار اين آنتي بادي در سرم بيمار نشانه آلودگي با استرپتوكوك بتاهموليتيك است .

موارد كاربرد :

آزمايش ASO بر اساس آزمايشهاي نوتراليزاسيون آنزيم مي باشد براي انجام اين آزمايش رقتهاي مختلفي از سرم بيمار را در مجاورت مقدار معيني آنزيم استرپتوليزين O قرار مي دهند در صورت وجود آنتي استرپتوليزين O در سرم بيمار به استرپتوليزين O متصل شده و انرا خنثي مي كند استرپتوليزين O گلبولهاي قرمز را از طريق اتصال به ليپيدهاي غشائي ليز  مي كند .

آزمايش ASO در مقايسه با ساير  آزمايشاتي كه براي تشخيص و پيگيري درمان تب روماتيسمي بكار مي روند به دلايل زير از اهميت خاصي برخوردار است .

 1. به آساني قابل انجام و تكرار است .
 2. استرپتوليزين O  به وسيله اكثر سوشهاي گروه A استرپتوكوك ترشح مي شود .
 3. آنتي ژن استرپتوليزين O به طور تجارتي در دسترس مي باشد .
 4. بهترين آزمايش شناخته شده است .

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کاردان علوم آزمایشگاهی

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد  زمینه سیاه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

نمونه :

سرم

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

ملاحظات :

ـ از سرم تازه كه از سانتريفيوژ خون لخته شده بدست می آید استفاده گردد.

ـ چنانچه سرم تهيه شده در همان روز مورد استفاده قرار نمي گيرد تا 48 ساعت قابل نگهداري  در 8-2 درجه سانتي

گراد است و براي بيش از اين مدت به صورت منجمد در 20- درجه نگه داشته شود .

ـ نيازي به رقيق نمودن و غير فعال كردن سرم نيست .

ـ از مصرف سرمهاي هموليز شده و آلوده خودداري گردد .

ـ از پلاسما استفاده نشود .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از شاهد مثبت به عنوان کنترل

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

اساس آزمايش:

نوتراليزاسيون

مراحل اجرایی کار:

اين آزمايش به روش سریع انجام مي گيرد :

روش سریع : روش سريع جهت تست غربالگري آنتي استرپتوليزين O مي باشد در اين  آزمايش ذرات لاتكس حساس شده با استرپتوليزين O در برخورد با سرم دارايASO در حد 200 Iu/ml يا بيشتر آگلوتينه مي شود سرم مورد آزمايش نبايستي هموليز يا ليپميك باشد سرم بيمار بايد در كنار سرم كنترل منفي و مثبت كيت مورد آزمايش قرار گيرد .

در صورت عدم آگلوتیناسیون  تست منفی بوده وتیترآن راIU/ml 125 گزارش می کنیم . در صورت وجود آگلوتیناسیون  آن را به صورت اسلایدی تیتر میکنیم . به این ترتیب که توسط میکرو پت 1ml سرم  برداشته وبه ترتیب  0.5, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8 میلی لیتر روی اسلاید زمینه سیاه گذاشته و به هر کدام یک قطره آنتی ژن ASOاضافه می کنیم وپس از 2 دقیقه میکس کردن از نظر آگلوتیناسیون بررسی میکنیم.

محدوديت ها :

نمونه هاي سرمي هيپر ليمپيك مي توانند منجر به پاسخهاي غير اختصاصي گردند .

از آنجا كه افراد غالباً در معرض آلودگي با اين ميكروارگانيسم قرار مي گيرند عملاً همه نمونه هاي سرمي مقادير مشخصي از تيتر ASO نشان مي دهند ولي ميزان250Iu/ml بالاترين حد  طبيعي در ايران مي باشد آنتي استرپتوليزين O در 85-80% موارد عفونت استرپتوكوكي بالاست .

ارزيابي ميزان آنتي باديها بر ضد اگزوتوكسيتهاي استرپتوكوكي اطلاعات  با ارزشي در عفونت اوليه بدست ميدهد .

يك آزمايش ASO زماني ارزش باليني زيادي دارد كه دوبار انجام گيرد در اين صورت چنانكه تيتر ASO بيمار افزايش داشته باشد نشان دهنده يك عفونت استرپتوكوكي فعال مي باشد

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

لیز بودن سرم

جواب کاذب آنتی­ژن

چگونگی و نحوه گزارش تکرار:

ثبت در دفتر کار روزانه

گزارش به پذیرش برای پیگیری بیمار

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد کومبس رایت

عنوان: روش انجام آزمایش کومبس رایت

نوع كيت مصرفي :

موسسه پاستور ايران

هدف:

اين آزمايش براي تشخيص آنتي باديهاي ناقص ( In complete )  يا مسدود كننده (Blocking ) ، خصوصا در موارد رجعت بروسلوز يا مرحله مزمن ميباشد.

تئوري :

در بروسلوز مزمن و طولاني ممكن است IgM ديگر توليد نشود و آنتي بادي IgG و كلاسه هاي   كه بيش از 80% IgG موجود را تشكيل مي دهد نيز سنتز نگردد و تنها آنتي بادي ضد بروسلايي موجود شامل  باشد كه از نظر كمي و كيفي خيلي ضعيف تر از  و IgM ضد بروسلايي واكنش مي دهند توضيح اينكه اين آنتي باديها در تست رايت نتيجه منفي كاذب بوجود مي آورند ولي در صورت افزودن آنتي هيومن گلوبولين و انجام تست كومبس رايت نتيجه مثبت حاصل خواهد شد و  در تست كومبس رايت تيتر قابل ارزش به بالا مي باشد و اگر علامتي از نظر بيماري نيز مشاهده شود نتيجه را باارزش تر مي نمايد .

براي افرادي كه سيستم ايمني آنها ضعيف مي باشد نيز آزمايش كومبس رايت انجام مي دهند در واقع در آزمايش كومبس رايت آنتي ژنهاي ناقصي را كه به تنهايي قادر به آگلوتيناسيون نمي باشند به كمكA b انساني ( آنتي هيومن گلوبولين ) آنها را قادر به آگلوتينه مي كنيم .

 موارد کاربرد:

بخش سرولوژی

کسانی که پا درد و درد مفاصل دارند

کسانی که سابقه تب مالت دارند.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

 تجهیزات، مواد و لوازم مورد نياز : 

انكوباتور 37°

آنتی ژن آبورتوس

آنتی هیومن

لوله و جالوله­ای

سرم فیزیولوژی

پی­پت يا سمپلر داراي كنترل كيفي

پارافيلم جهت بستن درب لوله ها

نمونه:

 سرم

 نکات ایمنی:

استفاده از دستکش

پوشیدن روپوش کار

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

چک کردن 37°

چک کردن تاریخ مصرف کیت

چک کردن پی­پت­ها

طرز تهيه بافر فسفات با PH : 7/2 و غلظت ده برابر بدين ترتيب است :

1. فسفات مونوسديك با درمولكول آب                     = 2/03g

2. فسفات دي سديك بدون آب                               = 12/36 g

3. نمك طعام                                                     = 80g

را در يك ظرف يك ليتري ريخته و به حجم مي رسانيم و در موقع مصرف رقيق مي كنيم

اساس آزمايش : آگلوتيناسيون غير مستقيم

 مراحل اجرایی کار:

 1. ابتدا یک لوله برمی­داریم و 100λ سرم بیمار و 0/9سرم فیزیولوژی داخل آن می­ریزیم.
 2. از این رقت 10/1، 0/5cc برمی­داریم و به لوله اول می­ریزیم و خوب مخلوط می­کنیم.
 3. مجدداً 0/5cc از لوله اول به لوله دوم و همین طور تا لوله چهارم ادامه می­دهیم.
 4. 0/5cc لوله چهارم را بیرون می­ریزیم.
 5. به تمام لوله­ها 0/5cc آنتی ژن رایت لوله­ای اضافه می­کنیم.
 6. لوله­ها را به مدت 24 ساعته در 37° می­گذاریم.
 7. لوله­ها را از 37° خارج کرده و سانتریفوژ می­کنیم.
 8. لوله­های مثبت را کنار گذاشته و لوله­های منفی را سه مرتبه با سرم فیزیولوژی می­شوییم ( به مدت 5 دقيقه با دور 2000 در دقيقه سانتريفيوژ مي كنيم )
 9. به ته نشین لوله­ها 0/8 سرم فیزیولوژی و 2 قطره آنتی هیومن اضافه می­کنیم.
 10. لوله­ها را سانتریفوژ می­کنیم و نتایج را بررسی می­کنیم
 11. نتيجه را با زدن ضربه به ته لوله بررسي و آخرين لوله ای كه آگلوتيناسيون دارد را گزارش مي كنيم .

در صورت عدم هماهنگي جواب كومبس رايت با رايت سريع تست را تكرار كرده البته بايد توجه نمود كه يك واكنش منفي در آزمايشات رايت و ويدال  را نيز نمي توان دال بر رد عفونت بيمار دانست مثلاً در شرايطي كه تيتر آگلوتينين موجود در سرم خون بيمار بيش از حد تعادل غلظتي باشد كه براي ايجاد واكنش آنتي بادي – آنتي ژن مورد نياز است استفاده از آنتي ژنهاي مربوطه هيچ واكنشي را نشان نداده و نتيجه گزارش منفي خواهد  بود اين حالت به پديده پروزني معروف است .

لازم به توضيح است براي تشخيص آزمايشگاهي بروسلوز آزمايشهاي مختلفي با حساسيتهاي گوناگون به نامهاي آزمون ثبوت مكمل ، آزمون هماگلوتيناسيون غير مستقيم ، آزمونهاي ايمونواسي و روش الكتروفورز coun tercurrent نيز انجام مي گردد

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خرابی بودن 37°

كم بودن سرم و لیز بودن آن

خراب بودن آنتی ژن

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

کمبود سرم

ناهماهنگی جواب کومبس رایت با رایت سریع 

چگونگی و نحوه گزارش تکرار:

ثبت در دفتر کار روزانه

گزارش کتبی به پذیرش

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد روش انجام Mono Test

عنوان: روش انجام تست منو نوکلئوز عفونی

هدف:

بررسی صحیح و دقیق نمونه از نظر منوکلئوز عفونی

تئوری:

مونونوکلئوز عفونی مربوط به ویروس ابشتین بارEBV می باشد که روی B cell اثر گذاشته و Abهای ناقص و هتروفیل ایجاد می شود. از RBCاسب برای ساختن Agآن استفاده می شود. 

موارد کاربرد:

استفاده در بخش سرولوژی

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه روشن عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

نمونه:

سرم که برای انجام تست نیازی به غیر فعال کردن آن نیست در صورت محافظت از نمونه در برابر آلودگی و تبخیر می­توان آن را تا 24h در یخچال نگهداری کرد ولی در صورت تاخیر بیشتر لازم است سرم در -20°c یا پائین­تر منجمد شده و قبل از انجام آزمایش به سرعت در 37°c  ذوب شود.

سرم همولیز، لیپمیک و آلوده استفاده نشود.

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

اساس آزمايش :همواگلوتیناسیون مستقیم

 مراحل اجرایی کار:

 1. یک قطره کنترل مثبت، یک قطره کنترل منفی و یک قطره نمونه سرم رقیق نشده را روی دایره­های پلیت قرار دهید.
 2. معرف (1) سلول­های نشانگر را به طور ملایم به هم زده و بعد از یکنواخت شدن یک قطره از آن را کنار هر کدام از نمونه­ها قرار داده و پس از مصرف در معرف­ها را محکم بسته و به طور ایستاده در جعبه قرار دهید.
 3. با استفاده از همزن یک بار مصرف دو قطره را با هم مخلوط و در سطح دایره پخش نمائید.
 4. پلیت را به طور ملایم به مدت 2′ به صورت دورانی با دست و یا روتاتور حرکت داده در طول این مدت سلول­ها را از نظر هماگلوتیناسیون بررسی کنید.
 5. سوسپانسیون همگن و بدون آگلوتیناسیون واکنش منفی است و آگلوتیناسیون مشخص با میزان­های مختلف واکنش مثبت می­باشد نتیجه مثبت تقریباً به طور حتم نشانگر منوگلئوز عفونی است ولی لازم است با آزمایش کمی پل –  پانل دیویدسون تائید گردد.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

پس از اضافه کردن سلول­های نشان دهنده تست باید 2′ بعد خوانده شود خشک شدن مخلوط ممکن است باعث جواب­های اشتباه شود بنابراین زمان واکنش از 2’تجاوز نکند.

قبل از به کارگیری پلیت آن را کاملاً آب کشیده و با پارچه تمیز عاری از پرز کاملاً خشک کنید به طوری که هیچ پرزی در سطح دایره­ها باقی نماند ضمناٌ پلیت نباید چرب باشد در این صورت آن را با آب ژاول 1/20 شسته سپس آن را کاملاً آب بکشید به طوری که در آن اثری از آب ژاول باقی نماند.

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

جواب تست به صورت مشاهده الگوتیناسیون و شدت آن گزارش می­شود يعني تيتر تقريبي مربوط است به بالاترين رقت سرم كه آگلوتيناسيون واضح  در آن مشاهده شده است  

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد روش انجام  PPD

عنوان:  

روش انجام آزمايش PPD

هدف:

مشخص کردن تماس قبلی یا فعلی فرد با باسیل سل

 موارد کاربرد:

ازمون پوستی توبرکولین یا مانتو برای مشخص کردن تماس قبلی یا فعلی فرد با باسیل سل بکار میرود.این ازمون میتواند عفونت سلی را در گذشته یا حال(همراه بیماری یا بدون ان) مشخص کند. اساس ازمایش براین حقیقت استوار است که یکبار ابتلا به باسیل سل باعث ایجاد ازدیاد حساسیت نسبت به پروتئین های باکتری میشود. پاسخ اساسی در این ازمون پوستی بر عهده ایمنی سلولی CMI بوده و واکنش حاصله جزو واکنش های ازدیاد حساسیت تیپ 4 طبقه بندی میشود. انتی ژن مورد استفاده پروتئین خالص شده باسیل سل بوده و (Purified Protein Derivative) نامیده میشود بهمین خاطر نام دیگر این ازمون پوستی PPD میباشد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت انجام تزریق زیر پوستی

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

 تجهیزات، مواد و لوازم مورد نياز : 

سرنگ تزریق زیر جلدی

محلول مربوطه

 نکات ایمنی:

استفاده  از دستكش در حين كار

رعايت تمامي موارد و دستور العمل هاي ايمني  و بهداشت در آزمايشگاه

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

 مراحل اجرایی کار:

 ازمایش بصورت تزریق پوستی انجام میشود و مقدار استاندارد تزریقی 0.1 ml میباشد.

 نتایج ازمون پس از 72-48 ساعت مورد بررسی قرارمیگیرد.در افراد مبتلا به HIVحداقل واکنش مثبت را 5mm در نظر میگیرند. نکته دیگر انکه در افرادی که قبلا واکسن سل دریافت کرده اند احتمال مثبت شدن این تست وجود دارد.

نحوه گزارش:

نتایج ازمون پس از 72-48 ساعت مورد بررسی قرارمیگیرد.

چنانچه در ناحیه تزریق قرمزی بهمراه سفتی با قطر بیش از 10 mm دیده شود نشانه عفونت فرد با باسیل سل است.

 وجود قرمزی به تنهایی و بدون سفتی, منفی قلمداد میشود.

نتیجه بوسیله خط کش اندازه گیری  و قطر قرمزی ایجاد شده ثبت میشود.(از ابتدای شروع قرمزی وسفتی محل تا انتهای قرمزی و سفتی ایجاد شده )

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

بیمار به مدت 72-48 ساعت محل تزریق را خشک نگه داشته و مراجعه نماید. در صورت شستشوی محل  و یا خارش محل تزریق نتیجه قابل گزارش نمیباشد.

در صورتی که تزریق به درستی زیر پوست صورت نگیرد نتیجه قابل گزارش نمیباشد.

نتیجه دقیقا در زمان مشخص شده باید قرائت شود.

در افرادی که قبلا واکسن سل دریافت کرده اند احتمال مثبت شدن این تست وجود دارد.

2 – تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

در صورت شستشوی محل  و یا خارش محل تزریق نتیجه قابل گزارش نمیباشد.

نتیجه دقیقا در زمان مشخص شده باید قرائت شود.

در صورتی که تزریق به درستی زیر پوست صورت نگیرد نتیجه قابل گزارش نمیباشد.

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل اجرایی روش استاندارد انجام تستRPR (Rapid Plasma Reagin)

عنوان :

 روش انجام تست RPR

هدف:

جستجوی آنتی بادی غیر اخصاصی ضد باکتری تروپونما پالیدوم (سیفلیس)

تئوري :

سيفيليس يك بيماري عفوني است كه عوامل ايجاد كننده آن در انسان اسپيروكت ها مي باشند چون تروپونما را نتوانسته اند در آزمايشگاه كشت دهند بنابراين خصوصيات آنتي ژني آن به خوبي شناخته نشده است .

آنتي ژني كه در تست هاي غير تروپونومي مورد استفاده قرار مي گيرد و عصاره ليپيدي بافت هاي پستانداران نظير كارديوليپين هاي قلب گاو است جنس اين ماده ، دي فسفاتيديل گليسرول بوده كه جهت حساس شدن بيشتر به ان كلسترول يا لپتين يا حساس كننده هاي ديگر مي افزايند به طوري كه مي تواند با رآژين سيفيليسي واكنش نشان دهد آنتي بادي در اين آزمايش ها معمولاً رآژين سرم است كه مخلوطي از IgA و IgM است اين آنتي بادي با برخي از آنتي ژنهايي كه در بافت هاي طبيعي وجود دارند قادر به واكنش مي باشند رآژين را مي توان در سرم بيماران سيفيليسي درمان نشده پس از 2 تا 3 هفته و  در مايع نخاعي پس  از 4 تا 8 هفته شناسايي كرد .

آنتي ژن RPR يك سوسپانسيون كارديوليپين حاوي ذرات بسيار ريز  شاركول است. اين آنتي ژن يك آنتي بادي ضد چربي را شناسايي مي كند كه به آن رآژين مي گويند. رآژين در بيماران سيفليسي و نيز گاهي در سرم بيماران مبتلا به ديگر بيماريهاي حاد يا مزمن يافت مي شود. هرگاه نمونه اي حاوي رآژين ها باشد،‌يك فولوكولاسيون آنتي ژن بوجود مي آيد كه ذرات شاركول را كوآگوله كرده و كلامپهاي سياه به اندازه هاي مختلف بر حسب تيتر آنتي ژن بوجود مي آورد. با نمونه هاي فاقد رآژين هيچ واكنشي پديد نمي آيد و يك سوسپانسيون يكنواخت خاكستري رنگ به جا مي ماند.

موارد کاربرد:

 تست RPR يك روش غير ترپونمي براي تشخيص سريع سيفليس است  . ونوع اصلاح شده VDRL  مي باشد

RPR متداولترین و بهترین آزمایش برای تشخیص سیفلیس ثانویه می­باشد و یک آزمایش غربالگری برای تشخیص آنتی بادی رآژین است آنتی بادی رآژین اتو آنتی بادی غیر تروپونمایی است که با آنتی ژن کاردیولیپین (فسفولیپید قلب گاو) واکنش می­دهد در صورت درمان در مراحل اولیه سیفلیس تیتر آن 2 برابر کاهش می­یابد افزایش 4 برابر تیتر دلیل بر عدم درمان و عود عفونت می­باشد.

تست RPR داراي مزاياي بسياري است : آماده مصرف بودن معرف ها ، حساسيت بيشتر نست به VDRL  ، پايداري طولاني و سهولت خواندن نتايج عدم نياز به غير فعال نمودن نمونه

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه روشن عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

نمونه:

سرم تازه و و پلاسمای تازه

 نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

سوسپانسيون آنتي ژن تا پايان مدت انقضاء نوشته شده بر روي برچسب ويالها در صورت كه در دماي 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري گردد پايدار باقي مي ماند و بايد از منجمد شدن آن جلوگيري نمود سوسپانسيون انتي ژن را  در نور شديد خورشيد يا  حرارت بالاتر از 29 درجه  سانتي گراد قرار ندهيد حرارت بالاي 29 درجه فعاليت واكنش را بالا برده و ممكن  است باعث ايجاد نتيجه مثبت كاذب در هنگام آزمايش با سرم هاي منفي گردد آنتي ژن پس از انتقال به ويال پلاستيكي تقسيم كننده در صورت نگهداري 8-2 فقط به مدت 3 ماه پايدار باقي مي ماند در هنگام نگهداري آنتي ژن كاملاً رسوب مي نمايد كه بايد با تكان دادن يكنواخت گردد اگر چه سوسپانسيون آنتي ژن حاوي ماده محافظ است ولي با اين حال به آلودگي حساس است لذا با احتياط و دقت مصرف گردد

ملاحظات

الف ) سرم

از سانتريفيوژ كردن خون تازه لخته شده تهيه گردد . اگر چه سرم حرارت نديده مي تواند استفاده شود ولي مي توان سرم را به مدت 30دقيقه در 56 درجه سانتي گراد حرارت داد در زمان انجام آزمايش درجه حرارت نمونه بايد معادل درجه  حرارت اتاق (30-20) درجه باشد چنانچه آزمايش بلافاصله انجام نمي گيرد نمونه را مي توان تا 48  ساعت در 8-2 درجه سانتي گراد نگهداري كرد .

ب ) پلاسما :

نمونه انتخابي جهت انجام اين تست سرم است هر چند مي شود از پلاسما نيز استفاده نمود پلاسما را  از خون تازه حاوي ماده ضد انعقاد (EDTA ، هپارين ، اگزالات پتاسيم ، سديم فلورايد ) تهيه نماييد دقت شود كه ماده ضد انعقاد آن بيش از اندازه نباشد به خصوص در مورد اگزالات پتاسيم و سديم فلورايد كه ممكن است باعث نتايج كاذب گردند  .

