ترکیبی هوشمندانه از فیزیک کوانتومی و زیست شناسی مولکولی

هوش مصنوعی بینش‌های بی‌سابقه‌ای در مورد نحوه کار مولکول‌های زیستی به دست می‌دهد.

https://scitechdaily.com/clever-combination-of-quantum-physics-and-molecular-biology/
تصویر یک بسته موج کوانتومی در مجاورت یک تقاطع مخروطی بین دو سطح انرژی . بسته موج نشان دهنده حرکت جمعی اتم های متعدد در پروتئین زرد فوتواکتیو است. بخشی از بسته موج از طریق تقاطع از یک سطح انرژی به سطح دیگر حرکت می کند، در حالی که بخشی دیگر در سطح بالایی باقی می ماند و منجر به برهم نهی حالت های کوانتومی می شود. اعتبار: DESY، Niels Breckwoldt.
به بالای صفحه بردن