3 ـ از مايع مغزي نخاعي استفاده نشود

ـ از آزمايش نمونه هاي مشخصاً آلوده شديداً هموليز ، كدر يا شيري رنگ (chylous) خودداري گردد

ج ) آنتي ژن

ـ ويال حاوي آنتي ژن را قبل از مصرف به خو بي تكان دهيد از تكان هاي شديد اجتناب گردد

ـ سوزن را به ويال تقسيم كننده متصل نموئه و به آرامي مقدار مورد نياز آنتي ژن را به داخل ويال پلاستيكي بكشيد

ـ هر بار پس از پر نمودن ويال پلاستيكي شماره Lot و تاريخ انقضاء آنتي ژن و تاريخ پر نمودن ويال را بر روي  آن ثبت نمائيد

كنترل كيفيت آنتي ژنها

جهت كنترل كيتهاي RPR و يا VDRL لازم است يك عدد نمونه سرمي RPRمثبت كه با آزمايش FTA-ABS تاييد شده و مثبت قطعي مي باشد به عنوان شاهد مثبت به كار برده شود. ضمنا سرم كنترلهاي مثبت، منفي و مثبت غير اختصاصي به حالت ليوفيليزه موجود مي باشد كه منشاء انساني دارند وبه عنوان نگهدارنده حاوي سديم ا زايد مي باشند.

سرم كنترل مثبت (FTA control serum,positive) از اشخاص مبتلا به سيفليس تهيه مي شود و معمولا فاقد  آنتي باديهاي اختصاصي از كلاس JgG ، سرم كنترل منفي(FTA control serum,negative) از افراد سالم به دست مي آيد. سرم كنترل مثبت غير اختصاصي(FTA control serum,non specific positive) از سرم افرادي اخذ مي شود كه تستFTA در مورد آنان به طور غير اختصاصي مثبت است ولي نتيجه تست FTA-ABS در مورد آنان منفي است.

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

 کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

اساس آزمايش : فلوكولاسيون

 مراحل اجرایی کار :

یك قطره از سرم را در روی پلیت صفحه سفید در کنار یک قطره آنتی ژن RPRمعادل 17 ميكروليتر قرار داده با اپیلیکاتور مخلوط می­کنیم و به مدت 8 دقیقه در روی روتاتور می­چرخانیم بعد از گذشت زمان مورد نظر از نظر اگلوتیناسیون بررسی می­کنیم در حالت نرمال این تست منفی است و وجود اگلوتیناسیون بیانگر مثبت بودن تست می­باشد.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

همولیز در نتایج آزمایش تداخل ایجاد می­کند پدیده منطقه­ای 2-1% بیماران مبتلا به سیفلیس ثانویه مشاهده می­شود که رقت تهیه می­شود. سرم هاي ليمپيك ممكن است واكنش كاذب نشان مي دهد يك تست منفي يا غير فعال RPR  عفونت سيفيليس را رد نمي كند . نتايج منفي ممكن است در مراحل ابتدايي سيفيليس ثانويه به علت پديده پروزني و در بعضي موارد سيفيليس تاخيري مشاهده ميگردد.از مخلوط كردن با اپليكاتور خودداري كنيد

بعد از قرار دادن سرم روي لام  آنتي ژن RPR بايد به صورت عمودي چكانده شود.

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

RPR روش سریع برای تشخیص سیفلیس در مراحل اولیه و ثانویه است در سیفلیس اولیه امکان دارد این آزمایش منفی باشد در الکسیم منفی کاذب، حاملگی، لوپوس، اریتروماتوز، بیماری­های کلاژن، آرتریت روماتوئید و بیماری­های عفونی مثبت کاذب مشاهده می­شود. البته واكنش هاي مثبت كاذب بيولوژيك با نمونه هاي بيماران معتاد به مواد مخدر ، مالاريا ، جذام ، پنوموني و افرادي كه اخيراً واكسينه شده اند گزارش شده است

1.      غير فعال يا Nonreactive  : در سطح اسلايد سوسپانسيون خاكستري يكنواخت ديده مي شود

2.      فعال يا Reactive: به صورت كلامپ هاي واضح سياه است

 محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد روش انجام  Widal

عنوان:

روش انجام آزمایش ویدال

نوع كيت مصرفي :

انستيتو پاستور ايران

هدف:

جهت تشخيص بيماري سالمونلوز يا بيماري تب روده بكار مي رود هدف ديگر تشخيص باكتري سالمونلا  تيفي يا سالمونلا پاراتيفي كه عامل بيماري سالمونلوز هستند .

تئوري :

حصبه يا تب تيفوئيد بيماري عفوني است و عوامل ايجاد كننده آن در انسان باسيل گرم منفي است كه شامل :

1. سالمونلا تيفي ( گروه D ) 2 . سالمونلا پاراتيفي A ( گروه A )  3. سالمونلا كلراسوئيس ( گروه C)  4 . سالمونلا تيفي موريوم      ( گروهB )   5 . سالمونلا اينترتيديس ( گروه D)

مخزن اين باكتري شامل ماكيان ، خوك ، جوندگان ، چهار پايان ،  پرندگان دست آموز ، طوطي و غيره مي باشند .

آنتي ژنهاي سالمونلا :

آنتي ژن هاي متعدد O و H كه در ايجاد بيماري نقش دارند

آنتي ژن كپسولي K يا  Vi با خاصيت بيماريزايي اين باكتري همراه بوده و گاهي از اگلوتيناسيون باكتري با انتي سرم O ممانعت مي كند و در افراد ناقل از طريق كشت مدفوع مهم مي باشد .

آنتي بادي :

عفونت با سالمونلا تيفي يا سالمونلا پاراتيفي موجب ايمني مختصري مي شود به طوري كه عفونت بعدي اغلب خفيف تر است.وجود آنتي باديهاي هومورال عليه آنتي ژن هايO و Vi دليل بر مقاومت فرد نسبت به عفونت و بيماري است در مواردي هم ديده شده است كه بيماري دو تا سه هفته پس از بهبودي با وجود آنتي بادي برگشت نموده است به نظر مي رسد كه وجود آنتي بادي IgA مانع اتصال سالمونلا به سلولهاي پوششي  روده مي شود .

افراد داراي هموگلوبين داسي شكل به طور فوق العاده اي به عفونت سالمونلايي به ويژه استئوميليت سالمونلاييي مستند هستند .

آنتي بادي o سالمونلا پلي ساكاريدي از نوع IgM با نيمه عمر كوتاه بوده ولي آنتي باديH پروتئيني از نوع IgG مي باشد و سالها باقي مي ماند و نشان دهنده واكسيناسيون فرد مي باشد .

در اين آزمايش سرم مورد  استفاده بدون نیاز به  از بین بردن كمپلمان بكار برده مي شود زيرا گاهي حرارت باعث پايين آمدن تيتر آگلوتيناسيون هاي سرم مي شود در انتي ژنهاي بكار برده شده تعداد ميكروب در هر سانتيمتر مكعب محلول استاندارد مي باشد بنابراين قبل  از مصرف بايد شيشه آنتي ژن را به آرامي حركت داد تا ذرات انتي ژن به صورت سوسپانسيون يكنواخت در آيد.

رديفنوع آنتي ژنعلامت اختصاريموارد استفاده
1آنتي ژن فلاژلا گروه AسالمونلاAHدر تشخيص سرمي بيماري پاراتيفوئيد A به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي
2آنتي ژن سماتيك گروه AسالمونلاAOدر تشخيص سرمي بيماري پاراتيفوئيد A به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي
3آنتي ژن فلاژلا گروه BسالمونلاBHدر تشخيص سرمي بيماري پاراتيفوئيد B به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي
4آنتي ژن سماتيك گروه BسالمونلاBOدر تشخيص سرمي بيماري پاراتيفوئيد B به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي
5آنتي ژن فلاژلا گروه DسالمونلاDHدر تشخيص سرمي بيماري تيفوئيد به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي
6آنتي ژن سماتيك گروه DسالمونلاDOدر تشخيص سرمي بيماري تيفوئيد به روش آگلوتيناسيون سريع و لوله اي

غلظت آنتي ژنهاي سوماتيك و فلاژلای سالمونلاها تقريباً 20برابر غلظت لوله شماره 3 مك فارلند (ژرم در ميلي ليتر) طوري استاندارد گرديده اند تا آماده براي مصرف به روش آگلوتيناسيون سريع باشند و در صورت استفاده به روش لوله آنها را بايد توسط سرم فيزيولوژي فرمله ( 3/0 تا 5/0 درصد ) 20  برابر رقيق نمود.

موارد کاربرد:

 استفاده در بخش سرولوژی

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد شيشه اي عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

نمونه:

سرم بیمار

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

ملاحظات :

الف ) نمونه سرم

ـ نمونه سرم خون بيمار بايد شفاف و عاري از ذرات چربي قابل رويت و آلودگي ميكروبي باشد .

ـ نمونه سرم خون بيمار را نبايد در معرض حرارت قرار داد

ـ در روش آگلوتيناسيون لوله ، آنتي ژن را نبايد با سرم به شدت مخلوط نمود زيرا كف ايجاد شده سبب دناتوره شدن آگلوتينين موجود مي گردد .

ب ) آنتي ژنها و سرمهاي كنترل

ـ قبل  از آزمايشات حرارت سرم خون بيمار و  انتي ژن و وسايل مورد استفاده بايد معادل حرارت آزمايشگاه باشد .

ـ قبل از آزمايش آنتي ژن مربوطه راطوري تكان دهيد تا سوسپانسيون ميكروبي يكنواختي بوجود آيد .

ـ كليه آنتي ژنهايي كه با سرم كنترل منفي واكنش مثبت نشان داد و با سرم كنترل مثبت به خوبي آگلوتينه نشوند و يا بخود بخود آگلوتينه شوند فاقد ارزش مصرفي مي باشند البته بايد توجه داشت كه به علت وجود آگلوتينين طبيعي گاهي اتفاق ميافتد كه آنتي ژني با سرم منفي واكنش مثبت نشان دهد لكن هرگز تيتر آن بيش از 80 نخواهد بود .

ـ سرمهاي كنترلي كه قبل از آزمايش داراي پرسيپتاسيون بوده و يا به مواد شيميايي و ميكروبي آلوده باشند را نبايد مورد استفاده قرار داد .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

كنترل كيفيت آنتي ژنها :

به منظور كنترل حساسيت و مرغوبيت آنتي ژنها و رفع هر گونه شك و ابهام در ثبت نتيجه آزمايشات آنتي ژن مورد نظر را با سرمهاي كنترل و سرم بيمار به  هر دو روش آگلوتيناسيون همزمان و در شرايط كاملاً يكسان مورد آزمايش قرار مي دهيم در اين صورت آنتي ژني كه از كيفيت خوبي برخوردار است كه با سرم كنترل منفي هيچ گونه واكنشي از خود نشان نداده و در كليه رقت ها به  صورت سوسپانسيون ميكروبي يكنواختي باقي مانده و با سرم كنترل مثبت و اكنشي با تيتر بالاتر از 160 و با سرم بيمار تيتر معيني را از خود نشان دهد

اساس آزمايش :

 آگلوتيناسيون فعال يا مستقيم

مراحل اجرايي كار :

 1. ـ ابتدا آنتي ژنهاي ويدال را از يخچال بيرون آورده تا به دماي اتاق برسند
 2. ـ سرم بيمار را با مشخصات كامل درر يك لوله تميز مي ريزيم
 3. ـ اسلايد تهيه میكنيم و بر روی آن 6 قطره 50 لاندا و6 قطره 10λ  سرم مي ريزيم و به  هر قطره 50 لاندا  از آنتي ژنهاي HD,HB,HA,OB,OB,OA اضافه مي كنيم
 4. ـ اسلايد را 2 دقیقه با دور 3000 روي روتوميكس مي گذاريم
 5. ـ بعد نتيجه را بررسي مي كنيم
 6. – عدم وجود آگلوتينه منفي بوده و آن را گزارش مي دهيم
 7. ـ وجود اگلوتينه مثبت و بايد سرم را تيتر لوله اي مي كنيم

محدودیت­ها:

لیز بودن سرم

کمبود سرم

نداشتن آنتی­ژن

خرابی دستگاه °37

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

لیز بودن سرم

جواب کاذب آنتی­ژن

چگونگی و نحوه گزارش تکرار:

ثبت در دفتر کار روزانه

گزارش به پذیرش برای پیگیری بیمار

 محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد رایت سریع

عنوان:

 روش انجام آزمایش رایت سریع

نوع كيت مصرفي  :

انستيتو پاستور ايران

هدف:

 تشخیص تب مالت

تئوري :

تب مالت بيماري عفوني است و عوامل ايجاد كننده ان در انسان كوكوباسيل گرم منفي مي باشد كه شامل :

بروسلا B-Melitensis  كه بيشتر در بز و گوسفند و مسئول اكثر موارد تب مالت در ايران مي باشد .

بروسلا B-Abortus در گاو

بروسلا B-Suis در خوك

بروسلا B-Canis در سگ ايجاد بيماري مي كند

آنتي ژنهاي بروسلا :

آنتي ژنهاي  M به ليپوپلي ساكاريد ديواره سلولي باكتري مربوط مي باشد ضمناً بروسلا آنتي ژن مشترك با ويبره كلره داشته و واكسيناسيون بر عليه و با تيتر آنتي بادي بروسلا را به صورت كاذب با بعضي از آنتي ژنهاي ساخته شده بالا مي برد .

آنتي بادي:

در پاسخ ايمني هورمورال بروسلوز1gM و1gG(1gG2,1gG1)1gA ،‌مقدار جزئي1gE توليد گرديده كه بويژه 1gM و 1gG در آزمايشهاي سرولوژي دخالت دارند و در عفونت بروسلوز، 1gM از روز پنجم تا هفتم ظاهر شده و در طي 13تا 21 روز پس از ورود باكتري در بدن به ميزان نهايي خواهد رسيد. 1gA نيز به مقدار كم در فاصله بين ظهور دو ايمونوگلوبين فوق الذكر بوجود مي آيد.

در حالت بيماري تيتر1gG به مقدار بالاتر رسيده و دوام بيشتري دارد و در برررسي سرولوژي بروسلو هنگامي كه سرم مورد آزمايش قرار مي گيرد از ارزش زيادي برخوردار است بدون ترديد چنانچه سرم هفته اول آلودگي مورد بررسي باشد هيچگونه ايمونوگلوبوليني موجود نبوده و در نتيجه آزمايش منفي خواهد بود. در هفته دوم نقش برتر را 1gM خواهد داشت. بين هفته دوم و سوم تشكيل 1gG شروع شده و سه هفته پس از آن به اوج خواهد رسيد و در حالت عفونت كماكان نقش غالب را خواهد داشت. براي  تشخيص سرولوژي بروسلوز انسان آزمايشهاي رزبنگال،‌سروآگلوتيناسيون رايت. 2-مركاپتواتانول، ثبوت عناصرمكمل وآنتي گلوبولين كومبس به روش استاندارد و يا استفاده از آنتي ژنهاي استاندارد شده توسط توليد كننده هاي داخلي انجام مي پذيرد.

اكثر بيماران مبتلا به بروسلوز حاد در تمامي آزمايشها واكنش مثبت نشان مي دهند معمولا آزمايشهاي رزبنگال و رايت به جهت آنكه هر دو ايمونوگلوبولينMو G در آنها دخالت دارند زودتر از ديگر آزمايشها واكنش دارند.

در آزمايشهاي2-مركاپتواتانول و ثبوت عناصر مكمل، 1gG مداخله نموده كه از نقطه نظر تفكيك وضعيت ايمني يا عفونت مفيد مي باشد.

در مواردي كه آنتي بادی هايي وجود داشته باشند و آگلوتيناسيون واضح ايجاد نمي نمايند آزمايش كومبس از ارزش خاصي برخوردار است.

در بررسي سرولوژي بيماري تعيين تفاوت تيتر دو نمونه سرم در حداقل به فاصله دو هفته با ارزش مي باشد ضمنا در افرادي كه  تماس مكرر با آنتي ژن بروسلا دارند آزمايشهاي سرمي مثب بدون علائم باليني مشاهده مي شود از اينرو نتايج آزمايشهاي سرمي در بروسلوز شغلي از اهميت محدودي برخوردار است.

گاهي اوقات نيز نتايج مثبت كاذب ناشي از واكنش متقاطع ساير آنتي بادي هاي باكتريها با آنتي ژن بروسلا مشاهده مي گردد. بنابراين به منظور تشخيص بروسلوز بكارگيري روشهاي استاندارد آزمايشگاهي توام با اطلاعات كسب شده اپيدميولوژي-كلينيكي-آزمايشگاهي مورد نظر مي باشد.

آنتي ژن رزبنگال به رنگ قرمز و با PH اسيدي برابر 65/3 و به ميزان 8% جرم ميكروبي بروسلا آبورتوس در دسترس مي باشد و بيشتر اين روش جهت تشخيص اوليه در برنامه هاي كنترل و ريشه كني بروسلوز تست غربالي بكار برده مي شود و توصيه   مي شود بعلت احتمال بروز پديده پروزن و مشاهده منفي كاذب،‌آزمايش تمامي نمونه هاي سرم با روش لوله اي انجام شود. در صورت انجام آزمايش به روش سريع و برروي پلیت،‌از يك قطره سرم و يك قطره آنتي ژن استفاده  مي شود و موارد مثبت به روش لوله تعيين شود و از تيتراسيون تست با پلیت خودداري گردد و سعي شود كه در اين آزمايش از كنترل مثبت و منفي استفاده شود و آگلوتيناسيون با نمونه كنترلي منفي و مثبت مقايسه گردد.

 موارد کاربرد:

استفاده در بخش سرولوژی

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد شيشه اي عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

نمونه :

سرم بيمار

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

 ملاحظات :

الف ) نمونه سرم

ـ نمونه سرم خون بيمار بايد شفاف و عاري از ذرات چربي قابل رويت و آلودگي ميكروبي باشد .

ـ نمونه سرم خون بيمار را نبايد در معرض حرارت قرار داد

ـ در روش آگلوتيناسيون لوله ، آنتي ژن را نبايد با سرم به شدت مخلوط نمود زيرا كف ايجاد شده سبب دناتوره شدن آگلوتينين موجود مي گردد .

ب ) آنتي ژنها و سرمهاي كنترل

ـ قبل  از آزمايشات حرارت سرم خون بيمار و  آنتي ژن و وسايل مورد استفاده بايد معادل حرارت آزمايشگاه باشد .

ـ قبل از آزمايش آنتي ژن مربوطه را طوري تكان دهيد تا سوسپانسيون ميكروبي يكنواختي بوجود آيد .

ـ كليه آنتي ژنهايي كه با سرم كنترل منفي واكنش مثبت نشان داد و با سرم كنترل مثبت به خوبي آگلوتينه نشوند و يا خود بخود آگلوتينه شوند فاقد ارزش مصرفي مي باشند البته بايد توجه داشت كه به علت وجود آگلوتينين طبيعي گاهي اتفاق ميافتد كه آنتي ژني با سرم منفي واكنش مثبت نشان دهد لكن هرگز تيتر آن بيش از 80 نخواهد بود .

ـ سرمهاي كنترلي كه قبل از آزمايش داراي پرسيپتاسيون بوده و يا به مواد شيميايي و  ميكروبي آلوده باشند را نبايد مورد استفاده قرار داد .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

كنترل كيفيت آنتي ژنها :

به منظور كنترل حساسيت و مرغوبيت آنتي ژنها و رفع هر گونه شك و ابهام در ثبت نتيجه آزمايشات آنتي ژن مورد نظر را با سرمهاي كنترل و سرم بيمار به  هر دو روش آگلوتيناسيون همزمان و در شرايط كاملاً يكسان مورد آزمايش قرار مي دهيم در اين صورت آنتي ژني كه از كيفيت خوبي برخوردار است كه با سرم كنترل منفي هيچ گونه واكنشي از خود نشان نداده و در كليه رقت ها به  صورت سوسپانسيون ميكروبي يكنواختي باقي مانده و با سرم كنترل مثبت و اكنشي با تيتر بالاتر از 160 و با سرم بيمار تيتر معيني را از خود نشان دهد.

اساس آزمايش : آگلوتيناسيون فعال يا مستقيم

مراحل اجرایی کار:

 1. ابتدا آنتی­ژن  رز بنگال را از یخچال بیرون آورده تا به دمای اتاق برسند
 2. سرم بیمار را با مشخصات کامل در یک لوله تمیز می­ریزیم.
 3. یک قطره λ50 و یک قطره  λ 10 از سرم بیمار را روی اسلاید می­ریزیم و به هر یک ازآنها یک قطره آنتی­ژن رایت سریع اضافه می­کنیم.
 4. اسلاید را ‘2 با دور 3000 روی روتومیکس می­گذاریم.
 5. بعد نتیجه را بررسی می­کنیم.
 6. اگر تست منفي بود كه آن  را گزارش مي كنيم
 7. اگر جواب مثبت بود آزمایش را با رایت لوله­ای ادامه می­دهیم.

محدودیت­ها:

لیز بودن سرم

کمبود سرم

نداشتن آنتی­ژن

خرابی دستگاه °37

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

لیز بودن سرم

جواب کاذب آنتی­ژن

 چگونگی و نحوه گزارش تکرار:

ثبت در دفتر کار روزانه

گزارش به پذیرش برای پیگیری بیمار

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد رایت لوله ای

عنوان:

روش انجام آزمايش رايت به روش لوله

نوع كيت مصرفي :

 آنتي ژن رايت از كيت موسسه پاستور  ايران

 هدف :

اين آزمايش زماني كه رايت راپيد مثبت مي شود براي مشخص كردن تيتر انجام مي شود. تشخيص تب مالت

 موارد كاربرد:

 اين روش جهت انجام تست در بخش سرولوژي آزمايشگاه تشخيص طبي كاربرد دارد. و كساني كه پادرد دارند

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

لوازم و مواد مورد نياز  :

ـ لوله هموليز

ـ جا لوله اي

ـ سمپلر و سرسمپلر

ـ سرم فيزيولوژي فنيكه

ـ پارافيلم جهت بستن درب لوله ها

ـ آنتي ژن مخصوص لوله اي (آبورتوس )

ـ سرم كنترل مثبت و منفي جهت تهيه شاهد

ـ انكوباتور  

نمونه :

سرم به حجم 100 لاندا  و نباید سرم لیز باشد.

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري آنتي ژن :

آنتي ژن را نبايد در معرض نور شديد ، حرارت زياد و يا سرمائي كه باعث يخ بستن آنها گردد قرار داد در ضمن بايد توجه داشت كه هنگام استفاده از اين فراورده ها به مواد شيميايي و يا ميكروب آلوده نگردد زيرا چنانچه در شرايط مناسب و حرارت 8-4 درجه سانتي  گراد نگهداري شوند 2-5/1 سال بعد  از تاريخ ساخت قابل مصرف خواهند بود .

طرز تهيه سرم فيزيولوژي فنيكه:

5/8 گرم كلرور سديم و 5 گرم فنل را در 1000 ميلي ليتر آب مقطر حل نماييد توصيه مي شود براي از بين بردن پديده پروزني به جاي 5/8 گرم 50 گرم نمك طعام و 5 گرم فنل را در يك ليتر آب حل نمائيد .

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

چك كردن تاريخ مصرف كيت

استفاده از سرم مثبت به عنوان کنترل

چك كردن سمپلر و پي پت ها

كنترل كيفيت سرم فيزيولوژي :

2cc سرم فيزيولوژي را با 2 قطره خون سانتريفيوژ كرده كه بايد بعد  از سانتريفيوژ محلول رويي كاملاً صاف باشد اگر هموليز باشد محلول سالين هايپوتونيك است و اگر زير ميكروسكوپ  نگاه كنيم  و RBC ها چروكيده بود محلول سالين هايپرتونيك مي باشد .

اساس آزمايش :

آگلوتيناسيون فعال يا مستقيم

مراحل اجرايي كار:

 1. تعداد 9  لوله آزمايش سرولوژي را در جا لوله اي مناسب قرار داده
 2. مقدار 9/0 ميلي ليتر  سرم فيزيولوژي را در لوله اول بريزيد.
 3. مقدار 100 λ سرم بيمار را به لوله اول آزمايش اضافه كنيد.
 4. به ساير لوله ها مقدار 5/0 ميلي ليتر سرم فيزيولوژي بريزيد.
 5. مقدار 5/0 ميلي ليتر از لوله اول برداشته و به لوله دوم اضافه كنيد پس از مخلوط كردن مقدار 5/0 ميلي ليتر از آن را به لوله سوم اضافه كنيد و همين كار را تا لوله آخر ادامه دهيدو 5/0 ميلي ليتر آخر را دور بريزيد.
 6. به تمام لوله ها مقدار 5/0 ميلي ليتر Ag رايت  لوله اضافه كنيد ( آنتي ژنها نيازي به رقيق كردن ندارند ) و سر لوله ها را با كاغذ پارافيلم مسدود كنيد .

تهيه شاهد مثبت و منفي :

الف ) براي تهيه شاهد منفي 5/0 ميلي ليتر آنتي ژن رقيق شده يا آماده مصرف را در يك لوله هموليز ريخته و 5/0 ميلي ليتر محلول سرم فيزيولوژي فنيكه به آن مي افزاييم

ب ) براي تهيه شاهد مثبت : يك نمونه سرم مثبت قوي را به صورت 5/1 رقيق نماييد ( 100 ميكروليتر سرم + 400 ميكروليتر سرم فيزيولوژي فنيكه ) سپس 5/0 ميلي ليتر از آن  را به 5/0 ميلي ليتر آنتي ژن آماده مصرف در يك لوله ريخته و مخلوط نماييد .

لوله ها را به مدت 24 ساعت در انكوباتور 37 درجه سانتي گراد قرار داده و به ترتيب نتيجه را قرائت مي كنيم .

987654321لوله
0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/5 ml0/9 mlسرم فيزيولوژي
ــــــــــــــــ0/1سرم بيمار
0/50/50/50/50/50/50/50/5 
0/50/50/50/50/50/50/50/50/5آنتي ژن بروسلا
5120/12560/11280/1640/1320/1160/180/140/120/1رقت ها

 قرائت نتايج :

بر مبناي شفافيت مايع فوقاني ( با مقايسه لوله شاهد ) و آگلوتيناسيون ايجاد شده نتايج بر حسب تيتر لوله ها (رقت لوله ها ) گزارش مي گردد و با بيشترين رقت لوله اي كه نسبت به لوله شاهد منفي 50  درصد شفافيت يا آگلوتيناسيون را نشان      مي دهد تيتر نهايي آزمايش بدست مي آيد ضمناً در مورد تفسير آزمايش رايت و تعيين تيتر آلودگي هنوز اتفاق نظر وجود ندارد . در كتب و مقالات پزشكي غربي به علت اينكه بيماريي شيوع چنداني ندارد و تعداد مبتلايان اندك  مي باشد و فقط بيماري يك بيماري شغلي محسوب شده و  به وسيله بروسلا آبورتوس و سوئيس باتماس مكرر بوجود مي آيد و آلودگي با بروسلا ملي تن سيس رواج ندارد تيتر قابل ارزش براي درمان 160/1 مي باشد ولي در ايران بيشتر آلودگي با بروسلا ملي تن سيس گزارش گرديده و شيوع بيشتري دارد و تيتر80/1 به بالا براي درمان ارزش بيشتري دارد ليكن تيترهاي پايين تر و به ويژه در ارتباط با بيماريهاي غير شغلي نبايستي كم اهميت در نظر  گرفته شود مگر در صورتي كه از نظر كلينيكي تظاهرات وجود نداشته ، تيتر آزمايش دو هفته بعد رو به افزايش نبوده كشت خون منفي بوده يا در آزمايش 2ME IgG , فعال وجود نداشته باشد

محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش :

لیز بودن سرم

نداشتن آنتی ژن

خرابی بن ماری 37درجه

 تفسير (علل تكرار و چگونگي نحوه گزارش آن):

لیز بودن سرم

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل استاندارد روش انجام  RF

عنوان:

 بررسي RF در سرم و دستور العمل اجرايي تست RF- RA Latex

نوع كيت مصرفي :

 هدف:

 سنجش كيفي RF  در سرم

تئوري :

سرم اغلب بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد به علت وجود يك نوع ايمونوگلوبولين ( در اكثر موارد از نوع IgM ) كه به عنوان فاكتور روماتوئيد شناخته مي شود با IgG انساني واكنش نشان مي دهد در اين نوع واكنش که از آنتي ژن – آنتي بادي است فاكتور روماتوئيد به صورت يك انتي بادي ضد IgGعمل مي نمايد يك واكنش لاتكس مثبت كه مويد حضور فاكتور روماتوئيد است عملاً يك تست مهم براي تشخيص آرتريت روماتوئيد در بيماران مبتلا به آرتريت التهابي است از آنجا كه فاكتور روماتوئيد احتمالاً شامل يك دسته فاكتورهاي گوناگون ايمونولوژيك است لذا توصيه  مي گردد كه براي تشخيص قطعي تست لاتكس و تست Waaler Rose اصلاح شده هر دو انجام مي گيرد پاتولوژي بيماري مرتبط با كلونهايي از لنفوسيت هاست كه در غشاي سينوويال و مفاصل رسوب مي كنند و بيشتر مفاصل كوچك درگير مي شوند سوسپانسيون لاتكس RF يك سوسپانسيون متشكل از ذرات لاتكس ( پلي استيرن ) يكنواخت متصل به گاما گلوبولين انساني است ذرات لاتكس واكنش آنتي ژن – آنتي بادي را قابل رويت مي سازند اگر واكنش به علت حضور فاكتور روماتوئيد در سرم ايجاد شود ظاهر يكنواخت سوسپانسيون لاتکس تغییر کرده و آگلوتیناسیون هایی واضح ظاهر می گردد. این تغییرات به علت واکنش فاکتور روماتوئید موجود در سرم با IgGسطح ذرات لاتکس   است. براي ايجاد آگلوتيناسيون واضح وجود حداقل 8IU/ml فاكتور روماتوئيد ضروري است .

موارد كاربرد:

 اين روش جهت انجام تست در بخش سرولوژي آزمايشگاه تشخيص طبي كاربرد دارد.همچنين براي تشخيص مزمن و موضعي ارتريت روماتوئيد

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه سياه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

 نمونه:

سرم تازه يا نگهداري شده  در 4 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت و در حالت فريز (20-) درجه سانتي گراد به مدت 6 ماه پايدار است.

نمونه بايد فاقد ليپميک  و هموليز باشد زيرا اين عوامل باعث مثبت شدن كاذب آزمايش مي شوند.

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

معرفها و كنترلها در صورتي كه در حرارت 8-2 نگهداري شوند تا پايان مدت انقضاي ذكر شده بر روي ويالها پايدار باقي مي مانند حرارت بالا باعث تخريب معررفها مي گردد

ـ از منجمد شدن معرفها خودداري گردد .

ـ سوسپانسيون آنتي ژن در صورت تكان دادن بايد يكنواخت و بدون كلامپهاي كابل مشاهده شود

ـ از استفاده معرف و كنترل در صورت آلوده شدن خودداري شود

ـ قطره چكان ويال سوسپانسيون آنتي ژن قطراتي معادل 50 ميكروليتر  درصد مي چكاند قطره چكان بايد عمود بر سطح اسلايد نگهداشته شود و اجازه داده شود تا يك قطره آزاد بر سطح اسلايد بچكد

ـ از مصرف قطره چكان ديگر بدون آزمايش قبلي اندازه قطره هاي آن خودداري گردد

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

اساس آزمايش :

 آگلوتيناسيون پسيو يا غير فعال

مراحل اجرايي كار:

ابتدا سوسپانسیون لاتکس را که به دمای اتاق رسیده کمی تکان داده تا کاملاً یکنواخت شود سپس یک قطره (50λ) ویک ( (10λاز سرم موردنظرو یک قطره سرم کنترل مثبت و منفی به ترتیب در وسط دوایر اسلاید زمینه سیاه 3, 2, 1 می­چگانیم و بعد یک قطره سوسپانسیون لاتکس در کنارش قرار داده با همزن پلاستیکی قطرات سرم و لاتکس را مخلوط کرده و در سطح دایره­ها پخش می­کنیم بلافاصله اسلاید را با دست یا روی روتاتور به مدت 2 دقیقه می­چرخانیم سپس نتایج قرائت می­کنیم.

3+                        RF                                       اگلوتیناسیون واضح با ذرات کاملاً چشمی درشت

2+                        RF                                       اگلوتیناسیون با ذرات نسبتاً درشت

1+                        RF                                       اگلوتیناسیون واضح با ذرات ریز یک دست

Weakly                  RF                                   اگلوتیناسیون واضح با ذرات بسیار درشت

RF                        منفی                                    لاتکس با ظاهر کاملاً شیری

محدوديت ها و عوامل مداخله گر در آزمايش:

رسوب دترژنها روي لام مي تواند جواب كاذب ايجاد نمايد.

بيماراني كه C19 بالايي دارند به دليل تشابه C19 به RF  در روش آگلوتيناسيون و تولومتري مثبت كاذب مشاهده مي شود براي جلوگيري از تداخل سرم را به مدت 15-30 دقيقه  در 56 درجه سانتي گراد قرار دهيد تا كمپمان  C19 از بين برود .

سرم هاي ليمپيك به دلیل اين كه ممكن است منجر به واكنش هاي غير اختصاصي گردد قابل انجام نمي باشد پلاسما هم قابل استفاده نيست چون به علت وجود فيبرونوژن باعث مثبت كاذب تست ها مي شود .

منفي شدن آزمايش دليل بر سالم بودن قطعي مشخص نمي باشد ارزش تشخيص اين تست در تفكيك آرتريت روماتوئيد از تب رماتيسمي بيمار قابل توجه است نتيجه در بيش از 95% موارد آرتريت روماتوئيد مثبت و تقريباً در 100% تب هاي روماتيسمي منفي است .

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

جواب تست به صورت مشاهده الگوتیناسیون و شدت آن گزارش می­شود يعني تيتر تقريبي مربوط است به بالاترين رقت سرم كه آگلوتيناسيون واضح  در آن مشاهده شده است  .

چگونگی و نحوه گزارش تکرار:

ثبت در دفتر کار روزانه

گزارش به پذیرش برای پیگیری بیمار

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

تست کومبس  مستقیم:(Direct coombs)

عنوان:

روش انجام تست کومبس مستقیم

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی انجام تست کومبس و کاربرد آن در آزمایشگاه تشخیص طبی

اساس آزمایش:

آزمایش کومبس مستقیم ،بر روی گلبولهای قرمز بیمار انجام گرفته و هدف از انجام آن بررسی وجود آنتی بادی یا کمپلمان در سطح گویچه های قرمز است که به دنبال واکنش آنتی ژن به آن پیوسته اند .

کاربرد این آزمایش در بانک خون عبارت است از :

 1. بررسی اتو آنتی بادی و یا کمپلمان در کم خونی های همولیتیک اتوایمیون سرد و گرم
 2. آنتی کرهای وابسته به دارو در آنمی های همولیتیک (پنی سیلین ، سفالوتین و …)
 3. آنمی های همولتیک نوزادان (Hemolytic disease of newborn)
 4. بررسی عوارض ترانسفوزیون ناشی از تزریق خون ناسازگار

روش آزمایش

 1. در آزمایش کومبس مستقیم از نمونه خونی حاوی EDTA  استفاده می شود .گلبولهای قرمز  را حداقل سه با ر با سرم فیزیولوژی شستشو دهید تا بقایای پروتئین های موجود در سرم زدوده شود و سوسپانسیون 3 تا 5% از آن تهیه کنید .
 2. یک قطره از سوسپانسیون مذبور را داخل لوله آزمایش ریخته ،سپس یک قطره آنتی هیومن بر آن اضافه کنید .
 3. محتویات لوله را  به آرامی مخلوط کرده ،1 دقیقه با 1000 دور در دقیقه سانتریفیوژ نمائید .
 4. لوله را به آرامی تکان داده و نتیجه را از نظر آگلوتیناسیون قرائت نمائید ،کلیه نتایج منفی با استفاده از میکروسکوپ تائید می گردند.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه سياه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

 نمونه:

خون کامل حاوی ضد انعقاد

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

معرفها و كنترلها در صورتي كه در حرارت 8-2 نگهداري شوند تا پايان مدت انقضاي ذكر شده بر روي ويالها پايدار باقي مي مانند حرارت بالا باعث تخريب معررفها مي گردد

ـ از منجمد شدن معرفها خودداري گردد .

ـ سوسپانسيون آنتي ژن در صورت تكان دادن بايد يكنواخت و بدون كلامپهاي كابل مشاهده شود

ـ از استفاده معرف و كنترل در صورت آلوده شدن خودداري شود

ـ قطره چكان ويال سوسپانسيون آنتي ژن قطراتي معادل 50 ميكروليتر  درصد مي چكاند قطره چكان بايد عمود بر سطح اسلايد نگهداشته شود و اجازه داده شود تا يك قطره آزاد بر سطح اسلايد بچكد

ـ از مصرف قطره چكان ديگر بدون آزمايش قبلي اندازه قطره هاي آن خودداري گردد

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

آزمایش کومبس غیر مستقیم (Indirect Coombs)

عنوان :

روش انجام تست کومبس غیر مستقیم

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی انجام تست کومبس غیر مستقیم

اساس آزمایش:

در آزمایش کومبس غیر مستقیم آنتی کرهای ناقص (آنتی بادی های از نوع IgG)  موجود در سرم بیمار مورد بررسی قرار می گیرند .

موارد استفاده از این آزمایش :

 1. Antibody Screening test
 2. تشخیص نوع یا ماهیت آنتی بادی(Panel test)
 3. Cross match
 4. آزمایش Du
 5. تیتراسیون آنتی D در زنان باردار

روش آزمایش

 1. لوله ای را به نام IDC علامت گذاری کنید .
 2. سه قطره از سرم بیمار را دراین لوله بریزید و یک قطره از سوسپانسیون 5-3% از گروه خونی O را به آن افزوده و به خوبی مخلوط کنید .
 3. لوله مزبور را یک ساعت در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار داده پس از طی زمان مذکور لوله را 3 بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و بار آخر یک قطره آنتی هیومن به آن اضافه نموده ،1 دقیقه در دور 1000 سانتریفیوژ نمائید.
 4. لوله را به آرامی تکان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی نمائید و واکنشهای منفی را با استفاده از میکروسکوپ کنترل کنید .

نکته 1: استفاده از کنترلهای مثبت و منفی به همراه نمونه مورد نظر جهت تائید نتیجه ضروری است .

نکته 2: جهت جلوگیری از ایجاد نتایج مثبت کاذب ، سوسپانسیون گلبولی O را از نظر کومبس مستقیم کنترل نمائید فقط در صورت منفی بودن از آن جهت انجام تست استفاده کنید .

علل عمده واکنشهای مثبت کاذب عبارتند از :

آلودگی میکروبی گلبولهای قرمز ،آگلوتینین های سرد ،سرعت زیاد و طولانی بودن زمان سانتریفیوژ

علل مهم نتایج منفی کاذب عبارتند از :

شستشوی ناکافی گلبولهای قرمز که موجب خنثی شدن آنتی هیومن می شوند،کوتاه بودن زمان انکوباسیون ،آنتی هیومن تضعیف شده، توقف یا تاخیر در انجام مراحل مختلف آزمایش ،سرعت و کوتاهی زمان سانتریفیوژ

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه سياه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

 نمونه:

سرم تازه

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

معرفها و كنترلها در صورتي كه در حرارت 8-2 نگهداري شوند تا پايان مدت انقضاي ذكر شده بر روي ويالها پايدار باقي مي مانند حرارت بالا باعث تخريب معررفها مي گردد

ـ از منجمد شدن معرفها خودداري گردد .

ـ سوسپانسيون آنتي ژن در صورت تكان دادن بايد يكنواخت و بدون كلامپهاي كابل مشاهده شود

ـ از استفاده معرف و كنترل در صورت آلوده شدن خودداري شود

ـ قطره چكان ويال سوسپانسيون آنتي ژن قطراتي معادل 50 ميكروليتر  درصد مي چكاند قطره چكان بايد عمود بر سطح اسلايد نگهداشته شود و اجازه داده شود تا يك قطره آزاد بر سطح اسلايد بچكد

ـ از مصرف قطره چكان ديگر بدون آزمايش قبلي اندازه قطره هاي آن خودداري گردد

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل انجام آزمايش ASO

عنوان :

روش انجام تست ASO

هدف:

آشنایی با نکات تئوری و عملی انجام تست ASO

روش :

اسلایدی

اساس آزمایش:

جهت انجام آزمايش ASO به روش زير اقدام ميكنيم. ابتدا كيت ASO را از يخچال بيرون مياوريم و اجازه ميدهيم دماي Ag ASO و كنترل ها به دماي اتاق برسد سپس براي انجام آزمايش 50 لاندا از سرم بيمار (براساس دستور كيت مقدار سرم برداشت ميشود) را روي يك اسلايد صفحه سياه ميريزيم. سپس يك قطره Ag ASO به آن اضافه ميكنيم و توسط يك اپليكاتور خوب مخلوط ميكنيم و 2 دقیقه آن را شیک می کنیم و نتيجه را از لحاظ وجود و يا عدم وجود آگلوتيناسيون بررسي ميكنيم.

توجه 1 : آگلوتيناسيون ضعيف كه به شكل ريز و پراكنده تشكيل ميشود را با 1+ و آگلوتيناسيون بسيار قوي را كه درشت و مجتمع است بصورت 4+ گزارش ميكنيم.

توجه 2 :‌باتوجه به اينكه تست فوق يك تست كيفي است گزارش شدت آگلوتيناسيون بصورت تجربي بدست ميايد.

گزارش جواب براساس آگلوتيناسيون ¢ 2 دقيقه روتاتور¢  يك قطره Ag ASO + 50 لاندا سرم

       و يا عدم آگلوتيناسيون

درصورت استفاده از كنترل مثبت و منفي كيت روش فوق را براي كنترلها انجام ميدهيم فقط بجاي سرم بيمار از خود كنترلها استفاده ميكنيم.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه سياه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

 نمونه:

سرم تازه يا نگهداري شده  در 4 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت و در حالت فريز (20-) درجه سانتي گراد به مدت 6 ماه پايدار است.

نمونه بايد فاقد ليپميک  و هموليز باشد زيرا اين عوامل باعث مثبت شدن كاذب آزمايش مي شوند.

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

معرفها و كنترلها در صورتي كه در حرارت 8-2 نگهداري شوند تا پايان مدت انقضاي ذكر شده بر روي ويالها پايدار باقي مي مانند حرارت بالا باعث تخريب معررفها مي گردد

ـ از منجمد شدن معرفها خودداري گردد .

ـ سوسپانسيون آنتي ژن در صورت تكان دادن بايد يكنواخت و بدون كلامپهاي كابل مشاهده شود

ـ از استفاده معرف و كنترل در صورت آلوده شدن خودداري شود

ـ قطره چكان ويال سوسپانسيون آنتي ژن قطراتي معادل 50 ميكروليتر  درصد مي چكاند قطره چكان بايد عمود بر سطح اسلايد نگهداشته شود و اجازه داده شود تا يك قطره آزاد بر سطح اسلايد بچكد

ـ از مصرف قطره چكان ديگر بدون آزمايش قبلي اندازه قطره هاي آن خودداري گردد

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل انجام آزمايش CRP :

عنوان :

روش انجام تست CRP

هدف:

آشنایی با نکات تئوری و عملی تست CRP

روش:

اسلایدی

روند اجرایی :

 1. قبل از انجام آزمايش ، سرم و جعبة آزمايش را از يخچال بيرون آورده و مدت 15 دقيقه درمحيط آزمايشگاه قرار داده تا به حرارت محيط برسد .
 2. در روي يك اسلايد كاغذي يا پلاستيكي صفحه مشکی مخصوص آزمايش  یک قطره سرم بيمار ، يك قطره سرم كنترل مثبت و يك قطره سرم كنترل منفي را در سه نقطه قرار مي‌دهيم .
 3. شيشة محتوي آنتي‌ژن لاتكس را به آرامي تكان داده تا به صورت محلول يكنواخت درآيد و سپس به قطره چكان همراه ، بر روي هر كدام از سرمهاي فوق يك قطره از اين آنتي ژن را اضافه مي كنيم .
 4. بااستفاده از اپيكاتور هر كدام از سرمها را باآنتي‌ژن مخلوط مي كنيم .
 5. لام را به كمك دست يا روتاتور با سرعت( 80-60 rpm  ) حركت داده در صورتي كه سرم بيمار حاوي CRP باشد معمولاٌ بين 2 دقيقة نتيجة الكوتيناسيون معلوم مي‌شود .
 6. در اين صورت ذرات لاتكس به صورت توده‌هاي فشرده نمايان مي‌شوند . چنانچه ذرات لاتكس به صورت يكنواخت باشد . نتيجة آزمايش منفي مي باشد .
 7. نكته :  بعضي از كيت هاي تشخيص CRP ، ابتدا سرم را به نسبت 1:20 بابافر مخصوص  بايد رقيق كرد و سپس با آتني ژن لاتكس آزمايش نمود.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ اسلايد زمينه سياه عاري از آلودگي

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

ـ آنتي ژن قابل مصرف و فاقد اتوآگلوتيناسيون

ـ كنترل مثبت و كنترل منفي

 نمونه:

سرم تازه يا نگهداري شده  در 4 درجه سانتي گراد به مدت 24 ساعت و در حالت فريز (20-) درجه سانتي گراد به مدت 6 ماه پايدار است.

نمونه بايد فاقد ليپميک  و هموليز باشد زيرا اين عوامل باعث مثبت شدن كاذب آزمايش مي شوند.

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

معرفها و كنترلها در صورتي كه در حرارت 8-2 نگهداري شوند تا پايان مدت انقضاي ذكر شده بر روي ويالها پايدار باقي مي مانند حرارت بالا باعث تخريب معررفها مي گردد

ـ از منجمد شدن معرفها خودداري گردد .

ـ سوسپانسيون آنتي ژن در صورت تكان دادن بايد يكنواخت و بدون كلامپهاي كابل مشاهده شود

ـ از استفاده معرف و كنترل در صورت آلوده شدن خودداري شود

ـ قطره چكان ويال سوسپانسيون آنتي ژن قطراتي معادل 50 ميكروليتر  درصد مي چكاند قطره چكان بايد عمود بر سطح اسلايد نگهداشته شود و اجازه داده شود تا يك قطره آزاد بر سطح اسلايد بچكد

ـ از مصرف قطره چكان ديگر بدون آزمايش قبلي اندازه قطره هاي آن خودداري گردد

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از كنترلهاي مثبت و منفی

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل اسمتیک فراژیلیتی (  OF)

عنوان :

روش آنجام تست OF

هدف :

آشنایی تئوری و عملی با روش انجام تست OF

روش:

لوله ای

وسایل مورد نیاز  :

1- محلول کلرید سدیم ( سالین ) 1 درصد

2-  لوله ی همولیز با قطر یکسان 11 عدد و جای لوله ای مناسب

3- سمپلر 50 و 100 و 200 و 500 لاندا

4- نمونه ی خون تازه

5- دستگاه سانتریفیوژ معمولی

 6 – برچسب یا ماژیک ضد آب

7- پارافیلم

اساس آزمایش

 : گلبول های قرار گرفته در یک محلول ایزو تونیک سالین 9/0 درصد بدون تغییر و سالم باقی می مانند. وقتی گلبول قرمز در محلول هیپو تونیک قرار گیرد آب به درون گلبول بر طبق قانون اسمز کشیده شده و سبب متورم شدن گلبول قرمز می گردد.

ابتدا خون بیمار 3 بار با نرمال سالین شسته شده و از رسوب آن خون 3 تا 5 % تهیه می شود. در مرحله بعد 11 لوله شماره گذاری شده با سالین 1 % و آب مقطر رقت های 0 % در لوله اول ( آب مقطر خالی ) به حجم 1CC و به همین ترتیب تا لوله یازدهم که 100 % سالین است تهیه می شود.

در مرحله بعد به تمام لوله ها از خون شسته شده 3 تا 5 % بیمار ، 50 لاندا اضافه می شود و لوله ها در دمای اتاق به مدت یک ساعت قرار می گیرند.

توجه شود بعد از ریختن نمونه در لوله ها ، آن ها را به آرامی مخلوط کنیم تا لیز نشوند.

کاربردهای بالینی:

ارزیابی موارد مشکوک به کم‌خونی همولیتیک اسفروسیتوز ارثی (HS) و تأیید آن.

ارزیابی استوماتوسیتوز ارثی، لیپتوسیتوز همراه با بیماری کبدی، آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک ( نظیر  فقر آهن) و فقر آنزیم پیروات کیناز.

ارزیابی حالات همولیتیک ایمنی اکتسابی نظیر  اسفروسیتوز اکتسابی.

اطلاعات تکمیلی

اسفروسیتوز ارثی(HS) یک کم خونی همولیتیک شایع با طیف وسیع از نظر شدت است. بیماران مبتلا، همولیز مزمن دارند ولی ممکن است از نظر بالینی بدون علامت باشند یا از همولیز جبران نشده شدیدی رنج ببرند که به برداشتن طحال پاسخ می‌دهد.  HS ناشی از نقایص ارثی در اسکلت غشاء اریتروسیت است. یک سری از پروتئین‌ها با یکدیگر تعامل کرده و غشاء گلبول قرمز را تشکیل داده که با لیپید لایه خارجی لیپیدی نیز تعامل می‌کنند. تعاملات عمودی، دو لایه لیپید را تثبیت کرده که شامل تعاملات اسپکترین- انکرین- باند ۳ و اتصال پروتئین ۴٫۱۱- گلیکوفورین می‌باشد. تعاملات عرضی مسئول تمامیت ساختاری غشاء گلبول قرمز است. به نظر می‌آید HS یک اختلال در تعاملات عمودی می‌باشد. در نتیجه، دو لایه لیپیدی بی‌ثبات شده، لیپید از دست رفته و ناحیه سطحی غشاء دچار نقص شده که نهایتاً منجر به اسفروسیتوز می‌شود. در مطالعات چهار نوع اختلال ساختاری غشاء گلبول قرمز شناسایی شده است که به ترتیب زیر است:

 • نقص ترکیبی اسپکترین و آنکرین که شایع­ترین نقص است
 • نقص باند ۳
 • نقص اسپکترین به تنهایی
 • نقص پروتئین ۴٫۲
 • S با کم‌خونی همولیتیک جبران‌نشده، ممکن است همراه با رتیکولوسیتوز (معمولاً خفیف تا متوسط) و افزایش خفیف بیلی‌روبین غیرمستقیم سرم باشد. این بیماران مستعد به سنگ‌های پیگمانی کیسه صفرا و حملات آپلاستیک مغز استخوان هستند. اسفروسیت‌ها نسبت به گلبول­های قرمز طبیعی به همولیز در سالین رقیق (هیپوتونیک) حساس‌ترند و شکنندگی اُسمزی (OF) آنها افزایش می‌یابد. اسفروسیت‌ها از هر منشا که باشند از جمله کم‌خونی همولیتیک اتوایمیون (AIHA)، موجب افزایش OF خواهند شد. به طور کلی سلول­های کاملاً گرد یعنی اسفروسیت‌ها یا سلول­های اسفروئیدال افزایش OF دارند در حالی که سلول­هایی که نسبت سطح به حجم آنها بالاتر است مثل سلول­های نازک، هیپوکرومیک و  تارگت،OF  کاهش یافته دارند.
 • در HS، پیرو پوی کیلوسیتوز ارثی و استوماتوسیتوز ارثی،  OF افزایش یافته است ولی در الیپتوسیتوز ارثی، OF طبیعی است. از سوی دیگر در گزروسیتوز ارثی (xerocytosis)،  OF کاهش می‌یابد.

تفسیر نتایج :

OF در مواردی از آلودگی با مالاریا افزایش می‌یابد، که هم سلول­های آلوده و هم غیرآلوده این افزایش را نشان می­دهند. گزارش شده که در مبتلایان به اسکلروز متعدد (MS) هم OF و هم شکنندگی مکانیکی (Mechanical Fraction) افزایش می‌یابد. کاهش OF (مقاومت به لیز) ممکن است با فقر آهن (جمعیت سلول­های هیپوکروم)، سایر هموگلوبینوپاتی‌ها (به خصوص بیماری هموگلوبین C ) احتمالاً به خاطر جمعیت سلول­های تارگت دیده شده و مشخصه تالاسمی است.

بعد از یک ساعت انکوبه شدن ، تمام لوله ها را به مدت 1 دقیقه در دور rpm  1000   سانتریفوژ می کنیم و سپس لوله ها را از لحاظ لیز بودن یا نبودن بررسی می نماییم.

Description: Description: Description: Untitled

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :

 • هر کم‌خونی شدیدی از جمله فقر آهن سبب  نتایج غیرطبیعی خواهد شد.
 • این تست وجود اسفروسیت‌ها و سلول­های اسفروئیدال را اندازه‌گیری می‌کند و برای HS اختصاصی نیست.
 • جهت آ‍زمایش احتیاج به خونگیری بدون تروما است. همولیز شدید در نتایج آزمایش تداخل می نماید.
 • بیماران دچار آنمی همولیتیک ایمونولوژیک و یا کسانی که اخیراٌ تزریق خون داشته اند ممکن است دچار افزایش لیز RBC و افزایش OF گردند.
 • تشکیل اسفروسیت‌ها (گلبول­های قرمز کروی) ناشی از دست دادن سطح غشایی گلبول قرمز نسبت به حجم داخل سلولی است. در حضور گلبول­های قرمز کروی OF افزایش می‌یابد.OFغیرطبیعی در اسفروسیتوز ارثی (HS) اتفاق می‌افتد ولی منحصراً  تشخیصی نیست.
 • لیز RBC در یک غلظت محلول NaCl دال بر مثبت شدن تست نمی باشد.  در صورتی که در  ۳  غلظت محلول NaCl افزایش لیز داشته باشیم نشاندهنده شکنندگی اُسمزی RBC می باشد.
 • جهت تفسیر تست باید به همراه تست بیمار نمونه کنترل نیز گزاشته شود. و نتایج با یکدیگر مقایسه گردند.
 • در صورتی که تست OF بیمار نرمال باشد ولی تست کنترل غیر طبیعی باشد، تست را می توان گزارش کرد. منتها باید در جواب آزمایش آورد که نمونه کنترل رضایت بخش نبوده است.
 • در صورتی که هر دو نمونه بیمار و کنترل OF غیر طبیعی داشته باشند، آزمون باطل خواهد بود و نباید گزارش گردد.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

مواد و لوازم مورد نياز :

ـ سمپلر و سر سمپلر

ـ چراغ مطالعه

ـ روتاتور و اپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن

 نمونه:

خون کامل حاوی ضد انعقاد

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايمني

شرايط نگهداري :

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

چک کردن دستگاه روتومیکس

کنترل تاریخ مصرف کیت

چک کردن سمپلرها

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

دستورالعمل Cold Agglutinins

عنوان :

روش تست آنتی بادی های سرد

هدف :

ارائه نکات تئوری و عملی مرتبط با تست آنتی بادی های سرد

اساس آزمایش:

اصطلاح آگلوتینینهای سرد به دسته ای از اتوآنتی بادی هایی اطلاق می شود که با بعضی از سیستم های آنتی ژنی گروه های خون در سطح گلبول های قرمز در حرارت پایین تر از حرارت طبیعی بدن واکنش نشان می دهند.

مواد و وسایل لازم :

1- یخچال 4 درجه سانتیگراد

2-بن ماری 37 درجه سانتیگراد

3- لوله های آزمایش به اندازه 13*100 میلی متر

4-سرم فیزیولوژی 9/0 درصد نمک طعام

5- گلبولهای  قرمز گروه خونی O شخص بالغ و سالم

از آنجایی که گلبول های قرمز گروه O بعضی افراد برای آزمایش بهتر جواب می دهند ، بنابراین برای این آزمایش گلبول های قرمز گروه O چند دهنده خون را با هم مخلوط می کنند. گلبول های قرمز باید تازه باشند و در یخچال 4 درجه به مدت 2 روز از تاریخ خونگیری قابل مصرف می باشند.البته از گلبول های قرمز خود بیمار هم در صورتی که تمام مراحل جدا کردن و شستن گلبول ها در حرارت حدود 37 درجه انجام گیرد می توان استفاده کرد. این درجه برای این است که آگلوتینینهای سرد بیمار به گلبول های قرمز خودش متصل نشوند.

6- سرم بیمار ، سرم و یا پلاسمای بیمار باید فاقد هرگونه گلبول های قرمز لیز شده باشد و بعلاوه نباید برای از بین بردن کمپلمان حرارت داده شود.

جهت انجام آزمایش ابتدا خون تام گرفته شده از بیمار را به مدت معین در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار می دهیم ( برای 7 سی سی  خون ، مدت یک ساعت ) . این عمل به این دلیل انجام می شود که مطمئن شویم آنتی بادی های IgM خود بیمار به RBC های خودش متصل نشده باشد .

پس بعد از گذشت زمان انکوباسیون ، پلاسمای بیمار را جدا کرده و مورد استفاده قرار می دهیم.

7-سرم کنترل مثبت .چندین سرم مثبت را روی هم ریخته و در شیشه های کوچک به حجم نیم میلی لیتر سریعا در 20- تا 70- درجه نگهداری کنید. سپس تیتر این مخلوط را معلوم کرده و تا زمانی که قدرت مناسب دارد قابل مصرف می باشد

اساس آزمایش :

رقت های مختلفی از سرم بیمار را با مقدار ثابتی گلبول قرمز گروه خونی O انسان در یخچال قرار می دهند. در صورتی که سرم بیمار حاوی آگلوتینین های سرد باشد ، بطور قابل برگشت با گلبول های قرمز واکنش نشان می دهد.

تیتر نهایی سرم عبارتست از آخرین رقت سرمی که آگلوتینیناسیون گلبول های قرمز در سرما بطور واضح در آن دیده شود.

 روش انجام آزمایش :

1- گلبول های قرمز گروه O انسان را حداقل سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو می دهیم سپس 2/0 میلی لیتر از این سلول های فشرده شده(Packed cells) را برداشته و حجم آنرا با سرم فیزیولوژی به 100 میلی لیتر می رسانیم.

2- 8 لوله آزمایش 100*13 را در یک ردیف جا لوله ای برای سرم یک بیمار و هشت لوله آزمایش دیگر را در ردیف دوم برای سرم کنترل مثبت قرار دهید .

3- به لوله شماره یک ، 6/0 میلی لیتر و به لوله دوم تا هشتم ، 4/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی در 2 ردیف بریزید.

4- مقدار 2/0 میلی لیترسرم یا  پلاسمای بیمار را به لوله اول اضافه کرده و پس از مخلوط کردن مقدار 4/0 میلی لیتر از آنرا به لوله دوم و سپس همین کار را تا لوله هفتم ادامه می دهیم . لوله هشتم بعنوان کنترل منفی می باشد. همین رقت ها را با  سرم کنترل مثبت در ردیف دوم لوله ها انجام می دهیم.

5- سوسپانسیون گلبول های قرمز را به مقدار 4/0 میلی لیتر به هر لوله اضافه می کنیم . تیتر نهایی سرم در لوله ها به ترتیب 8/1 ، 16/1 ، 32/1 و … می باشد.

6- لوله ها را در یخچال به مدت یک شب قرار می دهیم .

7- صبح اول وقت لوله ها را از یخچال بیرون آورده و نتیجه آگلوتیناسیون را بلافاصله خوانده و یادداشت می نماییم.

چنانچه لوله ها گرم شوند احتمال دارد تیتر آگلوتینین ها کمتر یا از بین برود. تیتر نهائی سرم عبارتست از آخرین رقت سرمی که آگلوتیناسیون گلبول های قرمز در سرما بطور واضح در آن دیده شود.

 قبل از گزارش تیتر ، لوله ها را باید در 37 درجه انکوبه کرد تا مطمئن شویم آگلوتیناسیونی که در لوله ها مشاهده شده است مربوط به آگلوتینین سرد می باشد .

گزارش آزمایش : کسر یا مخرج آخرین رقت سرم بیمار که در یخچال گلبول های قرمز را آگلوتینه کرده و در 37 درجه سانتی گراد گلبولها را آزاد نموده است بعنوان تیتر آگلوتینین سرد سرم بیمار گزارش می شود. در صورتی که هیچ آگلوتیناسیونی مشاهده نشد ، جواب آزمایش منفی خواهد بود.

صلاحیت و شایستگی کاربر:

مهارت تفسیر آزمایش

آموزش در انجام کار

نکات ایمنی:

پوشیدن روپوش کار

استفاده از دستکش

رعايت تمام دستور العمل هاي ايم

تفسیر نتایج آزمایش :

بطور طبیعی تیتر آگلوتینین سرد در افراد سالم کمتر از 64 می باشد . تیتر بالاتر از 64 ، دلالت بر یک وضعیت مرضی دارد.

محدوده مرجع : (Reference interval )

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش:

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …)

CMV IgG IgM TEST

 عنوان :

روش انجام تست CMV

هدف :

سنجش آنتی بادی و آنتی ژن CMV

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

CMV در خانواده ای است که در آن ویروس های گروه هرپس سیمپلکس،ابشتین بار و واریسلا زوستر قرار دارد CMV انتشار وسیعی داشته و بسیار شایع است بیماران مذکر هموسکسوال ،بیمارانی که تحت پیوند قرار گرفته اند و بیماران مبتلا به ایدز به این ویروس بسیار حساسند .عفونت از طریق تماس با ترشحات بدن با ادرار کسب می شود بیشتر بیماران مبتلا به بیماری حاد یا علامتی ندارند و یا علایم آن بسیار کو است (مانند مونونوکلئوز عفونی)

عفونت CMV شایع ترین عفونت مادر زادی است ،زنان حامله ممکن است در طی حاملگی یا به دلیل فعال شدن مجدد عفونت قبلی CMV در آنها دچار بیماری شوند .تقریبا 10%نوزادان مبتلا اغلب دچار ضایعات دائمی به صورت عقب ماندگی ذهنی و آسیب های شنوایی می شوند .عفونت جنین می تواند سبب میکروانسفالی ،هیدروسفالی ،فلج مغزی CP ،عقب ماندگی ذهنی یا مرگ شود .برای این عفونت درمان خاصی شناخته نشده است اگر به وسیله کشت ویروسی یا سرولوژیکی بتوان عفونت را در مراحل اولیه تشخیص داد یک روش مناسب سقط درمانی است .افزایش تیتر CMV به میزان 4 برابر یا بیشتردر یک فاصله 14-10 روزه نشانه عفونت حاد است

بهترین روش تشخیص کشت دادن ویروس است .در هر حال کشت ویروس نمی تواند عفونت حاد را از مزمن یا غیر فعال افتراق دهد .به وسیله ایمنوفلورسانس الایزا و لاتکس آگلوتیناسیون می توان اطلاعات بیشتری در مورد عفونت به دست آورد سطح CMV IgG برای سالها بعد از ایجاد عفونت همچنان بالا باقی می ماند .اندازه گیری آنتی بادی IgM نشانه گذشت یک زمان کوتاه از عفونت 12-6 ماه است و در نتیجه فاز حاد بیماری یا عفونت اخیر را نشان می دهد .آنتی ژن های CMV سه نوع مختلف دارند که به روش ایمنولوژیک اندازه گیری می شود .این آنتی ژن ها شامل آنتی ژن زودرس،تاحدودی زودرس و دیر رس بوده و نشانه شروع بیماری است

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول CMV(IgG&IgM) مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيصي :

از شايعترين عفونت هاي داخل رحمي است كه از اين نوزادان با جداسازي ويروس از بزاق يا سرم از نوع IgM تنها علامت عفونت مادرزادي است گروهي از نوزادان داراي علامت يرقان  هپاتواسپلینومگالي و پان سيتوپني )كاهش تمام سلول هاي خوني ) متولد مي شوند به عوارض دراز مدت مانند كري ، عقب ماندگي ذهني ممكن است مبتلا شوند . در ضمن اين تست براي غربالگري افراد گيرنده و دهنده ، جهت بررسي عفونت هاي گذشته به كار  مي رود .

عوامل تداخل کننده:

فاکتور روماتوئیدی یا آنتی بادی های ضد هسته ای موجب نتایج مثبت کاذب می شود

سایر عفونت های فعال مادر زادی می تواند موجب نتایج مثبت کاذب شود

محدودیت ها :

خطا در آماده سازی محلول شستشو و محلول کونژوگی، برخورد سرسمپلر با ته چاهک­ها، انتقال آلودگی چاهک­ها به یکدیگر در هنگام شستشو، ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن و کنده شدن آنتی بادی­ها، یکنواخت نبودن دمای انکوباسیون در هر مرحله، استفاده از سرسمپلر آلوده برای کنترل­ها و Cut Off، ایجاد وقفه در بین مراحل، محتویات استفاده شده کیت از یک سری نباشد، PH آب مقطر تنظیم نباشد، اختلالات دستگاه الایزا.

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Helico Bacter Pylori IGA

عنوان :

روش انجام تست هلیکو باکتر پیلوری IGA

هدف:

 اندازه گیری مقدار Ab اختصاصی Helico Bacter Pylori از نوع ایمونوگلوبولین در حضور Cut Off، در مقایسه با کنترل مثبت و با حساسیت %77/8

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

عفونت با H.Pylori سبب تولید آنتی بادی­های از کلاس IgA, IgG و در حالت حادIgm می­شود علت انجام آزمایش IgA روی H.Pylori تمرکز این میکرواورگانیسم در مخاط معده و سایر نقاط دستگاه گوارش و برانگیختن تولید آنتی بادی مخاطی IgA می­باشد.

آنتی بادی IgAضد H.Pyloriنیز همانند IgGدو ماه پس از عفونت افزایش می یابد اما 4-3هفته پس از درمان کاهش پیدا      می کند اولین آنتی بادی که افزایش می یابد آنتی بادی IgMضد H.Pylori(در حدود 4-3هفته پس از عفونت بالا می رود)و 3-2ماه پس از درمان دیگر قابل تشخیص نخواهد بود

تعیین کمی غلظت IgAمی تواند تست تاییدی IgGضد هلیکو باکتر پیلوری باشدباشد همچنین این اندازه گیری در تشخیص عفونت افرادی که قادر به ترشح IgGضد هلیکو باکتر نمی باشد حائز اهمیت است

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول HPY IgA مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده، محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال – رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Helico Bacter Pylori IgG

عنوان:

روش انجام تست هلیکوباکتر پیلوری IgG

هدف:

 اندازه گیری مقدار اختصاصی از نوع ایمونوگلوبولین علیه Helico Bacter Pylori در حضوركالببراتور، در مقایسه با کنترل مثبت و با حساسیت %100

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

 موارد کاربرد:

 این آزمایش در تشخیص زودرس عفونت­های هیلکوباکتربیلوری بسیار مفید است در افراد درمان نشده میزان آنتی بادی اختصاصی IgA, IgG به طور معمول افزایش می­یابد بعد از ریشه کنی باکتری، ممکن است آنتی بادی اختصاصی برای سال­های باقی بماند کاهش تیتر آنتی بادی نشانه­ی بهبود فرد و تاثیر درمان می­باشد.

 اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول HPY IgG مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

نقش تشخيص :

هلیکو باکتر پیلوری ،باکتری است که در موکوس پوشاننده مخاط معده یافت می شود و بعنوان یک ریسک فاکتور برای بیماری های معده مانند زخم دئودنوم،گاستریت مزمن و یا حتی ازوفاژیت اولسراتیو شناخته شده است .همچنین این باسیل گرم منفی می تواند یک علل احتمالی برای کارسینوم کلاس یک معده باشد.کلونیزاسیون این باکتری در معده قریب 95-90%از مبتلایان به اولسر دئودنوم ،حدود 70-60%مبتلایان به کانسر معده گزارش شده است

نزدیک به 10%از افراد زیر 30 سال نیز کلونیزاسیون هلیکو باکتر دارند کلونیزاسیون باکتری با افزایش سن افزایش می یابد بطوری که نسبت افراد بالای 60 سال که کلونیزاسیون این باکتری را دارند معادل سن آنهاست.اغلب افرادی که دچار کلونیزاسیون باکتری هلیکو باکتر در معده دارند .بدون علامت باقی مانده و هرگز دچار زخم نخواهند شد

چندین روش برای تشخیص این ارگانیسم وجود دارد وارگانیسم را می توان از طریق نمونه موکوسی حاصل از گاستروسکپی کشت داد.البته این تست فقط برای تعداد معدودی از آزمایشگاه ها انجام شده و تنها برای جنبه تحقیقاتی و یا بیمارانی که اولین درمان عفونت هلیکو باکتر در آنها با شکست روبرو شده انجام می گیرد،ارگانیسم را می توان از طریق بیوپسی مخاط معده بدست می آید روش اخیر دقیق تر از کشت بوده و بنابراین تست استاندارد طلایی برای شناسایی هلیکو باکتر است

اغلب آماده شدن جواب کشت نیاز به گذشت چندین هفته دارد بنابراین ترجیحا بهتر است در بیماران علامت دار یا دارای بیماری فعال زخم ،اقدامات درمانی زود تر شروع شود .به همین دلیل اخیرا از تست فوری اوره آز برای هلیکو باکتر استفاده می شود .به دلیل داشتن آنزیم اوره آز قادر به شکستن اوره بوده و قطعه کوچکی از مخاط معده را درون ژل وارد می کنند بطوری که چند ساعت بعد بدلیل آزاد سازی اوره آز محیط ژل به رنگ نارنجی یا قرمز در می آید

اگر چه هلیکو باکتر پیلوری در مدفوع زنده باقی نمی ماند ولی با این حال در سنجش آنزیمی ایمنوسوربنت که از آنتی بادی تسخیری ضد هلیکو باکتر استفاده می شود می توان آنتی ژن هلیکو باکتر پیلوری را در مدفوع نشان داد

از تست های دیگر می توان به تست تنفسی اشاره کرد که یک روش غیر تهاجمی انتخابی برای عفونت هلیکو باکتر است اساس این تست بر اساس قابلیت متابولیزه کردن اوره به CO2 توسط هلیکو باکتر است.در تست تنفسی کربن نشاندار با رادیواکتیو به صورت خوراکی داده می شود و در صورت وجور هلیکو اوره به CO2 تبدیل می شود و سپس اوره از طریق کاپیلر های دیواره معده برداشت شده و به ریه ها می رسد.بنابراین CO2 از طریق تنفس خارج شده و 120-30 دقیقه بعد هوای باردمی از نظر CO2 نشان دار شده ارزیابی می شود

امروزه مشخص شده است كه هليكوباكتر عامل اصلي گاستريت نوع B ( گاستريت انترال فعال مزمن ) مي باشد كه هم در شروع بيماري و هم احتمالاً در تشديد بيماري موثر است نقش غالب هليكوباكتر پيلوري در زخم دوازدهه است . ارتباط با نقش هليكوباكتر پيلوري در گاستريت زخم معده زخم دوازدهه ورابطه آن با ضايعات معده در حال افزايش است افزايش سطح سرمي Ab در گاستريت حاد  ديده مي شود در بررسي وجود آلودگي فعال و مزمن هليكوباكتر گاستريت دیس پپسی و يا تائيد آندوسكپي يا پاتولوژي هاي مثبت به كار مي رود

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Helico IgG،SOP انکوباتور

عوامل تداخل کننده:

هلیکو باکتر ممکن است توسط اعمال آندوسکپیکی منتقل شود

مصرف آنتی اسید ها طی هفته اخیر قبل از تست می تواند نتایج تست های فوری اوره آز بطور کاذب منفی کند

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه رقیق شده، محلول

 برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

گاستریت حاد مزمن

اولسر دئودنوم

اولسر معده

کارسینوم معده

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای استفاده شده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­های و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

 مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Helico Bacter PylorI IGM

عنوان :

روش انجام تست هلیکو باکتر پیلوری IGM

هدف:

اندازه گیری مقدار آنتی بادی تولید شده علیه Helico Bacter Pylori (کلاسIgm) در حضور استاندارد و در مقایسه با کنترل مثبت و با حساسیت 95%

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

تیتراین آنتی بادی (Igm) سریعاً از عفونت بالا می­رود ولی به همان سرعت در عرض چند روز تیتر آن کاهش یافته دیگر قابل اندازه گیری نمی­باشد.

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول HPY IgM مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Helico Igm، SOP انکوباتور

عوامل تداخل کننده:

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه رقیق شده، محلول

 برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

 نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای استفاده شده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­های و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

 مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

محدودیت ها:

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

نتایجی که در آن سابقه­ی بیمار با نتیجه مطابقت ندارد باید چک شود (عدم مطابقت نتایج Helico IgG, Helico IgA, Helico Igm در یک بیمار)

عدم قاطعیت در گزارش QC در حین کار در صورت بروز هرگونه نیاز به تفسیر در نتیجه­ی کنترل کیفی با مسئول کنترل کیفی و یا مسئول فنی مشورت شود.

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

HSV TEST

عنوان :

روش انجام تست هرپس سیمپلکس

هدف:

شناسایی افراد آلوده به ویروس های سیمپلکس ویروس (HSV-1 وHSV-2 و هرپس ویروس هومینیس)که موجب عفونت های گوناگونی از جمله عفونت مخاطی-جلدی ،عفونت CSFوگاها عفونت احشایی می شوند

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

نقش کاربردی:

آزمایش هرپس به منظور تشخیص عفونت های هرپسی حاد انجام می شود این آزمایش برای بیماران مشکوک به عفونت اولیه دستگاه تناسلی نیز انجام می شود همچنین این آزمون در بیماران مبتلت به ضعف ایمنی و دچار ضایعات برجسته ای در مخاط دهان یا ناحیه تناسلی که شبیه به ضایعات این عفونت باشد انجام می شود به علاوه این آزمایش در مورد بیمارانی که تب یا علت نا معلوم دارند به ویژه دچار ضعف ایمن اند به کار می رود

کشت هرپس برای تشخیص عفونت فعال هرپس تناسلی در زنانی که در طی 8-6هفته آینده نوزادی با زایمان واژینال به دنیا خواهد آمد به کار می رود

 اصول آزمایش:

تعيين آلودگي يا تائيد عفونت فعال Herpes simplex تيپ I در افراد با تب خال مكرر ، استنوماتيت حاد ، افراد تحت تاثير داروهاي سركوب گر و يا بيماران با سابقه Herpes Genitalis و اگاهي از وضعيت باليني نوزادان متولد شده از مادران آلوده در موارد ابتلا به ويروس II ابتلا مادر به HSV در طي حاملگي خطر بزرگي براي ابتلاي جنين به حساب مي آيد عفونت در سه ماه اول حاملگي باعث سقط جنين مي شود و در سه ماه دوم و سوم موجب تولد زودرس مي شود به علاوه در هنگام تولد نيز ممكن است متوجه جنين شود و نوزاد در واژن يا سرويكس به عفونت مبتلا گردد . عفونت اوليه مادر نسبت به عفونت هاي راجعه خطر بيشتري براي جنين دارد زيرا مقدار ويروس هاي موجود و نيز مقدار ضايعات در عفونت اوليه بيشتر است همچنين  به علت عدم وجود IgG در سرم مادر نوزاد هيچ گونه وسيله حفاظتي ندارد به دليل اينكه در اکثر نوزادان سر عضو نمايش در زمان تولد است سر و گردن اولين مناطقي است كه با ويروس تب خال موجود در دستگاه تناسلي مادر آلوده مي شوند در صورتي كه نوزاد IgGاختصاصي HSV را از مادر دريافت نكرده باشد در برابر ويروس دفاعي نداشته و ويروس در احشا منتشر خواهد شد   امروزه پيشنهاد مي گردد كه بانوان حامله اي كه ضايعات مشكوك به HSVدر دستگاه تناسلي دارند سزارين كنند .

هشدار و موارد ایمنی:

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخیصی:

ویروس هرپس سیمپلکس را به دو تیپ 1و2 تقسیم می کنند.تیپ 1 مسئول ایجاد ضایعات دهانی تاول بر روی لب به نام زخم سرد و یا حتی ضایعات قرینه ای می باشد HSV تیپ 2 عامل ضایعات قرینه ای می باشد .HSV تیپ 2 عامل عفونت ویروسی دستگاه ادراری –تناسلی است که به روش جنسی منتقل می شود این ویروس می تواند برروی پنیس،اسکروتوم،فرج،پرینه،ناحیه اطراف آنال ،واژن یا سرویکس ایجاد شود.اگر کانال زایمان آلوده به HSV باشد هنگام تولد نوراد به این عفونت مبتلا می شود .عفونت مادر زادی منجر به میکروسفالی ،کوریورتینیت و عقب ماندگی ذهنی در نوزاد خواهد شد .عفونت منتشر نوزادی با ویروس هرپس باعث مرگ و میر زیادی می شود

در مردان و زنان برای تعیین ریسک انتقال جنسی عفونت می توان تست ویروسی را انتخاب کرد .مزیت تست های آنتی ژنی آن است که طی یک روز آماده می شود .در هر حال گاهی تست های سرولوژیکی آنتی ژنی دشوار بوده چرا که نیاز به تست های مکرر خون در طی فاز های حد و نقاهت یک اپیدمی حاد ویروسی با فواصل دو هفته ای دارد ازدیاد 4 برابر تیتراژ نشانه تشخیص عفونت اولیه هرپسی است عفونت های عود کننده به میزان کمتری سبب افزایش تیتراژ شده و به هر حال بیش از 50%از جمعیت آمریکا دارای آنتی بادی های ضد هرپسی اند

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگه داري و شناسايي عملكرد )

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

نکات مهم بالینی:                                                                  

در صورت وجود هرپس در مادر باردار بیمار باید توسط سزارین به دنیا بیاید

24 ساعت قبل از کشت سرویکس بیمار باید از دوش گرفتن پرهیز کند

مردان در طی یک ساعت قبل از کشت مجرا نباید ادرار کنند زیرا ادرار موجب شسته شدن ترشحات مجرای ادرار می گردد

سایر آزمایش های مربوطه:

این مبحث راجع به سایر بیماری های قابل انتقال از طریق جنسی و عوامل مسبب آن می باشد

کلامدیا

تشخیص سفلیس

بررسی ویروس هپاتیت

سرولوژیHIV

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

عدم قاطعیت در گزارش QC در حین کار (صحیح نبودن نتایج کنترل منفی و مثبت و استانداردها)

عدم انطباق نتیجه­ی آزمایش با سابقه­ی بیمار

در صورت بروز هرگونه نیاز به تفسیر در نتیجه­ی کنترل کیفیت با مسئول کنترل کیفیت و یا مسئول فنی مشورت شود.

Rubella(IgG&IgM)

عنوان:

روش انجام تست آنتی بادی علیه ویروس سرخجه

هدف:

شناسایی مبتلایان به ویروس سرخجه و اندازه گیری دوز ایمنوگلوبولین در افراد واکسینه شده

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

غربال گری آنتی بادی ضد سرخجه برای تشخیص دادن ایمنی در برابر سرخجه استفاده می شود .این تست ها وجود آنتی بادی های IgGوIgM مربوط به ویروس سرخجه را مشخص می کنند.اینها بسته به متد بکار رفته طی چند روز تا چند هفته بعد از شروع راش بالا می رود.IgM حدود 6 هفته بعد ناپدید شده ولی IgG با تیتر های پایین برای چند سال باقی می ماند .سطوح آنتی بادی ها در افراد با عفونت فعال یا عفونت های قبلی بالا می رود.شناسایی تماس زن حامله وضعیت ابتلای وی بسیار مهم است .چراکه عفونت مادر زادی سرخجه در سه ماهه اول منجر به اختلالات مادر زادی (نقایص قلبی،تخریب مغزی،کری)می گردد.گاهی در زنانی که از تماس قبلی خود به روبلا اگاه نیستند این تست ها را قبل از حاملگی انجام می دهند.بطوری که اگر آنتی بادی نداشته باشند باید قبل از حاملگی ایمونیزه شوند.

اصطلاح TORCH برای عفونت شناخته شده جنینی به کار می رود تاثیر برروی جنین ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم (سقط یا زایمان زود رس)باشد.همچنین می توان تیتر IgM را سنجید ،در صورت مثبت شدن عفونت اخیر مطرح می شود.تیتر IgM 2-1 روز بعد از شروع راش ظاهر شده و بعد از 6-5 هفته عفونت ناپدید می شود

تست آنتی بادی ضد سرخچه برای تشخیص روبلا در جنین (روبلای مادر زادی)مفید است.آنتی بادی های ضد روبلایی IgM نمی توانند از جفت عبور کنند بنابراین حضور IgM در جنین نشانه احتمالی از روبلای مادر زادی حاد است .اغلب تست آنتی بادی در کودکان با اختلالات مادر زادی که دچار عفونت مادر زادی روبلایی شده اند انجام می شود

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول Rubella(IgG&IgM) مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيصي :

سرخجه یک بیماری شدیدا مسری ،حاد و بثوری تنفسی می باشد که به وسیله تظاهرات بالینی و انتتوم پاتوگونومیک ،مشخص می شود ،بثورات مخاطی همان پاتوگونومیک سرخک است .امروزه به علت واکسی ضعیف شده سرخک،این ییماری در کشور های پیشرفته غیر شایع است،با این وجود هنوز هم سرخک به صورت تک گیر دیده می شود و عامل مرگ و میر در کودکان است ویروس سرخک از جنس Morbillivirus و از خانواده Paramyxoviridia  بوده و ویروس سرخک ساختمان کروی دارد و از 6 پروتئین ساخته شده است .علت شیوع مجدد سرخک ،ناتوانی در انجام واکسیناسیون به خصوص در نوزادان شیر خوار و خردسالان به خصوص در مناطق شهری می باشد .ویروس سرخک به وسیله ترشحات تنفسی و اغلب توسط آئروسل ها انتقال می یابد .بیماران از یک تادو روز قبل از ایجاد علایم و تا 4 روز بعد از ظاهر شدن بثورات پوستی واگیر دار هستند (حداکثر قدرت عفونت زایی ویروس در مرحله مقدماتی می باشد)فاصله زمانی بین عفونت تا شروع علائم 10 روز است و فاصله زمانی بین عفونت تا بروز بثورات 14 روز است .ویروس سرخک به اپیتلیوم دستگاه تنفسی تهاجم نموده و از طریق خون به سیستم رتیکواندوتلیال گسترش پیدا می کند . ویروس سرخک تمام رده های گلبول های سفید خون را آلوده کرده و لذا پوست ،دستگاه تنفس و سایر اعضاء را در گیر می کند.سرخک با علایم تنفسی مقدماتی مانند ضعف ،سرفه،زکام ،کونژنکتیویت،اشکریزش،آبریزش بینیو تب بالا رونده 40.6 درجه که مشخص کننده ویرمی ثانویه است شروع می شود .این مرحله 4-2 روز طول می کشد در طی این مرحله بثورات هنوز ایجاد نشده است قبل از ظاهر شدن بثورات لکه های کوپلیک به وجود می آید .این لکه ها به اندازه 2-1 میلی متر بوده و به رنگ آبی سفید در زمینه قرمز روشن دیده می شود لکه های کوپلیک برروی مخاط دهانی در مجاورت دندان آسیای دوم قرار دارد .سرخک موجب در گیری دستگاه گوارش ،تنفسی و عصبی مرکزی می شود عوارض تنفسی سرخک عبارتست از لارنژیت،کروپ ،برونشیت و پنومونی،تشخیص افتراقی سرخک عبارتست از :سندروم کاوازاکی،مخملک،توکسوپلاسمز،مونونوکلئوز عفونی ،بثورات دارویی و عفونت با مایکوپلاسما پنومونیه

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

عفونت فعال سرخجه

عفونت قبلی روبلایی منجر شده به ایمنی

محدودیت ها :

خطا در آماده سازی محلول شستشو و محلول کونژوگی، برخورد سرسمپلر با ته چاهک­ها، انتقال آلودگی چاهک­ها به یکدیگر در هنگام شستشو، ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن و کنده شدن آنتی بادی­ها، یکنواخت نبودن دمای انکوباسیون در هر مرحله، استفاده از سرسمپلر آلوده برای کنترل­ها و Cut Off، ایجاد وقفه در بین مراحل، محتویات استفاده شده کیت از یک سری نباشد، PH آب مقطر تنظیم نباشد، اختلالات دستگاه الایزا.

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

ویژگی کیت:

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگه داري و شناسايي عملكرد )

محدودیت ها:

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

محدوده انجام آزمايش :

اقدامات بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي ( تكرار آزمايش ، انجام يا توصيه انجام آزمايشهاي تائيدي يا تكميلي اطلاع سريع به پزشك)

محيط نگه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري است

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Anti mitochondrial Ab ( AMA )

 عنوان:

اساس تست AMA

هدف:

اندازه گیری آنتی بادی های ضد میتوکندریایی AMA که در تیتر های بیشتر از 1:5 یافت می شود

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

AMA اساسا برای کمک در تشخیص سیروز صفراوی اولیه بکار می رود.AMA یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمی است که بر علیه یک لیپوپروتئین غشاء میتوکندریایی عمل می کند .بطور طبیعی سرم در تیتر بیشتر از 1:5 حاوی AMA نیست

AMA در 94%بیماران مبتلا به سیروز صفراوی اولیه دیده می شود .این اختلال می تواند یک بیماری اتوایمیون باشد که اساسا زنان میانسال را درگیر می کند .یک سیر به آرامی پیشرونده داشته که با افزایش آنزیم های کلیوی خصوصا آلکالین فسفاتاز و گاما گلوتامین ترانس پپتیداز وAMA مثبت می شود .معمولا بیوپسی کبد برای تثبیت تشخیص لازم است زیرا گاهی AMAدر مبتلایان به هپاتیت مزمن فعال کلستاز دارویی و هپاتیت اتوایمیون نظیر اسکلرودرمی و لوپوس سیستمیک ،انسداد خارج کبدی یا هپاتیت عفونی مثبت می شود زیر گروه های متعددی برای AMA وجود دارد ،به نظر می رسد ساب گروه M-2 برای سیروز صفراوی اولیه بسیار اختصاصی باشد

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول AMAمورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب 

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیر نتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست AMA، SOPانکوباتور

نقش تشخيص :

AMA نوعی آنتی بادی ضد سیتپلاسمی است که بر علیه لیپوپروتئینی در غشائ میتوکندری تولید می شود تیتر طبیعی AMA سرمی غالبا بیش از 1:5 نمی باشد آنتی بادی AMA در 94%مبتلایان به سیروز صفراوی اولیه وجود دارد .این بیماری ممکن است نوعی بیماری خود ایمن باشد که غالبا زنان جوان یا میانسال را مبتلا می سازد این بیماری سیری کند و پیشرونده دارد و مشخصه آن افزایش آنزیم های کبدی به ویژه فسفاتاز قلیایی و گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز به همراه آزمون AMA مثبت است تایید تشخیص آن نیازمند بیوپسی کبدی است زیرا آزمایش AMA در مبتلایان به هپاتیت مزمن فعال مانند اسکلرودرما و لوپوس اریتماتوز انسداد خارج کبدی و یا هپاتیت حاد عفونی نیز مثبت می گردد .AMA دارای گروه های فرعی است چنین تصور می گردد که زیر گروه M-2 برای سیروز صفراوی اولیه بسیار اختصاصی می باشد از روش های ایمنوفلورسنت یا الایزا برای آزمونAMA استفاده می شود

در تشخيص سيروز صفراوي اوليه (Primary biliary circhosys ) مفيد است . وجود انتي بادي كمپلكس (M2) نشان وجود بيماري است مثبت و منفي كاذب در اين آزمايش نادر است .

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

سیروز صفراوی اولیه :AMA در 100-90%بیماران مثبت است

هپاتیت مزمن فعال :AMA در 30%بیماران مثبت می باشد

لوپوس اریتماتوز

سفلیس

کلستاز دارویی

هپاتیت خود ایمنی(مانند اسکلرودرما،لوپوس اریتماتوز)

انسداد خارج کبدی

هپاتیت عفونی حاد آزمون AMA در 5-2%بیماران مثبت است

محيط نگه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري است

محدودیت ها :

خطا در آماده سازی محلول شستشو و محلول کونژوگی، برخورد سرسمپلر با ته چاهک­ها، انتقال آلودگی چاهک­ها به یکدیگر در هنگام شستشو، ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن و کنده شدن آنتی بادی­ها، یکنواخت نبودن دمای انکوباسیون در هر مرحله، استفاده از سرسمپلر آلوده برای کنترل­ها و Cut Off، ایجاد وقفه در بین مراحل، محتویات استفاده شده کیت از یک سری نباشد، PH آب مقطر تنظیم نباشد، اختلالات دستگاه الایزا.

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Anti nuclear Ab ( ANA)

 عنوان :

تست آنتی بادی ضد هسته

هدف:

 بررسی وجود یا عدم اتوآنتی­بادی بر ضد بعضی از اجزاء هسته با حساسیت 100λ و در حضور Cut Off و در مقایسه با کنترل مثبت ،ANA در تیتر با رقت بیش از 1:20 یافت نمی شود

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

ANAیک گروهی از آنتی بادی های ضد هسته ای است که برای تشخیص لوپوس اریتماتوز سیستمیک بکار می رود ،چون تمام مبتلایان به SLE دارای اتوآنتی بادی ها می باشند .لذا یک تست منفی ANA تشخیص SLE را رد می کند تست مثبت در قریب به 95%بیماران دیده   می شود اگر چه سایر بیماری های روماتوئیدی نیز با ANA مثبت همراه هستند

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول ANA مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیر نتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستندسازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست ANA، SOP انکوباتور

نقش تشخيصي :

ANA برای تشخیص لوپوس اریتماتوز و سایر بیماری های خود ایمن استفاده می شود . این آنتی بادی ها عمدتا جهت غربال گری SLE به کار می رود زیرا تقریبا تمامی مبتلایان بهSLE آنتی بادی های خود ایمن تولید می کنند از این رو ،آزمایش منفی ANA تشخیص بیماری را رد می کند اگر آزمون ANA مثبت گردد ،لازم است سایر آنتی بادی ها نیز بررسی شوند تا تشخیص تایید گردد

وجود انتي بادي ضد DNAدو رشته اي ارتباط نزديكي به شروع نفريت لوپوسي دارد در افراد مبتلا به میوزیت كه يكي از اتوآنتي بادي هاست ارزش تشخيصي بوده و وجود آن با بيماري هاي بينابيني بافت ريه همراه است وجود اين آنتي بادي در بيماران مبتلا به لوپوس نشاندهنده درگيري كمتر كليه و سير خوش خيم بيماري است  . اتوانتي بادي ضدSSB ,SSA, Ag    در سرم بيماران مبتلا به لوپوس و سندرم شوگرن یافت می شود. شود .آنتی بادی ضدSSAدرسرم بیماران لوپوس که ANA منفی اند دیده می شود.آنتي بادي 70-SCLبراي اسكلرودرما اختصاصي است و  70-SCL در تعداد كمي از بيماران مبتلا به لوپوس اينAbيافت مي شود . اين بيماري سير منتشر دارد – تشخيص بيماري روماتوئيد سيستمتيكsystemic Rhomatoid disease  SRDعمدتاً با علائم و تظاهرات باليني مشخص مي گردد اندازه  گيري اتوآنتي بادي ها به ذخيره ANA كمك مي كند . وجود بيماري با نتايج مثبت و تيتر بالا تائيد مي گردد .

عوامل تداخل کننده:

داروهایی که موجب آزمون مثبت کاذب ANA می شود عبارنتد از :استازولامید،اسد آمینوسالیسیلیک،کلرپروتیکسن،کلروتیازید ها،گریزئوفولین،هیدرالازین،پنی سیلین،فنیل بوتازون،فنی توئین،پروکایین آمید،استرپتومایسین،سولفانامیدو تتراساکلین

داروهایی که ممکن است سبب آزمون منفی کاذب شود عبارتند از استروئید ها

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

لوپوس اریتماتوز سیستمیک ،علایم و نشانه های این بیماری مبهم و غیر اختصاصی است این بیماری با تولید مقدار زیادی از آنتی بادی های خود ایمن همراه است هر عضوی از بدن بیمار می تواند هدف این آنتی بادی قرار گیرد .مجموعه های ایمنی سیستم کمپلمان را تحریک نموده و موجب آسیب بافتی می شود

آرتریت روماتوئید،پاسخ خود ایمن بر علیه بافت های سینوویال است

پلی آرتریت نودوزا،پاسخی خود ایمن بر علیه عروق کوچک اندام های گوناگومن ایجاد می کند

درماتومیزیت

پلی میوزیت،پاسخی خود ایمن بر علیه عضله اسکلتی پدید می آورد

اسکلرودرما،پاسخی خود ایمن بر علیه اندوتلیوم عروق خونی ایجاد و فیبروز پدید می آورد،این پدیده به همراه جاگیری بافت کلاژنی موجب تغییرات خاصی در اعضایی مانند پوست و لوله GIو سایر اندام های داخلی می شود

سندروم شوگرن،پاسخی خود ایمنی است که بر علیه غدد برون ریز مانند غدد اشکی و بزاقی به وجود می آورد پدیده رینود مشخصه این پدیده عبارتست از :ایسکمی دوره ای انگشتان به طوری که در سرما سفید رنگ و سپس سیانوزه می شود و پس از گرم شدن قرمز می گردد این پدیده با بسیاری از بیماری های خود ایمن توام است اصطلاح بیماری رینود هنگامی به کار می رود که این پدیده بدون همراهی یک بیماری خود ایمن وجود داشته باشد

افزایش سطح:

لوپوس اریتماتوز سیستمیک

آرتریت روماتوئید

هپاتیت مزمن

پلی آرتریت نودوزا

درماتومیوزیت

اسکلرودرمی

مونونوکلئوز عفونی

بیماری رینود

سندروم شوگرن

سایر بیماری های ایمنی:

لوسمی

میاستنی گراویس

سیروز

مونونوکلئوز عفونی

هپاتیت مزمن

 مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار Work Book

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک­ها

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن میکروپلیت با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات اشتفاده شده از یک سری کیت نباشد.

عدم استفاده از آب دیونیزه

اختلالات دستگاه

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Anti Neutrophil cytoplasmic Ab  (ANCA)

عنوان:

تست انتی بادی ضد سیتوپلاسم نوتروفیل

هدف:

نکات تئوری و عملی انجام تست ANCA

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

این تست برای کمک در تشخیص گرانولوماتوز وگنر(WG)به کار می رود همچنین این تسن برای پیشگیری بیماری کنترل پاسخ دهی به درمان و شناسایی زودرس عود بیماری بکار می رود.گرانولوماتوز وگنر یک واسکولیت سیستمیک منطقه ای است که شریان های کلیوی ،ریه ها و دستگاه تنفسی فوقانی (نازوفارنکس)دچار التهاب نکروزان می گردد.تشخیص بر اساس بیوپسی از نواحی آسیب دیده است .اخیرا تست های سرولوژیک نقش کلیدی در تشخیص WG و سایر سندروم های واسکولیت دارند

ANCA دسته ای از آنتی بادی ها است که بر علیه اجزای سیتوپلاسمیک نوتروفیل ها ساخته می شود .دو دسته آنتی بادی علیه اجزای سیتوپلاسمی نوتروفیل وجود دارد .نوع C برای تشخیص WG بسیار اختصاصی است .در موارد بیماری محدود به مجاری تنفسی نوع C فقط در قریب 65%بیماران مثبت می شود .تقریبا تمام مبتلایان به WG محدود به کلیه ها دارای نوع Cمثبت نیستند.در موارد WGغیر فعال در صد مثبت بودن به حدود 30%افت می کند .نوع دومANCA نوع P است در 50%مبتلایان به گلومرونفریت غیر WGایی محدود به کلیه ها مثبت می شود .همچنین در مبتلایان به گلومرونفریت غیر WG ایی مثبت می شود .75%مبتلایان به کولیت اولسروز یا کلانژیت اسکلوروزان دارای ANCA P مثبت اند

نكات ايمني :

برای هر سری از آزمایش یک منحنی استانداد جدید رسم کنید

عملیات رقیق سازی ،سمپل کردنو مخلوط کردن و تخلیه باید در دمای آزمایشگاهی صورت بپذیرد ،معرف های استفاده نشده باید فورا پس از استفاده در یخچال گذاشته شود و یا در مکانی خنک نگهداری شود

معرف ها با Lot های مختلف نباید با هم مخلوط شوند

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيص :

جهت ارزيابي بيماران مبتلا به Wagener’s gronuloma  (WG ) اندازه گيري ANCAبا دو نماي نوكلئار (P ) سيتوپلاسمي (C) انجام مي گردد . آزمايش (CANCA)  در 85% مبتلايان مثبت است . در عين حال وجود بيماري را نمي توان  با نتايج منفي ناديده گرفت . در اين آزمايش مثبت كاذب نادر است . نتيجه مثبت نماي (PANCA ) در  بيماران مبتلا به ضايعه منال كليدي ديده مي شود دو دليل بر وجود آنتي بادي ( MPO)myloperoxidasاست . انتي بادي با نماي (CANCA) نيز نمايانگر وجود انتي بادي (PR3) proteinase -3 مي باشد .

نتیج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

گرانولوماتز وگنرWG

پلی آرتریت میکروسکپیک

کولیت اولسروز

کلانژیت اسکلروزان اولیه

هپاتیت اتوایمیون

گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک

واسکولیت چرچ-استراوس

هپاتیت ویروسی فعال

بیماری کرون

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

محدودیت ها :

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

 پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

تفسیر ( علل تکرار، چگونگی و نحوه گزارش آن):

عدم قاطعیت در گزارش QC در حین کار (صحیح نبودن نتایج کنترل منفی و مثبت و استانداردها)

عدم انطباق نتیجه­ی آزمایش با سابقه­ی بیمار

در صورت بروز هرگونه نیاز به تفسیر در نتیجه­ی کنترل کیفی با مسئول کنترل کیفی و یا مسئول فنی مشورت شود.

 کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

ANTI CARDIOLIPIN

 عنوان :

انجام تست ضد پروتئین کاردیولیپین

هدف :

نکات تئوری و عملی انجام تست ضد پروتئین کاردیولیپین

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

این تست در برخی از مبتلایان به لوپوس اریتماتوز مثبت می باشد آنتی بادی های ضد فسفولیپید که شامل آنتی بادی های ضد کاردیولیپین و لوپوس آنتی کواگولانت است در نیمی از بیماران مبتلا به لوپوس مثبت دیده می شود وایمنوگلوبولین های GوM ضد کاردیولیپین در قریب 40%بیماران مبتلا به SLE دیده می شود (سندروم آنتی فسفولیپید آنتی بادی )که شامل آنتی بادی های ضد کاردیولیپین و لوپوس آنتی کواگولانت است در مبتلایان SLE دیده می شود و یافته های بالینی آن عبارتند از :ترومبوز شریانی وریدی،اختلالات نروپسیکوتیک،سقط مکرر خود بخودی و ترومبوسیتوپنی.هر دو نوع آنتی بادی ممکن ایت در لوپوس دارویی ،بیماری های غیر اتوایمیون مانند سفلیس و عفونت حاد و سالخوردگی دیده شود

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری 2

نگهداري تا 3 روز در c2-8 و بيشتر از 3 روز در c20-

عوامل تداخل کننده:

عفونت های سفلیسی فعلی یا اخیر می تواند سبب مثبت کاذب شود

حضور موقتی این آنتی بادی ها در مبتلایان به عفونتها ،ایدز،بیماری های اتوایمیون و یا کانسر دیده می شود

نتایج مثبت کاذب به دنبال دارو درمانی همچون کلرپرومازین،پروکائین آمید،دیلانتین،پنی سیلین، هیدرازین و کینیدین دیده می شود

محدودیت ها :

ضد صرع­ها مثل کابامازپین، فنی توئین و متادون وریفامپسین و هپارین پائین آورنده و آمیردارون، آسپرین، دانازول، پروپرانولول و فورازومید بالا برنده­اند.

خراب بودن و کالیبر نبودن محلول­ها

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

 برخورد سرسمپلر با کف چاهک

 پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده   

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

نقش تشخيصي

حضورَAb  عليه كارديوليپين در بيماران داراي  لوپوس اريتماتوز وتشخيص بيماريهاي مربوطه به کار می رود

بررسي علل واسكوليت در بيماري هاي خود ايمني و يا التهابي ، مراقبت از زنان باردار با سابقه سقط جنين ،انتي بادي در ترومبوز يا اختلالات مربوط به نسج پيوندي نيز افزايش مي يابد .

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

لوپوس اریتماتوز سیستمیک

ترومبوز

ترومبوسیتوپنی

سقط مکرر جنین

سفلیس

عفونت حاد

سالخوردگی

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):

دفتر مربوطه جهت ثبت نتایج

فرم درخواست کالا و خدمات

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

ANTI CCP

عنوان:

انجام تست ضد سی سی پی

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی انجام تست Anti ccp

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول (ccp)مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيصي :

Citrulin peptide نوعي اسيد آمينه غير طبيعي است كه در روند تخريب بافت مفاصل بيماران آرتريت روماتوئيد آزاد مي شود و بر عليه آن Ab ساخته مي شود لذا اندازه گيري آنتيccp به عنوان يك شاخص براي تشخيص زود هنگام بيماري و پي بردن به شدت رو ند تخريب بافت مفاصل بعد از درمان به كار مي رود .

عوامل تداخل کننده:

فاکتور روماتوئیدی یا آنتی بادی های ضد هسته ای موجب نتایج مثبت کاذب می شود

سایر عفونت های فعال مادر زادی می تواند موجب نتایج مثبت کاذب شود

محدودیت ها :

خطا در آماده سازی محلول شستشو و محلول کونژوگی، برخورد سرسمپلر با ته چاهک­ها، انتقال آلودگی چاهک­ها به یکدیگر در هنگام شستشو، ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن و کنده شدن آنتی بادی­ها، یکنواخت نبودن دمای انکوباسیون در هر مرحله، استفاده از سرسمپلر آلوده برای کنترل­ها و Cut Off، ایجاد وقفه در بین مراحل، محتویات استفاده شده کیت از یک سری نباشد، PH آب مقطر تنظیم نباشد، اختلالات دستگاه الایزا.

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

 محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگه داري و شناسايي عملكرد )

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

ANTI  LISTERIA

عنوان :

اساس تست ضد لیستریایی

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی تست ضد لیستریایی

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

نقش تشخيصي:

غلظت بالاي آنتي بادي دليل بر وجود آلودگي اخیر و يا گذشته با ميكروب ليستریا نوموسيتوژنز است كه مي تواند منجر به انسفاليت سقط جنين و نازايي مي گردد . اين انتي بادي به باكتريهاي پسودوموناس ، همونيلوس و برخي باكتري هاي گرم منفي واكنش مقابل دارد با بررسي هاي باكتريوموژيكي وياکشت ميكروبي مي توان تشخيص را تائيد نمود .

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد):

دفتر مربوطه جهت ثبت نتایج

فرم درخواست کالا و خدمات

فرم ثبت علل تکرار تست

فرم Log Book

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

اقدامات وابسته: 

دانستن خطاهای تکنیکی

آشنایی کار با دستگاه

دانستن شرایط صحیح نمونه گیری

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری 2 

صلاحیت و شایستگی کاربر:

از آن جایی که این تست توسط پرسنل بخش هورمون انجام می­شود لذا تمامی موارد صلاحیت و شایستگی در بخش مربوطه باید رعایت گردد.

به دلیل این تست از روش الکتروکمی لومینانس انجام می­شود لذا باید پرسنل مربوطه آشنایی کامل از نحوه­ی کا را دستگاه و مواردی که باعث خطا می­شود را داشته باشد.

عوامل تداخل کننده:

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

اقدامات بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي ( تكرار آزمايش ، انجام يا توصيه انجام آزمايشهاي تائيدي يا تكميلي اطلاع سريع به پزشك)

خراب بودن و کالیبر نبودن محلول­ها

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده   

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه 

 کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

ANTI TTG

 عنوان :

اساس انجام تست ضد ترانس گلوتلامیناز

هدف:

برسی و شناسایی بیماران با تیتر بیشتر از 1:100

بررسي سرطان تيروئيدو تشخيص بيماريهاي تيروئيدي اتو ايميون

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

تيروگلوبولين ذخيره كننده يد است وبه سنتز هورمونهاي تيروئيدي كمك مي كند و درازمايشهاي ايمنولوژي استفاده مي گردد.

موارد کاربرد:

این تست اساسا برای افتراق دادن بیماری های تیروئیدی نظیر تیروئیدیت هاشیماتو ،تیروئیدیت لمفوسیتیک مزمن در کودکان بکار می رود .چندین آنتی بادی علیه اجزای مختلف غده تیروئید وجود دارد .آنتی تایروگلوبولین زمانی بروز می کند که تیروگلوبولین که خود بطور طبیعی در خون وجود دارد (همانند یک حامل هرمون تیروئید)ولی به عنوان یک آنتی ژن محرک سیستم ایمنی در غده تیروئید عمل نماید.بنابراین اتوآنتی بادی ها به وجود آمده و علیه تایروگلوبولین حاضر در سلول های تیروئید عمل می کند ،لذا التهاب و بنابر این تخریب تیروئید روی می دهد

اگر چه اکثر بیماری های تیروئید با افزایش سطوح آنتی تایروگلوبولین همراهند ولی تیروئیدیت مزمن (تیروئیدیت هاشیماتوز در بالغین،تیروئیدیت لمفوسیتیک در کودکان و بالغین جوان )شایعترین آنها اسی بمنظور اثبات تشخیص تیروئیدیت هاشیماتوز مقادیر آن باید بسیار بالا باشد .این آنتی بادی فقط در قریب 50%تیروئیدیت هاشیماتو مثبت می شود .هم هاشیماتو و هم تیروئیدیت لمفوسیتیک هر دو با سایر بیماری های اتوایمیون (کلاژن واسکولار)همراهند.معمولا تیت آنتی تایروگلوبولین همراه با تست آنتی بادی آنتی تیروئید پراکسیداز انجام       می شود .اگر هر دو انجام شود اختصاصیت و حساسیت نتایج افزایش می یابد

در صد ناچیزی از افراد دارای آنتی بادی های ضد تیروئیدی اند و بطور طبیعی سطوح آن در زنان از مردان بیشتر است

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيصي :

در بررسي سرطان تيروئيد و حالات هيپرتيروئيدي مشكوك به اختلال تيروكسين خارج از موضع (ectopic )

بيماري هاي اتوماسيون تيروئيد مثل هاشیمیتو و گريور نقطه مشترك اين دو وجود اتوآنتي بادي عليه آنتي ژن تيروگلوبولين است .

بيماري هاي خود ايمني در زنان بيشتر است و شيوع آنتي بادي ها با افزايش سن افزايش مي يابد . مقادير بالای اين انتي بادي مي تواند باعث تيروئيديت مزمن و در نهايت هيپوتيروئيدي گردد . در ضمن افرادي كه بيماري گواتر دارند غالباً آنتي بادي تيروگلوبولين در  آنها بالا است . در بيماران جوان وجود گواتر به همراه مقادير بالاي آنتي تيروگلوبولين غالباً علامت بيماري هاشیمیتوز است كه متعاقب آن كاهش فعاليت تيروئيد و هيپوتيروئيد ي وجود دارد . همچنينن در افراد مشكوك به سرطان تيروئيد و افراد مشکوک به هیپر تیروئیدیسم مربوط به مصرف زياد تيروكسين و تائيد وجود تيروئيديت مزمن كه در بالا بيان شد به كار مي رود .

عوامل مداخله کننده:

در افراد طبیعی خصوصا در زنان مسن ممکن است آنتی بادی های آنتی تایروگلوبولین وجود داشته باشد

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

تیروئیدیت هاشیماتوز

آرتریت روماتوئید

بیماری روماتیسمی کلاژنی

آنمی پرنیسیوز

تیروتوکسیکوز

هیپوتیروئیدی

کارسینوم تیروئید

میکسودم

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …)

ASMA

عنوان:

اساس تست ASMA

هدف:

 ارزیابی فقدان آنتی بادی های ضد عضله صاف ()در تیتر های بالاتر از 1:20

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

ASMA اساسا برای کمک به تشخیص هپاتیت مزمن فعال به دلیل اتوایمیونیتی (CAH)که به آن CAH لوپوئیدی نیز می گویند بکار می رود .ASMA یک آنتی بادی ضد سیتوپلاسمیکی علیه آکتین(یک پروتئین محلول اسکلتی)است.و به طور طبیعی سرم در تیتر های بیش از 1:20 حاوی ASMA نمی باشد

ASMA رایج ترین اتوآنتی بادی شناخته شده در CAH است و در 80-70%مبتلایان بهCAH دیده می شود .برخی از انواع CAH دارای آنتی بادی های ASMA نمی باشند.یک بیماری اتوایمیونیتی است که اساسا در زنان بالغ دیده می شود تظاهر بالینی CAH مشابه هپاتیت ویروسی است .تابلوی بالینی مشابه همراه با کراتینیای پاتولوژیکی و سرولوژیکی که برای بیش از 6 ماه باقی می ماند برای CAH اختصاصی نیست و گاهی در مبتلایان به عفونت ویروسی ،بدخیمی ،مالتیپل اسکلروزیس،سیروز صفراوی اولیه و عفونت مایکوپلاسمایی مثبت می شود .معمولا تیتر ASMA در بیماران اخیر پایین است معمولا در CAH تیتر بیش از 1:160 است .این تیتر نه تنها برای پیش گویی CAH مفید است بلکه برای پاسخ دهی به درمان نیز مفید است

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

نقش تشخيص :

در ارزيابي وضع افراد مبتلا به بيماري مزمن كبد، كه مشكوك به هپاتيت مزمن اتوماسيون هستند مفيد است

محدوده انجام آزمايش :

اقدامات بعدي در برخورد با نتايج غير طبيعي ( تكرار آزمايش ، انجام يا توصيه انجام آزمايشهاي تائيدي يا تكميلي اطلاع سريع به پزشك)

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

 پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

مستندات ( سوابق مورد نياز جهت رديابي ، نگه داري و شناسايي عملكرد )

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

CAH

هپاتیت مونونوکلئوزی

سیروز صفراوی اولیه

هپاتیت ویروسی

مالتیپل اسکلروزیس

بدخیمی

آسم انتر نسیک

نکات ایمنی:                 

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

CERELUPELASMIN

عنوان :

اساس تست پروتئین سرولوپلاسمین

هدف:

 اندازه گیری پروتین سرولوپلاسمین در خون

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد: 

 تشخیص بیماری ویلسون

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری 2

نگهداري تا 3 روز در c2-8 و بيشتر از 3 روز در c20-

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

محيط نگه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري است

نقش تشخيص :

نوعی پروتئین فاز حاد است که نشانه وجود بیماری فاز حاد است

تشخيص بيماري Wilson  وجود عفونت و بيماري هاي كبدي و همچنين مصرف داروهاي ضد حاملگي باعث افزايش آن مي گردد .

عوامل تداخل کننده:

مقدار آن در طی بارداری افزایش می یابد

برخی از دارو هایی که می توانند سبب افزایش سطح آن گردد عبارتند از استروژن،قرص های کنترل بارداری،تام اکسی فن،متادونو فنی تویین

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

بارداری

تیروکسیکوز

سرطان

واکنش التهابی حاد(مانند عفونت آرتیت روماتویید)

سیروز صفراوی

این بیماری ها موجب تحریک ساخت  به عنوان یک ماده واکنشی فاز حاد می شوند

مسمومیت با مس:افزایش مس موجب تحریک ساخت Cp در افراد غیر مبتلا می گردد

کاهش سطح:

بیماری ویلسون. مبتلایان به این بیماری دارای ژن های هوموزیگوس یا هتروزیگوس می باشند و توانایی ساخت

Cpرا ندارند سطح Cpدر بیماران هموزیگوس در مقایسه با هتروزیگوس پایین تر است

نوزادان طبیعی(6 ماهه):نوزادان جوان به طور طبیعی تا سن 6 ماهگی قادر به ساخت مقادیر کافی پروتئین های فاز حاد (آلفا 2-گلوبولین ها )نمی باشد

سندروم نفروتیک

اسپرو

در این بیماری ها پروتئی دفع می شود Cpنیز از جمله پروتئی هایی است که در این بیماری دفع شده و سطح خونی آن کاهش می یابد

کواشیورکور

روزه داری

کمبود های تغذیه ای با کاهش سطح پروتئین های سرمی از جمله Cpهمراه است

سندروم منکز (سندروم موی تابدار) اختلال ارثی توام با کمبود تولید آلفا 2-گلوبولین ها از قبیلCpاست

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات 

 کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

CH50

 عنوان :

اساس تست CH50

هدف:

 تعیین صحت عملکرد کمپلمان

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

 در تشخيص بيماري هاي ايمني و نقص ايمني مادرزادی ، اختلالات سيستم كمپلمان و بيماريهاي خود ايمني كليه ،پوست ، عفونت هاي مبتلايان به SLE و تائيد فعاليت مسير كلاسيك و آترناتيوكمپلمان به کار می رود

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری 2

نگهداري تا 3 روز در c2-8 و بيشتر از 3 روز در c20-

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

محيط نگه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري است

نقش تشخيصي :

در تشخيص بيماري هاي ايمني و نقص ايمني مادرزادی ، اختلالات سيستم كمپلمان و بيماريهاي خود ايمني كليه ،پوست ، عفونت هاي مبتلايان به SLE و تائيد فعاليت مسير كلاسيك و آترناتيوكمپلمان به کار می رود

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف

پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

(Clamydia(IgG&IgM

 عنوان:

اساس تست انتی بادی و آنتی ژن کلامیدیایی

هدف:

آزمایش کلامیدیا برای بیماران دارای نشانه های منطبق بر انواع بیماری هایی که این ارگانیسم می تواند مسبب شود ،انجام  می شود .شایع ترین آن بیماری التهابی لگن است .این بیماری قابل انتقال از طریق جنسی است و معمولا به شکل درد لگن و یا ترشحات واژینال ظاهر می گردد در مبتلایان به این گونه نشانه ها کشت و گستره انجام می شود

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader 

موارد کاربرد:

گونه های متعددی از کلامیدیا وجود دارد که سبب بیماری های مختلفی در انسان می شود .کلامیدیا پسیتاکی عفونت دستگاه تناسلی را می دهد ،و در افرادی اتفاق می افتد که در تماس نزدیک با پرندگان عفونی باشند .گونه دیگر کلامدیا پنومونیه است که سبب پنومونی می شود ،احتمالا عفونت با کلامدیا تراکوماتیس شایع ترین بیماری منتقله از راه جنسی است در اینها عفونت دستگاه ژنیتال شایع ترین نوع بوده و بعد از آن عفونت ملتحمه و فارنکس ،پیشابراه یا یورترا و رکتوم قرار می گیرند

لنفوگرونولوم ونوروم اولین عفونت جنسی شناخته شده توسط کلامدیا تراکوماتیس بوده ،دومین سروتیپ کلامدیا تراکوماتیس سبب بیماری چشمی به نام تراخم می شود .این بیماری شایع ترین نوع کوری قابل پیش گیری است سروتیپ سوم سبب عفونت تناسلی و پیشابراهی می شود که با لنفوگرانولوم فرق دارد .این فرم آخری در اثر تماس مستقیم نوزاد با سرویکس مادر هنگام زایمان واژینال و یا بدنبال تماس های مستقیم حین فعالیت جنسی اتفاق می افتد

عفونت کلامیدیایی شایع ترین بیماری منتقله از راه جنسی STD در آمریکا بوده و بیشترین شیوع آن در جوانان زیر 20 سال ،کسانی که هرگز زایمان نکرده اند و افراد مصرف کننده کنتراسپتیو غیر بارداری دیده می شود

ارگانیسم کلامیدیا را می توان به روش های مختلفی پیدا کرد به نظر می رسد دقیق ترین روش کشت بافتی است این کشت ها نیازمند کشت رده های مختلف سلولی است که هر کدام چند روز طول می کشد ولی این روش به عنوان استاندارد طلایی در مقایسه با سایر روش های تشخیص دهی کلامیدیا محسوب می شود

امروزه می توان با پیدا کردن آنتی ژن توسط رنگ آمیزی اسلاید برای فلورسنت آنتی بادی و الایزا آنتی ژن میکروب را مشخص کرد .به هر حال حساسیت و اختصاصیت این روش های جدید کمتر از کشت بافتی است

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکولClamydia(IgG&IgM) مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

نقش تشخیصی :

باکتری های گرم منفی بوده که انگل اجباری درون سلولی اند شایع ترین بیماری مقاربتی است عامل اصلی عفونت دستگاه ادراری و تناسلی در مردان (اورتریت غیر گنوکوکی اپیدیدیمیت )بوده و در زنان عامل مهم التهاب به حساب می اید.عفونت تناسلی ایجاد شده توسط کلامدیا در مردان غالبا به عنوان اورتریت غیر گنوکوکی به حساب می اید اگر عفونت یا گنوکوک باشد متعاقبا باعث عفونت با نایسریا گنوره می گردد اپیدیدمیت مهم ترین عارضه اورتریت کلامیدیایی در مردان و در زنان در دهانه رحم را در گیر می کند سرویسیت کلامیدیایی می تواند تا لوله های رحمی گسترش پیدا کند وجود عفونت کلامیدیایی می تواند در تراخم لنفو گرانولوم و Venerum و عفونت های واژینال و آرتریت دیده شود

عوامل تداخل کننده:

زنان به هنگام خونریزی طبیعی ماهیانه

بیماران تحت درمان آنتی بیوتیکی

نکات مهم بالینی:

به علت شیوع سریع کلامیدیا ،غربال گری کلیه گروه های در معرض خطر ،به ویژه نوجوانان فعال جنسی و افراد مبتلا به سایر بیماری های قابل انتقال از نظر جنسی باید انجام شود

زنان توسط کشت سرویکس و مردان توسط کشت مجرا از نظر کلامدیا مورد بررسی قرار می گیرند

نتایج آزمایش واهمیت بالینی:

عفونت های کلامدیایی .این ارگانیسم موجب عفونتهای گوناگونی می شود و این بیماری شایع ترین عفونت قابل انتقال از طریق جنسی است 

محيط نگاه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري

است

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Anti ds DNA

عنوان:

اساس تست آنتی بادی ضد دی ان ای

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی سنجش Anti ds DNA

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

نقش تشخيصي :

شناسايي بيماري هاي خود ايمني و وجود آنتي بادي هاي ضد آنتي ژنهاي خودي است كه وجود آن يكي از مشخصه هاي بيمار لوپوس (SLE) است آنتي بادي ضد ds DNA به گروهي از آنتي بادي هاي ضد هسته اي (ANA) تعلق دارد كه بر عليه ساختمان هاي مختلف هسته ايجاد مي شود و اين آنتي بادي در طي فاز حاد بيماري به وجود می ايد و مقدار آنتي بادي به شدت بيماري رابطه مستقيم دارد كه از روي تيتر براي كنترل درمان استفاده مي شود .

 آنتي بادي ضد NADدو رشته اي به دو  گروه تقسيم بندي مي شود Anti ds DNA  = آنتي بادي كه به DNA دو رشته اي متصل مي شود Anti ss DNA = Anti body  كه بر عليهDNA تك رشته اي ايجاد مي شود .

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای 8 ماه سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Anti – DNA، SOPانکوباتور

توجه :

نتايج ممكن است با انتي بادي SSDNA  تداخل نمايد لذا ذكر مشخصات و وضع باليني بيمار در تفسير آزمايشات ضروري است در مواردي كه امكان تداخل آنتي بادي SSDNA در نتايج آزمايش  وجود داشته باشد اين  آزمايش انجام خواهد گرفت .

 نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط 

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

HEPATIC  PANEL

اين پانل شامل تست هاي زير  مي باشد براي اطلاع بيشتر به تيترهاي مربوطه مراجعه شود

Anti   HAV (IgM)

Anti HBC (IgG, IgM)                                                                        HBV – DNA ( PCR)

Anti HBC                                                                                          Anti HIV

Anti HBS                                                                                           HCV – RNA ( PCR)

HBC Ag

HBS Ag

نکات مهم :HBe Agآتنی ژن محلولی است که فقط در سرم های با HBS Agمثبت وجود دارد و از نظر ایمنولوژیکی و بیوشیمیایی با HBS Ag وHBCAgتفاوت دارد

در سرم های HBSAg&HBeAgمثبت عفونت زایی بیشتری وجود دارد در مقایسه با سرم هایHBeAgمنفی یا HBeAbمثبت . برای مثال مادری با HBSAgمثبت Carrier وHBeAgمثبت عمدتا عفونت هپاتیت را به فرزند خود منتقل می سازد اما مادری باHBSAg(carrier) با HBSAbمثبت به ندرت عفونت را به فرزند منتقل می نماید

به دلیل پوشیده بودن HBCAgبا آنتی ژن های سطحی HBCAgبه صورت روتین در سرم بیمار قابل تشخیص نمی باشد ولی HBCAbیک یا دو هفته بعد از HBSAgو تولیدHBSAbدر سرم قابل تشخیص است.

آنتی ژن های ویروس HBآنتی بادی های علیه آنتی ژن ویروس HBبررسی سرم بیمار
آنتی ژن سطحی و HBSAgآنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی HBSAgDNAویروس در سرم وجود دارد HBSAgدر سرم و مایعات بدن و هپاتوسیت های بیش از 90 درصد از بیماران با هپاتیت حاد وجود داردHBSAbبعد از عفونت تولید میشود
آنتی ژن مرکزی Core Ag&HBCAgآنتی بادی علیه آنتی ژن های مرکزی HBCAbآنتی ژن مرکزی شاملDNAپلیمراز است که در هسته هپاتوسیت ها وجود دارد ولی در سرم یافت نی شود HBCAbدر طول عفونت حاد و بعد از آن در سرم وجود دارد
Proهای محلول اجزائ نوکلئو کپسید HbeAgآنتی بادی علیه اجزای نوکلئوکپسید HBeAbHbeAgدر سرم افراد باHBSAgمثبت وجود دارد و با میزان عفونت ارتباط دارد و نشانگر حضور اجزای ویروس است
آزمایشنتیجهتفسیر
HBSAg Hbc(IgG&IgM) Anti HBSمنفی منفی منفیفرد در مقابل عفونت به ویروس هپاتیت Bایمن میباشد
HBSAg Anti HBC (IgG&IgM) HBSAbمنفی منفی یا مثبت مثبتفرد در مقابل عفونت به ویروس هپاتیت Bایمن میباشد
HBSAg AntiHBC(IgG) AntiHBC(IgM) HBSAbمثبت مثبت مثبت منفیفرد به صورت حاد به عفونت ویروس هپاتیتBمبتلا است
HBSAg AntiHBC(IgG) AntiHBC(IgM) HBSAbمثبت مثبت منفی منفیفرد به صورت مزمن به عفونت ویروس هپاتیتBمبتلا است
HBSAg AntiHBC(IgG) AntiHBC(IgM) HBSAbمنفی مثبت مثبت منفی4تفسیر احتمال دارد

1-ممکن است فرد از عفونت به HBVحاد بهبود یافته باشد (قبل از ظهور HBSAb)

2-ممکن است فرد از قبل نسبت به HBSAgایمن بوده و روش انجام تست حساسیت کافی جهت تشخیص HBSAb در سرم را ندارد

3-ممکن است HBCAbفرد مثبت کاذب باشد

4-ممکن است فرد به صورت مزمن به HBVآلوده باشد ولی سطح سرمی HBSAgپایین بوده و قابل تشخیص نباشد

HIV

 عنوان :

اساس تست شناسایی ویروس ایدز

هدف:  

تشخیص آنتی بادی علیه ویروس HIV

 روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reade

موارد کاربرد:

تشخیص بیماری ایدز

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای استفاده شده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­های و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس  علوم آزمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیر نتایج مثبت و منفی و رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست HIV، SOPانکوباتور

نقش تشخيصي :

غربال گري از نظر عفونت human immunodeficiency virus or HIV , (II,I) HIVشايع ترين ويروس انساني است كه يكي از اعضاي خانواده لنتی ويروس هاست . دو زير مجموعه شناخته شده از اين ويروس وجود دارد (I) HIV كه در سراسر جهان شايع است و بيماري ايدز را ايجاد مي كند و (II) HIV كه بيماري شبه ايدز بوده ولي شدت بيماري حاصل از ان كمتر استHIV دارای سه ژن اساسی براي همانند سازي است كه عبارت است از gag , env , pol افراد آلوده ممكن است تا سالها بدون علامت باشند پس از ان عوارض شديدناشي از نقص ايمني را بروز داده و سرانجام بميرند .

توجه :

موارد مثبت با روش immunoblot تائيد خواهد شد نتايج مثبت يا مشكوك به مراكز ذي صلاح مانند سازمان انتقال خون معرفي مي شود .

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک­ها در هنگام ریختن مایعات

پرتاب کردن وحتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده از یک سری کیت نباشد.

عرم استفاده از آب دیونیزه

اختلالات دستگاه

عوامل موثر در آماده سازي نمونه ( عوامل مداخله گر )

نمونه قبل از انجام آزمايش بايستي به درجه حرارت اتاق رسيده و كاملاً مخلوط شده باشد از انجام نمونه هاي بسيار هموليز ، ليمپيك و ايكتريك خودداري مي شود .

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار Work Book

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی تست­ها)

IgE Test

 عنوان :

اساس تست IGE

هدف:

تشخیص آلرژی

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

اساس آزمایش :

IgEبه وسیله سلول های Bو پلاسموسیت ها در طحال ،بافت لنفوئید،مخاط دستگاه های تناسلی و گوارشی تولید می شود در بروز آلرژی هاIgEهای غشایی نقش فعالی دارند به این صورت که بعد از شناسایی و ترکیب با آلرژن این ایمنوگلوبولین ها سبب آزاد سازی مواد شیمیایی چون هیستامین و سپس موجب بروز علایی آلرژی می گردد

غلظت سرمی این ایمنوگلوبولین با سن شخص رابطه مستقیم دارد

بروز الرژی در افراد غالبا با افزایشIgE توام است بنابراین اندازه گیری این ایمنوگلوبولین می تواند در کنار دیگر علایم الرژی برای تشخیص بیماری کمک کند

سطح سرمی IgE در عفونت های انگلی موارد نقص سیستم ایمنی بدن بیماری های خود ایمنی عفونت ریوی ناشی از آسپرژیلوس ،بیماری های هوچکین و میلوم IgEنیز افزایش می یابد

موارد کاربرد:

حساسیت­های شدید ذاتی مثل آسم، اگزما، حسایت تنفسی و ….. متداولترین نوع آلرژی­های محسوب می­شوند در این بیماری­ها IgE در سرم نقش یک واسطه به عهده دارد. کشف گروه جدیدی از ایمونوگلوبین­ها در انسان موسوم به IgE که دارای خاصیت حساس کردن پوست است باعث شروع دوره جدیدی در تحقیقات مکانیسم­های مولکولی بیماری­های آلرژیک شده ژنتیک در بیماری­های آلرژیک نقش به سزایی دارد. اشخاصی که از نظر ژنتیکی مستعد به ابتلا به بیماری­های آلرژیک هستند آتوپیک (Atopic) نامیده می­شوند در این افراد وجود ژنی باعث تولید IgE زیاد می­شود به علاوه یک فرد در تولید یک IgE اختصاصی علیه آنتی ژن خاص بستگی به وجود ژن­هایی از سیستم HLA-D دارد تالنفوسیت­ها بتوانند آن آنتی ژن را همراه با این مولکول خاص در سطح خود ارائه کنند و آنتی بادی تولید شود بیماری­های آلرژیک یکی از مشکلات مهم بهداشتی است و تعداد تست­هایی که در تشخیص آلرژی به کار می­رود کم هستند اندازه گیری IgE برای آنتی ژن رایج ترین تست است.  سنتز IgE مادری نیز قادر به عبور از جفت نمی­باشد مقدار IgE در کودکان همراه با رشد به تدریج افزایش یافته در سن 7 سالگی نسبت به افراد بالای 20 سال بیشتر است. در افراد سالم از میان تمام ایمونوگلوبولین­ها IgEپایین ترین غلظت سرمی را دارا می­باشد هر چند این مقدار قابل توجهی در افراد دچار حساسیت افزایش می­یابد مقدار IgE برای پیش بینی و تشخیص آلرژی­ها در کودکان مستعد و به خصوص در مورد نوزادان دارای والدین آتوپیک شاخص مهمی است. در حال حاضر آلرژی­های زیادی برای اندازه گیری IgE اختصاصی وجود دارند مانند سلول­های اپیتلیال حیوانات مواد غذایی گروه گیاهان، علف­ها، کپک­ها، گرد وغبار، مدفوع حشرات، داروها -. در موارد طبیعی غلظت IgE بسیار پایین است در مواردی مثل آسم، تب یونجه، اگزما غلظت IgE بالا است. غلظت IgE با درجه تحریک ایمنی نسبت مستقیم دارد آلرژن قوی­تر و بیشتر باعث علائم بیشتر و غلظت بالاتر IgEمی­گردد. غلظت IgE ممکن است دچار تغییرات متفاوت گردد علاوه بر این از فردی به فرد دیگر متغیر است. IgE در زمان تولد تا سن 60-65 سالگی شروع به زیاد شدن می­کند و بعد از آن ممکن است کم شود سطح پایین IgE همیشه باعث رد آلرژی نمی­شود در واقع در حساسیت­هایی که به علت یک ماده و آلرژی ایجاد شده باشد مقدار IgE پایین خواهد بود که در این موارد تشخیص فقط به وسیله تست­های بسیار حساس برا یIgE اختصاصی امکان پذیر است.

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول IgE مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

نقش تشخيصي :

پنجمین كلاس از Igهاست كه مونومر IgE از 2 زنجيره سبك ساخته شده كه توسط پل سولفيدي به هم وصل شده است و دوزنجيره سنگين كه توانايي ثابت كردن كمپلمان را دارند . خاصيت راژينيك IgE (Reaginic) به علت تمايل مشخص رنجيره را به گيرنده اختصاصي موجود در ديواره ماست سل ها و بازوفيل هاي چند هسته اي است . رها شدن هيستاتين و به طور كلي واسطه ها به علت واكنش بين IgE  متصل به گيرنده هاي ديواره سلولي  و آلرژن جذب شده يا استثنائي مي باشد . در موارد آتوپيك و غلظت بالاي IgE 100% گيرنده ها اشباع مي شود در موارد غير آتوپيك ( غلظت پايين IgE ) حداكثر اشباع به 20% مي رسد در موارد طبيعي غلظت IgE بسيار پايين است در مواردي كه حساسيت هاي پاتولوژيك وجود دارد (آسم ، تب يونجه و اگزما ) غلظت IgE بالا است .

غلظت IgE با درجه تحريك ايمني نسبت مستقيم دارد آلرژن قوي تر و بيشتر باعث تحريك بيشتر و غلظت بالاتري از IgE مي گردد غلظت IgE ممكن است دچار تغييرات متناوب گردد . علاوه بر اين از فردي به فرد ديگر بسيار متغير است .IgE در زمان تولد تا سن 65-60 سالگي شروع به زياد شدن مي كند و بعد از آن ممكن است كم شود . سطح پايين IgE هميشه باعث رد آلرژي به عنوان اتیولوژي نمي شود درواقع در حساسیت هایي كه به علت يك ماده آلرژي ايجاد شده باشد مقادير IgE پايين خواهد بود . در اين موارد تشخيص فقط توسط تست هاي بسيار حساس براي IgE اختصاصي امكان پذير است .تست IgE براي غربال گري در بيماري آلرژيك و موارد خاصي از نقص سيستم ايمني به كار مي رود .

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح IgE:

واکنش های آلرژی (مانند تب یونجه ،آسم،اگزما،آنافیلاکسی )واکنش های آلرژیک تولید آنتی بادی های IgEرا تحریک می کند

عفونت های الرژیک (مانند آسپرژیلوس،انگل )

کاهش سطح IgE:

آگاماگلوبولینمی،کمبود تولید ممکن است خاص IgEباشد و یا کلیه ایمنو گلوبولین ها را در بر بگیرد

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای 8 ماه سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Helico Igm، SOPانکوباتور

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

IGG/IGM/IGA

 عنوان:

سنجش میزان ایمنوگلوبولینهای M ,A, G

هدف :

آشنایی با نکات تئوری و عملی تعیین میزان IGG , IGM IGA,در خون

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

موارد کاربرد:

جهت ارزيابي ايمني همورال

تشخيص و پيگيري درمان در ميليوم  IgG

ارزيابي اطفال و مبتلايان به لنفوم كه مستعد به عفونت هستند

تعيين ارزيابي و پيگيري بيماران با انواع نقايص ايمني

صلاحیت و شایستگی کاربر:

كارشناس علوم آزمایشگاهی

مهارت كار با سمپلر ، تفسير نتايج ، كار با دستگاه نفلومتر و انجام تست

آموزش ايمني و مستند سازي

نقش تشخيصي :

در تشخيص و بررسي گاما پاتيهاي مونوكلونال و نقص سيستم ايمني اوليه در اطفال ، نارسايي حاصله بعد از واكسيناسيون و آلرژي ها و بيماري هاي خود ايمن مفيد است

عوامل تداخل کننده:

داروهایی که موجب افزایش سطح ایمنوگلوبولین ها می شود عبارتند از گاما گلوبولین های درمانی ،هیدرالازین،ایزونیازید فنی توئین(دیلانتین)پروکایین آمید،ضد بارداری های خوراکی،متادون،دکستران،استرویید ها

توکسوییدو آنتی توکسین کزاز

کاهش سطح IgA

آتاکسی

کمبود ایزوله مادر زادی

این بیماری با کمبود IgAبه تنهایی و یا کمبود همه ایمنوگلوبولبن ها همراه است

هیپوپروتئینمی (مانند سندروم نفروتیک انتروپاتی های دفع پروتئین )هیپوپروتئینمی ناشی از این بیماری ها موجب کمبود IgAمی شود

سرکوب دارویی(استروئید ها و دکستران)تولید IgAکاهش می یابد

افزایش سطح IgA:

بیماری های مزمن کبدی مانند سیروز صفراوی اولیه

عفونت های مزمن

بیماری های التهابی روده

پاتوفیزیولوژی های فوق نامعلوم است

کاهش سطح IgG:

سندروم ویسکوت آلدریچ

آگاماگلوبولینمی

این بیماری ها ناشی از نقص ژنتیکی می باشد که پیامد آن عدم ساخت مقدار کافی IgGو سایر ایمنوگلوبولین ها است

ایدز:در این بیماری کل سیستم ایمنی دچار نقص می شود IgGو سایر ایمنوگلوبولین ها کاهش می یابد

هیپوپروتئینمی(مانند سندروم نفروتیک انتروپاتی های همراه با دفع پروتئین)که هیپوپروتئینمی های ناشی از این بیماری ها موجب کمبود IgGمی شود

سرکوب ایمنی با دارو استرو ئید ها و دکستران تولید IgGرا کاهش می دهد

مولتیپل میلومای غیر IgG

لوسمی

تولید IgGبه علت به علت جانشینی مغز استخوان با سلول های سرطانی کاهش می یابد

افزایش سطح IgG:

عفونت های گرانولوماتوز مزمن مانند:سل،گرانولوماتوزوگنر،سارکوییدوز

واکنش هیپر ایمیونیزاسیون

بیماری مزمن کبدی

مولتیپل میلوما(نوع تک رده ایIgG)

بیماری خود ایمنی مانند(آرتریت روماتوئید،بیماری شوگرن،لوپوس اریتماتوز)

کلیه موارد فوق موجب تحریک ساخت IgGمی گردد که پاتوفیزیولوؤی آن نا معلوم است

ابزاز های داخل رحمی این ابزار ها با ایجاد واکنش التهابی موضعی تحت بالینی که برای اسپرم زیان آور است عمل می کند بخشی از این واکنش نیز باعث ساخت IgGمی شود

کاهش سطح IgM:

آگاماگلوبولینمی این بیماری ناشی از نقص ژنتیکی است که در آن IgMو سایر ایمنوگلوبولین ها کاهش می یابد

هیپوپروتئینمی مانند سندروم نفروتیک انترپاتی همراه با دفع پروتئین هیپوپروتئینمی ناشی از این بیماری موجب کمبود IgMمی گردد

سرکوب ایمنی با دارو استروئید ها و دکستران تولید IgMرا کاهش می دهد

مولتیپل میلومای IgA  یا IgG

لوسمی

تولید IgMبه علت جایگزینی سلول های توموری در مغز استخوان کاهش می یابد

افزایش سطح IgM:

ماکروگلوبولینمی والدین اشتروم توموری بدخیم مشابه میلوما است که در آن مقدار زیادیIgMاز سلول های بدخیم لنفوپلاسمایی ترشح می شود این بیماری از نظر تشخیصی شباهت زیادی به میلومای IgMدارد

عفونت های مزمن مانند هپاتیت مونونوکلئوز سارکوئیدوز این عفونت ها پاسخ همورال را تحریک نموده و موجب ترشح بسیاری از ایمنوگلوبولین ها از جمله IgMمی گردد

بیماری خود ایمنی مانند لوپوس ،آرتریت روماتوئید که پاتوفیزیولوژی آن نا معلوم است چنین تصور می گردد که این آنتی بادی به طریقی در فرایند بیماری مشارکت دارد

عفونت های حاد IgMاولین ایمنوگلوبولینی است که در پلسخ به عوامل عفونی مثل ویروس باکتری و انگل ترشح می شود

اختلالات مزمن کبدی مانند سیروز صفراوی پاتوفیزیولوژی آن نا معلوم است

نکات ایمنی:

استفاده از دستكش لاتكس در حين انجام كار

استفاده از ماسك هنگام ورتكس كردن سرم ها

اوت كردن سر سمپلر ها در محلول حاوي دترجنت

اگر هنگام ريختن سرم ها در كاپها روي ميز از سرم ها ريخته شد خيلي سريع روي ميز كار را با محلول ضد عفوني مناسب ضدعفوني كنيد

رعايت دستورالعمل كلي ايمني و بهداشت

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی ،نگهداري و شناسایی عملکرد): 

work list  كه روزانه از پذيرش دريافت شده و نتيجه آزمايش بيمار در آن ثبت گردد

دفترچه اي كه درآن نتيج تست بيمار نوشته شود

فرم در خواست كالا

فرم  log book

فرم كاليبراسيون سمپلر

ثبت ، نام اپراتور

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

IGM

 عنوان :

اساس تست IGM

هدف:

 بدست آوردن مقدار غلظت ايمونوگلوبولين Igm/m در سرم بيمار

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader 

موارد کاربرد:

ارزيابي ايمني همورال – تشخيص و پيگيري درمان مبتلايان به ماكروگلوبولينمي  والون اشتروم ( WM) و ساير نئوپلاسم هاي لنفوپلاسماسيتي و لنفوئيدي

Igm در سيروز  صفراوي اوليه  همراه با غلظت بالايي از آلكالن فسفاتاز و آنتي بادي هاي منوميتوكندريايي افزايش مي يابد

سطح Igm   جهت ارزيابي احتمال عفونت هاي داخل رحمي يا حاد بودن عفونت ها هم اندازه گيري مي شود

نقش Igm  به ويژه همراه با عفونت هاي  gr- ديده مي شود

صلاحیت و شایستگی کاربر:

كارشناس علوم آزمایشگاهی

مهارت كار با سمپلر ، تفسير نتايج ، كار با دستگاه نفلومتر و انجام تست

آموزش و ايمني و مستند سازي

نکات ایمنی:

استفاده از دستكش لاتكس در حين انجام كار- استفاده از ماسك هنگام ورتكس كردن سرم ها

اوت كردن سرسمپلر ها در محلول حاوي دترجنت

اگر هنگام ريختن سرم ها در كاپ ها روي ميز از سرم ها ريخته شد خيلي سريع روي ميز كار را با محلول ضدعفوني مناسب ضد عفوني گردد

دستورالعمل كلي ايمني و بهداشت

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی ،نگهداري و شناسایی عملکرد): 

work list كه روزانه از پذيرش  دريافت شده و نتيجه آزمايش بيمار در آن ثبت گردد

دفترچه اي كه در آن نتايج تست بيمار نوشته شود

فرم درخواست كالا

فرم سرويس دستگاه

فرم  log book

فرم كاليبراسيون سمپلر

ثبت نام اپراتور 

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

TBG

 عنوان :

اساس تست TBG

هدف:

تعیین میزان پروتئین TBG

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader

 کلیات:

در این آزمایش پروتئین اصلی ناقل هرمون تیروئید یا TBGاندازه گیری می شود که از آن برای ارزیابی مبتلایان به سطح غیر طبیعی T4کل و T3استفاده می شود.

نکات ایمنی:                 

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم ازمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیرنتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا ، SOP انکوباتور

محيط نگه داري :

سرم براي 24 ساعت در دماي يخچال براي مدت طولاني تر زير دماي 20- درجه به مدت 30 روز قابل نگه داري است

نقش تشخيصي :

در حالاتي كه غلظت هورمون تيروئيد با متابوليسم تيروئيد هماهنگي نداشته باشد مثل حاملگي و مصرف داروهاي ضد حاملگي مفيد است بيماران با T4 كم مي توانند با TBG پايين حالت هاي متعادل داشته باشند بر عكس غلظت هاي بالاي TBG بيماران هيپوتيروئيدي داراي T4بسيار زياد خواهند بود .

نقش کاربردی:

در این آزمایش پروتئین اصلی ناقل هرمون تیروئید یا TBGاندازه گیری می شود که از آن برای ارزیابی مبتلایان به سطح غیر طبیعی T4کل و T3استفاده می شود هنگامی که از این آزمون به همراه آزمایش T3/T4انجام می شود بهتر می توان سطح T3وT4را تفسیر نمود

عوامل تداخل کننده:

تجویز قبلی رادیوایزوتوپ های تشخیصی موجب مختل گشتن نتایج آزمون می گردد زیراTBGرا به روش رادیوایمنواسی اندازه گیری می کنند

داروهای افزاینده TBGعبارتند از :استروژن ها ،متادون،تام اکسی فن و داروهای ضد بارداری خوراکی

داروهایی که موجب کاهش TBGمی شود عبارتند از :استروئید ها ،آندروژن ها، دانازول ،فنی توئین و پروپرانونول

نتایج آزمایش و اهمیت بالینی:

افزایش سطح:

بارداری( و درمان جایگزینی با استروژن ،تومور های مترشحه استروژن )افزایش استروژن موجب افزایش TBG می گردد

هپاتیت عفونی:پاتوفیزیولوژی آن بخوبی معلوم نشده است

افزایش ژنتیکی TBGبه ندرت ممکن است بیمار دچار تغییر ژنتیکی گردد که موجب افزایشTBGمی شود

پورفریای حاد متناوب پاتوفیزیولوژی آن کاملا معلوم نیست

کاهش سطح:

انتروپاتی با دفع پروتئین

نفروپاتی با دفع پروتئین

سوء تغذیه

کاهش سطح پروتئین شامل کاهش TBGنیز می گردد

تومور های مترشحه تستوسترون ،موجب کاهش TBGمی شود

استرس شدید ،غالبا توام با کاهش پروتئین ها از جمله TBGهمراه است

نارسایی تخمدان،با کاهش استروژن ها مانند یائسگی TBG نیز کاهش می یابد

افزايش :

حاملگي ، غلظت خون ، در بچه ها بيشتر است. تا قبل از يائسگي در خانم ها بيشتر از آقايان است.

داروها :

استروژن ها قرص هاي ضدحاملگي متادون هروئين تامكسوفين progestational agant –,  5 – flurouracil –, clofibrate

كاهش :

سوء تغذيه ، سوء جذب ، از كار افتادن كليه ، با افزايش سن كاهش مي يابد .

داروها :

آندروژن ها دور بالاي گليكوكورتيكوئيدها فني توئين دانازول پروپرانولول cholestipol carbamazepine

Methodology consideration

مداخله اي مشاهده نشده است

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

محدودیت ها و عوامل مداخله گر در آزمایش:

خطا در آماده سازی نمونه­های رقیق شده و محلول شستشو

برخورد سرسمپلر با کف چاهک

 پرتاب کردن محتویات چاهک­ها در سطل با فشار و شدت

وارد کردن ضربه­های محکم در هنگام خشک کردن چاهک­ها با دستمال

رعایت نکردن شرایط دمایی و نوری در هر مرحله

استفاده از سرسمپلر آلوده

ایجاد وقفه در بین مراحل

محتویات استفاده شده­ی کیت از یک سری کیت نباشد.

PH آب مقطر در محدوده­ی مورد نظر نباشد (آب دیونیزه)

اختلالات دستگاه

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Toxo IgG

 عنوان :

اساس تست آنتی ژن توکسوپلاسمایی

هدف:

اندازه گیری مقدار آنتی بادی موجود در سرم علیه تک یاخته­ی توکسو پلاسما (آنتی بادی از کلاس IgG) در حضور استاندارد و در مقایسه با کنترل و با حساسیت %100

در تشخيص آلودگي هاي گذشته و يا جديد با توكسوپلاسماي گوندي مفيد است

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reade 

موارد کاربرد:

 توکسوپلاسموزیس به صورت مادرزادی و یا اکتسابی بعداز تولد در انسان، حیوانات اهلی و وحشی ایجاد می­گردد و غیرازانتقال از راه جفت به جنین، از انسان به انسان قابل انتقال نمی­باشد تست Toxo. IgG در تشخیص عفونت باتوکسوپلاسما انجام می­شود و معمولاً در دوران حاملگی کاربرد دارد اگر تیتر آنتی بادی مثبت ضعیف باشد دلالت بر عفونت قبلی می­کند و خطری برای جنین ندارد. اگر تیتر آنتی بادی خیلی بالا باشد، دلالت بر عفونت فعال می­کند و در صورتی که منفی باشد در طول 5 ماه اول بارداری می­بایست تکرار شود.

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول Toxo(IgG&IgM) مورد استفاده قرار      می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه  می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیر نتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Toxo. IgG، SOPانکوباتور

نقش تشخیصی:

بیماری توکسوپلاسموز ،یک بیماری پروتوزوآیی بوده ،که توسط توکسوپلاسما گوندی که در گوشت نیم پز ،خام و یا در مدفوع گربه یافت     می شود ،ایجاد میشود .از اختصاصات این بیماری ضایعات سیستم اعصاب مرکزی است که گاهی به کوری ،آسیب های مغذی و مرگ منتهی می شود .این حالات ممکن است بطور مادر زادی یا بعد از تولد اتفاق افتد .چون در حدود 25 تا 50%از جمعیت بالغین دچار عفونت بدون علامت توکسوپلاسموزی می شود .لذا مراکز کنترل بیماری ها توصیه می کند که خانم های حامله از نظر وجود این بیماری تحت آزمایش سرولوژیکی قرار گیرند

وجود آنتی بادی قبل از حاملگی این احتمال را می دهد که احتمالا کودک در مقابل توکسوپلاسموز مادر زادی مقاوم است .توکسوپلاسموز مزمن که در صد زیادی از بالغین را مبتلا میکند باعث ایجاد سقط خود بخودی یا عفونت در کودک نمی شود .عفونت جنین تنها زمانی رخ   می دهد که مادر بعد از حاملگی دچار توکسوپلاسموزیس می شود .

تکرار کردن تست در خانم های حامله ای که تیتر پایین یا منفی داشته اند قبل از هفته بیستم و قبل از زایمان برای تعیین نمودن آنتی بادی مبدل و مشخص کردن درمن مناسب (مثل سقط درمانی در هفته بیستم ،درمان در مدت باقی مانده از حاملگی یا درمان نوزاد)انجام  می شود.هیدروسفالی ،میکروسفالی،رتینیت مزمن و تشنج از عوارض توکسوپلاسموز مادر زادی است اگر 3-2 ماه پس از تولد مقادیر تست به طور ثابت بالا باشد یا افزایش تیتر آنتی بادی مشاهده شود ،تشخیص توکسوپلاسموز مطرح می شود .توکسوپلاسموز جزو سندروم TORCH قرار داشته که اثرات شناخته شده ای بر روی جنین دارد

عوامل تداخل کننده:

فاکتور روماتوئیدی یا آنتی بادی های ضد هسته ای موجب نتایج مثبت کاذب می شود

سایر عفونت های فعال مادر زادی می تواند موجب نتایج مثبت کاذب شود

نکات ایمنی:

استفاده از دستکش در حین انجام کار

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کنترل دمای محیط

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات)

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …) 

Toxoplasma ( IgM)

عنوان :

اساس تست آنتی بادی توکسوپلاسمایی

هدف:

بررسی یکی از دلایل مرگ جنین و سقط

روش :

الايزا 

اقدامات وابسته :

تنظیم دمای محیط 20°c-25°c

بررسی انکوباتور و اندازه گیری دمای آن با دماسنج دستورالعمل کاربری انکوباتور

دستورالعمل کاربری دستگاه ELISA Reader 

اصول آزمایش:

اساس این آزمایش یک نوع واکنش غیر رقابتی بوده که در آن میزان کونژوگه متصل شده به ته چاهک ها نشانه وجود آنتی بادی بیشتر در نمونه بیمار است به این صورت که دو آنتی بادی تک دودمانی در مقابل دو اپی توپ مختلف از ملکول Toxo(IgG&IgM) مورد استفاده قرار      می گیرد. نمونه ها یا استاندارد ها در چاهک های پوشیده شده از آنتی بادی تک دودمانی ،به همراه دومین آنتی بادی نشاندار شده با آنزیم انکوبه می گردد .پس از زمان انکوباسیون محتویات مایع در درون چاهک ها را شستشو  داده و آنتی بادی های کونژوگه اتصال نیافته را از محیط واکنش خارج می سازیم .و نهایتا کونژوگه اتصال یافته با سوبسترا واکنش داده و منحنی رسم می گردد و غلظت نمونه ها نهایتا محاسبه  می گردد

هشدار و موارد ایمنی:

دستورالعمل کلی ایمنی و بهداشت کاری

در حین کار حتما از دستکش یکبار مصرف استفاده شود

این کیت برای مصارف آزمایشگاهی بوده و برای کاربرد های داخلی و خارجی در انسان یا حیوان توصیه نمی شود

اجزاء مربوط به کیت های مختلف را با هم مخلوط نکنید

معرف ها را پس از تاریخ انقضاء مصرف نکنید

ریختن سرسمپلرهای مورد استفاده در محلول حاوی دترجنت

دستورالعمل نگهداری نمونه­ و بایگانی آنها

پوشش مناسب

صلاحیت و شایستگی کاربر:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

دارای  سابقه­ی کار در بخش الایزا

دارای مهارت در کار با سمپلر، تفسیر نتایج مثبت و منفی، رقیق سازی

آموزش در موارد ایمنی، مستند سازی، SOP دستگاه الایزا، SOP تست Toxo. IgG، SOPانکوباتور

نقش تشخیصی:

Toxo از مجموعه T.O.R.C.H می­باشد. توکسو پلاسما یک انگل داخل سلولی است که هم در انسان و هم در حیوانات باعث عفونت    می­شود میزبان اولیه توسکو پلاسما گربه­ها هستند زیرا انگل در روده آنها مرحله جنسی سیکل زندگی خود را طی می­کند انسان از طریق گوشت خام یا تماس نزدیک با حیوانات آلوده به خصوص گربه­های خانگی دچار عفونت می­شود این عفونت در انسان علائم کونژوگی دارد در بالغین و افراد مسن­تر علائم بالینی خفیفی وجود دارد بدترین علائم بیماری در کسانی  دیده می­شود که دارای نقص ایمنی هستند همچنین در جنین به خصوص در هنگامی که آلودگی در 6 ماهه اول بارداری رخ می­دهد در این دوره از بارداری که دستگاه عصبی مرکزی جنین  در حال شکل گیری است بیماری غالباً عواقب خوبی ندارد عفونت­های مادر زادی معمولاً عوارض شدیدی دارند از جمله سقط، عقب افتادگی ذهنی، حرکتی. شناسایی IgM اختصاصی مناسب ترین روش است از آنجا که IgM مادری از جفت عبور نمی­کند تایید ابتلای جنین ضروری خواهد بود سونوگرافی می­تواند آسیب­های جنینی را نشان دهد.

ایمنو گلوبولین نوعIgM كمك مفيدي در تشخيص توكسوپلاسموز مادرزادي  و اكتسابي حاد است توكسو داخل سلولي بوده كه در انسان و حيوانات باعث عفونت مي شود . انگل در روده آنها مراحل جنسي سيكل زندگي خود را طي مي كند . انسان از طريق خوردن گوشت خام يا تماس نزديك با حيوانات آلوده به خصوص گربه خانگي دچار عفونت مي شود در بالغين و افراد مسن تر علائم باليني خفيفي دارد عفونت هاي اكتسابي توكسوپلاسما غالباً همراه با منفادنيت دستگاهي اوقات تب ، لنفوسيتوز و دردهاي ماهيچه اي هم ديده مي شود – كوريورتينيت از علائم شناخته شده عفونت اكتسابي است ولي مي تواند از علائم تاخيري يا عود عفونت مادرزادي نيز باشد اسفاليت يكي از عارضه هاي شايع ان است كه در بيماران ايدز ديده مي شود در جنين در 6ماهه اول بارداري رخ مي هد در واقع در اين دوره از بارداري كه دستگاه عصبي مركزي در حال شكل گيري است عواقب خوبي ندارد عفونت مادرزادي معمولاً عوارض باليني شديدي دارد مثل سقط ، كوريورتينيت ، كلينيكاسيونهاي مغزي عقب ماندگي ذهني – حركتي ، هيدروسفاسي و ميكروسفاسي

عوامل تداخل کننده:

فاکتور روماتوئیدی یا آنتی بادی های ضد هسته ای موجب نتایج مثبت کاذب می شود

سایر عفونت های فعال مادر زادی می تواند موجب نتایج مثبت کاذب شود

مستندات ( سوابق مورد نیاز جهت ردیابی، نگهداري و شناسایی عملکرد): 

فرم Log Book

فرم درخواست کالا

دفتر کار

فرم کنترل دمای انکوباتور

فرم کالیبراسیون سمپلرها

پرینت دستگاه الایزا (نتیجه­ی آزمایشات

کنترل کیفیت قبل از انجام کار و حین کار:

استفاده از کنترل های داخل کیت و کنترل خارج از کیت در هر ران کاری

استفاده از کالیبراتوراهای کیت در هر ران کاری

کنترل کیفیت آب مقطر مورد استفاده (آب دیونیزه)

کنترل کالیبراسیون سمپلرهای مورد استفاده

نوع نمونه و میزان آن :

1ml serum

مواد مورد نیازی که در کیت موجود نمی باشد:

جزئیات مربوط به روش کار:

طبق دستورالعمل موجود در کیت و دستگاه مورد استفاده

محدوده مرجع : (Reference interval ):

 محدوده قابل گزارش:( REPORT TABLERANGE)

 محدوده هشدار يا مقادير بحراني:(CRITICAL VALUE)

حساسيت:( SENSITIVITY)

اختصاصي بودن:( SPECIFITY)

محدودیت­های انجام آزمایش.

چگونگي تفسير نتايج  ( علل تكرار ، چگونگي و نحوه گزارش آن ) :

اقدامات بعدی در برخورد با نتایج غیر طبیعی (شامل تکرار آزمایش، انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش­های تائیدی یا تکمیلی یا اطلاع سریع به پزشک معالج و …)

مراجع و منابع:

دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت

 بروشور کیت

کتاب سرولوژی دکتر پاکزاد

 کتاب سرولوژی رویت

کتاب سرولوژی ابوالعباس

به بالای صفحه بردن